Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Ε. 2035/2022 Διευκρινίσεις σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑTA Β΄KAI E΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Σελεμέκος,
Ε.Κερασιώτη,
Α.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210 6987414,
415, 407
E-Mail : finexcis@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΡΠΤΦ46ΜΠ3Ζ-ΤΨ7

Αθήνα , 5 Απριλίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2035

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.2960/01 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως» (Β'1212).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 (Β'1212) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με τον καθορισμό των διατυπώσεων και διαδικασιών για την αποστολή και παραλαβή αλκοολούχων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγκεκριμένου παραλήπτη και δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα (εξ αποστάσεως πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων σε ιδιώτες).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.2960/01 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως» (Β'1212). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.2960/2001 (Α’ 265), οι οποίες αποτελούν μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο του άρθρου 36 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος και αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου παραλήπτη, είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για λογαριασμό του, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται κατά την παράδοση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας είναι ο πωλητής ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού ο οποίος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος-μέλος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του πωλητή, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν.2960/2001.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αποστέλλουν από άλλο κμ αλκοολούχα προϊόντα (κατά την έννοια του άρθρου 79 του ν. 2960/01) τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο άλλο κ-μ και τα οποία παραδίδονται στο εσωτερικό της χώρας σε ιδιώτες και έχουν την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας. Αφορά επίσης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αποστέλλουν σε άλλο κ-μ υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας και τα οποία παραδίδονται σε ιδιώτες στο άλλο κ-μ.

Επιπλέον αφορά τις τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες θα εφαρμόσουν τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η κοινοποίηση για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία: Α.1035/08-03-2022 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.2960/01 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως» (Β'1212).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.2960/2001 (Α’ 265), οι οποίες αποτελούν μεταφορά στο εθνικό μας δίκαιο του άρθρου 36 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος-μέλος και αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου παραλήπτη, είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή από ιδιώτη, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για λογαριασμό του, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται κατά την παράδοση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η κοινοποιούμενη με την παρούσα εγκύκλιο απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι διατυπώσεις:

α) για την παραλαβή στο εσωτερικό της χώρας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων (κατά την έννοια του άρθρου 79 του ν. 2960/01) τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος και αγοράζονται εξ'αποστάσεως από πρόσωπα που δεν ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ήτοι από ιδιώτες, και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.2960/01,

β) για την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που αναλογεί στα ως άνω παραδιδόμενα στους ιδιώτες υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχα προϊόντα και

γ) για την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος αλκοολούχων προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα οποία έχει καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας και της επιστροφής του φόρου αυτού στον αποστολέα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.2960/01.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ως προς το κεφάλαιο Α’ «ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Επί του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που έχουν την αρμοδιότητα αντίστοιχα για:

α) τη χορήγηση της ειδικής άδειας παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων,

β) την υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών και την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και

γ) την έκδοση της απόφασης επιστροφής καθώς και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί στο εσωτερικό της χώρας και τα οποία αποστέλλονται σε άλλο κ-μ.

Β. Ως προς το κεφάλαιο Β' «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ Ε.Φ.Κ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

1. Με το άρθρο 3 καθορίζεται η διαδικασία για την αποστολή από άλλο κ-μ στο εσωτερικό της χώρας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο άλλο κράτος μέλος και αγοράζονται εξ'αποστάσεως από ιδιώτη στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα :

  • Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι για την αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων από άλλο κ-μ στο εσωτερικό της χώρας, ο πωλητής των προϊόντων οφείλει, πριν την αποστολή των αλκοολούχων προϊόντων, να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να λάβει από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ειδική άδεια ετήσιας χρονικής διάρκειας, για την παραλαβή και την παράδοση υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων σε ιδιώτες,
  • Επιπλέον καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

2. Επί του άρθρου 4 καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη χορήγηση της ειδικής αδείας παραλαβής Αλκοολούχων Προϊόντων, από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια η έκδοση της οποίας πραγματοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από την αποδοχή της αίτησης ενώ στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται η διαδικασία για την ανανέωση, τροποποίηση και Ανάκληση της ειδικής άδειας παραλαβής Αλκοολούχων Προϊόντων. Ειδικότερα προβλέπεται ετήσια ανανέωση της ειδικής άδειας παραλαβής μετά από αίτηση των δικαιούχων προσώπων υποβάλλοντας εκ νέου ορισμένα από τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η αρχική ειδική άδεια.

Προς διευκόλυνση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών και προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τον αριθμό της ετήσιας ειδικής άδειας παραλαβής μέχρι την ηλεκτρονικοποίηση αυτής και την έκδοσή της μέσω του ICISnet ο σχετικός αριθμός της ειδικής αδείας θα αποτελείται από 10 αλφαριθμητικά στοιχεία ενώ οι σχετικές αιτήσειςκαι άδειες τηρούνται σε ξεχωριστό χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.

