Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1017155 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της απόφασης «Οργανισμός της ΑΑΔΕ»

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017155 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 951/02.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και Γενικών Καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ’ και γγ' της υποπαρ. θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α'90),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και ειδικότερα των άρθρων 5, 43, 55, 58, 71 και 72 αυτής.

2. Τα έγγραφα, υπό στοιχεία:

α) Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Β 1004759 ΕΞ 2022/17-1-2022, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), με το συνημμένο σε αυτό, σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα,

β) Δ.ΕΣ.ΕΛ. 164110 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/30-07-2021, με συνημμένη σε αυτό, την Προσωρινή Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου, με αντικείμενο «Έλεγχος της διαδικασίας καταγραφής των διαδικασιών λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. και της διαχείρισης κινδύνων αυτών», που διενεργήθηκε κατόπιν της αρ.48/2021 εντολής και το υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Γ 177382 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23-9-2021 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και

γ) ΔΤΔ Δ 1091849 ΕΞ 2021/21-10-2021, της αναπληρώτριας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από:

α) 16-02-2022, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) και

β) 18-02-2022, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

4. Την υπ' αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις: υπ'αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού:

α) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποφευχθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων με λοιπές Διευθύνσεις της Αρχής,

β) αρμοδιοτήτων των Τελωνειακών Περιφερειών και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ και Ε.Φ.Κ.) για την αποτελεσματική παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων είσπραξής τους και

γ) αρμοδιοτήτων λοιπών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και Γενικών Καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, στα πλαίσια συμμόρφωσης σε ευρήματα της Προσωρινής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου, που αναφέρεται στην παρ. με α/α 2β) του προοιμίου, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία αυτών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Ανακαθορίζουμε:

α) αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.), των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), των Τελωνειακών Περιφερειών (Τ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και των Τελωνείων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και

β) Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/2310-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738), ως εξής:

1) Στο άρθρο 5 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)» αυτής και ειδικότερα στην περ. III. «Τμήμα Ε’ - Συγχρηματοδότησης Έργων» της υποπαρ. Β της παρ. 3 αυτού, αντικαθιστούμε την υποπερ. (ε), ως εξής:

«(ε) Η επικοινωνία με την οικεία Γ.Δ.Ο.Υ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτής, καθώς και με αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, όπου απαιτείται, για θέματα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων προς τη Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ για τον προγραμματισμό δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.».

2) Στο άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)», αντικαθιστούμε: α) την περ. ββ' της παρ. 1 αυτού, ως εξής:

«ββ) διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, που εφαρμόζονται από αυτές και τα Γ.Ε.Φ. αυτών, με την παροχή οδηγιών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους.»,

β) την περ. α' της υποπαρ. «Ι. Τμήμα Α'Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» της παρ. 4 αυτού, ως εξής:

«(α) Η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ. αυτών, των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, η παροχή κατευθύνσεων, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτές και τα Γ.Ε.Φ. τους και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.».

3) Στο άρθρο 55 «Τελωνειακές Περιφέρειες (Τ.Π.)»:

α) αντικαθιστούμε την περ. (γ) της παρ. 1 αυτού, ως εξής:

«(γ) Η αποτελεσματική συμβολή στη διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής, της δασμολογικής και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, που εφαρμόζονται από τα Τελωνεία, με την παροχή οδηγιών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτά ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Τ.και Ε.Φ.Κ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους.».

β) Στην παρ. 4 αυτού και ειδικότερα:

αα) στην υποπαρ. «Ι. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΤΤΙΚΗΣ»:

i) στην περ. α) «Τμήμα Α'Διοικητικής Υποστήριξης» αυτής, προσθέτουμε νέα υποπερ. (ιθιθ), η οποία έπεται της υποπερ. (ιηιη), ως εξής:

«(ιθιθ) Η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τα Τελωνεία, αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας (Τ.Π.) των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, η παροχή κατευθύνσεων σε αυτά, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτά ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κ.Υ. της Γ.Δ.Τ.και Ε.Φ.Κ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων»,

ii) στην περ. β) «Τμήμα Β' - Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» αυτής, προσθέτουμε νέα υποπερ. (ιι), η οποία έπεται της υποπερ. (θθ), ως εξής:

«(ιι) Η έγκριση της διαβίβασης, από τα εξαρτημένα Τελωνεία στο κύριο Τελωνείο τους, φακέλων υποθέσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων με σκοπό την κατά Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξή τους.»

