Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1160/22-7-2011 Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΗ-Ρ6Σ

ΠΟΛ. 1160/22-7-2011

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης ΠΟΛ. 1200/2-9-2015 (ΦΕΚ B 2001 - 15.09.2015).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α')

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062 Β'),όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193 Β') όπως ισχύει.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΠΟΛ: 1160

6. Τις διατάξεις των άρθρων 17,19, 20, 22, 23 του Κανονισμού του Συμβουλίου 904/2010 της 7ης Οκτωβρίου 2010.

7. Την ανάγκη εκκαθάρισης του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που υπάρχουν στο σύστημα.

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') σύμφωνα με τις οποίες με απόφασή του ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει διαδικασία εκκαθάρισης του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που υπάρχουν στο σύστημα είτε από τη μετάπτωση του παλαιού μηχανογραφικού συστήματος είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους τους φορολογούμενους είτε λόγω μη χρησιμοποίησής τους, να ορίζονται όλες οι διαδικασίες για την τακτοποίησή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Διαδικασία Εκκαθάρισης

1. Καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS με την οποία καθίσταται ανενεργός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) επιτηδευματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, όταν :

α) εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο ή

β) δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή

στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Ο επιτηδευματίας, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ανταποκριθεί, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) καταχωρείται ως ανενεργός στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και παράγεται δήλωση μεταβολής με κεντρικές διαδικασίες. Η καταχώριση αυτή είναι ορατή από όλα τα υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ.

Ο ανενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν απενεργοποιείται, αλλά αναστέλλεται η χρήση του, με δυνατότητα ενεργοποίησής του, υπό προϋποθέσεις.

Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται κεντρικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τη χρονική περίοδο από 1/1/2009 και επαναλαμβάνεται στη λήξη κάθε έτους για την αντίστοιχη προηγηθείσα περίοδο.

Τη δυνατότητα χαρακτηρισμού ενός Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως ανενεργού και την καταχώρισή του στο υποσύστημα Μητρώου έχει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν ελέγχου.

2. Ο επιτηδευματίας, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) έχει καταστεί ανενεργός, δε μπορεί από την καταχώρισή του να:

• Υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Υποβάλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά.

• Θεωρήσει βιβλία και στοιχεία που ορίζονται με τις διατάξεις του Κ. Β. Σ. ή αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα αυτού.

• Υποβάλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ. Β. Σ.

• Τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιών και γονικών παροχών κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 ( ΦΕΚ 266 Α').

• Λάβει πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α').

• Λάβει αντίγραφο (με ισχύ πιστοποιητικού) των υποβληθεισών δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων και εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ και ΦΑΠ φυσικών προσώπων.

• Λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

• Εισπράττει διάφορα ποσά από την εξόφληση τίτλων πληρωμής (Α.Φ.Ε.Κ. Χρηματικά Γραμμάτια, Γραμμάτια τρίτων, Χρηματικά εντάλματα).

• Συναλλάσσεται με το Δημόσιο τομέα (συμμετοχή σε διαγωνισμό για προμήθεια υλικών ή ανάθεση έργων του Δημοσίου).

3. Η αδρανοποίηση των ανενεργών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) δεν εμποδίζει:

• τη βεβαίωση νέων οφειλών

• την είσπραξη όλων των οφειλών

• τη διαγραφή οφειλών

• τη λήψη μέτρων διασφάλισης και είσπραξης οφειλών

• τη χειρόγραφη υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης

4. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ενεργοποιείται, εφόσον τα κριτήρια επιλογής του ως ανενεργού, παύουν να υπάρχουν. Η ενεργοποίηση γίνεται οίκοθεν στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 2

Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. από το Ηλεκτρονικό Σύστημα VIES (Ενδοκοινοτικές συναλλαγές)

Ειδικότερα οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το Φ.Π.Α., απενεργοποιούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα VIES αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού 904/2010/Ε.Ε., εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ο υποκείμενος στο φόρο δηλώνει παύση εργασιών ή διακοπή άσκησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

2. Ο υποκείμενος στο φόρο δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Π.Α. και Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της καταληκτικής προθεσμίας που ίσχυε για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ή του πίνακα που δεν υποβλήθηκε.

3. Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

4. Από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προέκυψε ότι ο επιτηδευματίας έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Η αυτοψία στις εγκαταστάσεις των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία ταυτοποίησης του επιτηδευματία για σκοπούς Φ.Π.Α. (ένταξη στο ηλεκτρονικό σύστημα VIES).

Η ημερομηνία απενεργοποίησης από το ηλεκτρονικό σύστημα VIES εξαρτάται από τις διαπιστώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ανάλογα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω και δύναται να ισχύει αναδρομικά.

Η απενεργοποίηση των εν λόγω Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) πραγματοποιείται κεντρικά από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.

Ο υποκείμενος στο φόρο, του οποίου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για σκοπούς Φ.Π.Α. απενεργοποιήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα VIES «οίκοθεν» από την Υπηρεσία για τους ανωτέρω λόγους, αποκλείεται πλέον από την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων.

Σε περίπτωση που ο εν λόγω επιτηδευματίας, αφού εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και αποδείξει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής του, δύναται να ανακτήσει τον απενεργοποιημένο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για σκοπούς Φ.Π.Α.

Αρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η ισχύς της αρχίζει από 1/9/2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!