Ειδικότερα ο αριθμός της ειδικής άδειας παραλαβής αρχίζει με το διψήφιο αριθμό που αναφέρεται στο έτος έκδοσης αυτής (π.χ. 22) και ακολουθούν διαδοχικά: ο κωδικός αναγνώρισης της χώρας (EL), ο διψήφιος κωδικός της Τελωνειακής Περιφέρειας που εκδίδει την άδεια (π.χ. 01 Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής) και εν συνεχεία τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της άδειας αφορούν στον αύξοντα αριθμό που λαμβάνει η ειδική άδεια παραλαβής. Για παράδειγμα η πρώτη ειδική άδεια παραλαβής για το έτος 2022 που εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, θα έχει τον εξής αριθμό 22EL010001.

3. Με το άρθρο 6 καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής υποκείμενων σε ΕΦΚ αλκοολούχων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και παράδοσης αυτών στους ιδιώτες-αγοραστές, η οποία πραγματοποιείται από τον πωλητή των προϊόντων μέσω του φορολογικού του αντιπροσώπου καθώς και οι υποχρεώσεις του πωλητή.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • τα αλκοολούχα προϊόντα που αποστέλλονται στο εσωτερικό της χώρας, συνοδεύονται από παραστατικό διακίνησης στο οποίο αναγράφεται «εξ'αποστάσεως πωλήσεις βάσει του άρθρου 36 της Οδηγίας 2008/118»
  • ο πωλητής, ο οποίος κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2859/2000 έχει λάβει Α.Φ.Μ. στη χώρα μας μέσω φορολογικού αντιπροσώπου, οφείλει (να παραλάβει τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί στη σχετική για την έκδοση της ειδικής άδειας παραλαβής αίτηση και να εκδώσει φορολογικά στοιχεία, στα οποία επίσης θα πρέπει ρητά να αναγράφεται «εξ' αποστάσεως πωλήσεις βάσει του άρθρου 36 της Οδηγίας 2008/118».
  • ο πωλητής μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, υποχρεούται πριν από κάθε παραλαβή και σε κάθε περίπτωση την προηγούμενη μέρα από την άφιξη των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας να υποβάλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου Δήλωση Ειδοποίησης Παραλαβής (στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης).
  • Τέλος ο πωλητής μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, υποχρεούται να υποβάλει την Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και να καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α. και τις λοιπές επιβαρύνσεις την ημέρα της άφιξης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4. Με το άρθρο 7, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του πωλητή και οι σχετικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα:

α) Ο πωλητής μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του οφείλει:

  • να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των προϊόντων που παραλαμβάνει εκφρασμένες σε φορολογικές μονάδες και τους τελικούς παραλήπτες στους οποίους παραδίδονται τα προϊόντα. Αντί του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνεται χρήση της λογιστικής αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α'251) υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε αυτή όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος IV της Απόφασης
  • να προβαίνει, μόλις περατωθεί η διακίνηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις του, στην καταχώρησή τους στο ως άνω ειδικό βιβλίο.
  • να εκπληρώνει τις δηλωτικές του υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36 και 38 του ν. 2859/2000 (δήλωση Φ.Π.Α, Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων κλπ).

β) Ως προς τους ελέγχους,

ορίζεται ότι τουλάχιστον μια φορά το έτος πραγματοποιείται από το τελωνείο ελέγχου φυσικός έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραλαβής των προϊόντων που έχουν δηλωθεί στη σχετική για την έκδοση της ειδικής άδειας παραλαβής αίτηση, καθώς και λογιστικός έλεγχος βάσει των τηρούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο προκειμένου για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων στην κοινοποιούμενη απόφαση.

Γ. Ως προς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»

1. Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι διαδικασίες για την αποστολή αλκοολούχων προϊόντων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, σε άλλο κράτος μέλος καθώς και οι υποχρεώσεις του αποστολέα, όπως:

α) να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με τις αποστολές των αλκοολούχων προϊόντων. Αντί του βιβλίου αυτού μπορεί να γίνεται χρήση της λογιστικής αποθήκης που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α'251).

β) να δέχεται και να διευκολύνει οποιονδήποτε έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις αυτών.

2. Με το άρθρο 9 καθορίζεται η διαδικασία για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας στον αποστολέα των προϊόντων. Σημειώνεται ότι η επιστροφή παρέχεται μόνο αν ο αποστολέας είναι το πρόσωπο που κατέβαλε τον φόρο αυτό, με την υποβολή του κατά περίπτωση σχετικού τελωνειακού παραστατικού ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ εισαγωγής. Για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται αίτηση με την οποία συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό δικαιολογητικά.

3. Επιπλέον, επί του άρθρου 10 καθορίζεται η διαδικασία για την ταμειακή εκτέλεση της εκδοθείσας απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. από την αρμόδια προς τούτο τελωνειακή αρχή .

4. Τέλος, με την παρούσα τα Παραρτήματα της κοινοποιούμενης απόφασης κοινοποιούνται σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!