Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1020592 ΕΞ 2022 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Σμπόνια
Τηλέφωνο : 210-33.75.137
E-Mail : e.smponia@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1020592 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ:

Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν.3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α'53) , όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 (Α'104), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 34 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’ 4444 και Β’ 5292) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει.

στ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Α' 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» σύμφωνα και με την αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. του ν.3213/2003»

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1035759 ΕΞ 2021/26.04.2021 (ΑΔΑ: ΨΑΔ046ΜΠ3Ζ-ΤΘΚ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» .

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β1108519 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: 60ΜΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΑΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

6. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 10.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 21.12.2021, 13.01.2022 και 14.01.2022 συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

10. Την από 10/03/2022 Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως Προϊσταμένους επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως ακολούθως:

1) Την υπάλληλο Ευτέρπη Λάγιου του Διονυσίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

2) Την υπάλληλο Ευαγγελία Κουκουμάκη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

3) Τον υπάλληλο Νικόλαο Νομικό του Γεωργίου, ΠΕ/Β/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

4) Τον υπάλληλο Μάρκο Ξύδα του Θεοδώρου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Α' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

5) Την υπάλληλο Ιωάννα Λαμπροπούλου του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Β' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

6) Την υπάλληλο Σταματία Κανάκη του Αθανασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Γ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

7) Τον υπάλληλο Αθανάσιο Νικολόπουλο του Νικολάου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Δ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

8) Τον υπάλληλο Χαράλαμπο Σκαλκόγιαννη του Ανδρέα, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ελέγχου Ε' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

9) Τον υπάλληλο Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο του Αθανασίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΣΤ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

10) Τον υπάλληλο Κωνσταντίνο Βασιλόπουλο του Νικολάου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ζ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

11) Την υπάλληλο Ακριβή Λαλιώτη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Η' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

12) Τον υπάλληλο Νικόλαο Αποστολόπουλο του Αποστόλου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Θ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

13) Τον υπάλληλο Βασίλειο Ιατρίδη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ι' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

14) Τον υπάλληλο Παναγιώτη Χαϊτίδη του Ευστρατίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΑ', με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). 15) Την υπάλληλο Ζωή Καλπουζάνη του Χαραλάμπους, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κεφαλαίου Αθηνών του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

16) Την υπάλληλο Ευθυμία Παλαιολόγου του Αλεξάνδρου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

17) Τον υπάλληλο Αλέξανδρο Ζαφειρίου του Σταύρου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

18) Τον υπάλληλο Δημήτριο Μπέλεση του Χρήστου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Α' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

19) Την υπάλληλο Αλεξάνδρα Σπυριδώνου του Δημητρίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Β' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

20) Τον υπάλληλο Βάϊο Βαϊράμη του Ιωάννη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Γ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

21) Τον υπάλληλο Γεώργιο Σωτηριάδη του Ιωάννη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Δ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

22) Τον υπάλληλο Βασίλειο Διαμαντή του Δονάτου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ε' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

23) Τον υπάλληλο Θεόδωρο Ανανδρανιστάκη του Σπυρίδωνος, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΣΤ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

24) Την υπάλληλο Ελένη Ζιάγκα του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Ζ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Α' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

25) Την υπάλληλο Σοφία Αλυφαντή του Πάνου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Η' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

26) Την υπάλληλο Αικατερίνη Γιακουμιδάκη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου Θ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

27) Τον υπάλληλο Χρυσοβαλάντη Μπακαρό του Γεωργίου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Ι' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

28) Τον υπάλληλο Δημήτριο Αλεξιά του Κωνσταντίνου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΑ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

29) Τον υπάλληλο Δημήτριο Νεραντζόπουλο του Ιορδάνη, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΒ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

30) Τον υπάλληλο Γεώργιο Θωμαΐδη του Φώτιου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΓ' της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

31) Τον υπάλληλο Πέτρο Κοκκινίδη του Γεωργίου, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΔ' της Υποδιεύθυνσης Γ' -Ελέγχων και Κεφαλαίου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.). 32) Τον υπάλληλο Νικόλαο Λυκογιάννη του Γρηγορίου, ΤΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου ΙΕ' της Υποδιεύθυνσης Γ' -Ελέγχων και Κεφαλαίου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

33) Την υπάλληλο Μαρία Παπαμανώλη του Ζήση, ΠΕ/Α/Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης της Υποδιεύθυνσης Γ' -Ελέγχων και Κεφαλαίου, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 (Α’ 309) όπως ισχύει, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων, εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης για την αμέσως προηγούμενη χρήση προς το ίδιο Όργανο Ελέγχου. Επιπλέον, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Α'Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική καταχώριση στην ετήσια ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσώπων για την τρέχουσα χρήση, προκειμένου να υποβληθεί η αντίστοιχη ετήσια δήλωση, κατά το επόμενο έτος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ/Τμήμα Γ' Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!