ββ) στην υποπαρ. «ΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»:

i) στην περ. α) «Τμήμα Α'Διοικητικής Υποστήριξης» αυτής, αντικαθιστούμε το στοιχείο i. της υποπερ. (αα), ως εξής:

«i) των υποπεριπτώσεων αα’ έως και ιβιβ’, ιζιζ’, ιηιη’ και ιθιθ' του ομώνυμου Τμήματος Α'της Τ.Π. Αττικής,»,

ii) στην περ. (β) «Τμήμα Β'Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης» αυτής, προσθέτουμε νέα υποπερ. (γγ), η οποία έπεται της υποπερ. (ββ), ως εξής:

«(γγ) της υποπερ. ιι' του ίδιου ως άνω Τμήματος της Τ.Π. Αττικής, για όλα τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.»,

γγ) στην περ. α) «Τμήμα Α'Διοικητικής - Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού» της υποπαρ. «ΙΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Τ.Π.) ΑΧΑΪΑΣ»:

i) αντικαθιστούμε την περ. (αα), ως εξής:

«(αα) των υποπερ. αα’ έως και ιβιβ’, ιζιζ’, ιηιη’ και ιθιθ' του Τμήματος Α’ της Τ.Π. Αττικής, εκτός του στοιχείου i της υποπερίπτωσης θθ’ αυτού» και

ii) προσθέτουμε νέα υποπερ. (εε), η οποία έπεται της υποπερ. (δδ), ως εξής:

«(εε) της υποπερ. ιι' του Τμήματος Β'της Τ.Π. Αττικής, για όλα τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας.».

4) Στο άρθρο 58 «Τελωνεία» και ειδικότερα στην παρ. 3 αυτού:

α) στην περ. (α) της υποπαρ. ΙΙ. προσθέτουμε νέα υποπερ. γγ), η οποία έπεται της υποπερ. ββ), ως εξής:

«γγ) Η λήψη όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων, με σκοπό την κατά Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό των εξαρτημένων τους Τελωνείων, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, για τη διαβίβαση των σχετικών φακέλων υποθέσεων.»,

β) στην υποπαρ. ΙΙΙ. αντικαθιστούμε:

αα) το πρώτο εδάφιο της περ. (α) αυτής, ως εξής:

«(α) Από τα Τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου ασκούνται, στα πλαίσια της χωρικής αρμοδιότητας της υποπαρ. γ' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η αρμοδιότητα της χορήγησης εγκρίσεων για την επικόλληση ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, καθώς και οι κάτωθι αρμοδιότητες των πρώην Τελωνειακών Περιφερειών Καβάλας, Βόλου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, που έπαυσαν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β' 295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τις οποίες ασκούσαν οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων αυτών:».

ββ) την περ. (α1) αυτής, ως εξής:

«(α1) Οι Επιτροπές, που λειτουργούσαν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών που έπαυσαν να λειτουργούν, εξακολουθούν να λειτουργούν στις έδρες των Τελωνείων, στα οποία περιήλθαν και οι αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. (α) της παρούσας υποπαραγράφου.» και

γγ) το πρώτο εδάφιο και την υποπερ. (αα) της περ. (β) αυτής, για την ορθή αποτύπωσή τους, ως εξής:

«(β) Το Τελωνείο Πατρών ασκεί και τις κάτωθι αρμοδιότητες, με κατά τόπον αρμοδιότητα την αναγραφόμενη στην υποπαρ. γ’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου:

αα) των υποπερ. ββ’, γγ’ και εε’ της περ. α’ της παρούσας υποπαρ. και»,

γ) στην περ. (β) της υποπαρ. V. αυτής προσθέτουμε νέα υποπερ. στστ), η οποία έπεται της υποπερ. εε), ως εξής:

«στστ) η μετά από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας διαβίβαση στο κύριο Τελωνείο τους φακέλων υποθέσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων με σκοπό την κατά Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξή τους.»,

5) Στο άρθρο 71 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», αντικαθιστούμε την περ. ιβ' της παρ. 1, ως εξής:

«(ιβ) Η εποπτεία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται τόσο από τις ίδιες όσο και από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.), καθώς και η έγκριση των προτάσεων των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης για την προτεραιοποίηση και την επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια.»

6) Στο άρθρο 72 «Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων», αντικαθιστούμε:

α) την περ. ιβ' της παρ. 1, ως εξής:

«(ιβ) Ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών τους, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στην περ. α' της παρ. 2 ή σε άλλες διατάξεις της παρούσας και η υποβολή προτάσεων, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, για την προτεραιοποίηση και την επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια ή η προτεραιοποίηση και η επιλογή από την ίδια, εφόσον δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση.»,

β) την περ. α' της παρ. 2, ως εξής:

«(α) των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων κ’ Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του Κράτους, ανήκει και ο συντονισμός των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης για την καταγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις Π.Υ. και τις Ε.Α.Υ., με τη συνδρομή αυτών, όπου απαιτείται και η υποβολή προτάσεων για την προτεραιοποίηση και επιλογή των διαδικασιών που θα συμπεριληφθούν στα σχετικά Εγχειρίδια, κατά λόγο αρμοδιότητας.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β'4738) απόφαση.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!