Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Α. 1271/2021 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1033/28-01-2014 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α.1271/2021

ΦΕΚ B’ 6476/31.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/171-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/ 2013» (Α’ 170).

4. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και τροποποίησης ειδικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του ΠροϋποΤεύχος B’ 6476/31.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 82597 λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (Β’ 276) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)» για την υποβολή στοιχείων και πληροφοριών από τρίτους φορείς προς την Φορολογική Διοίκηση, τροποποιείται, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) «Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

1. Οι λέξεις «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1.1. του άρθρου 1 αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε.(ATHEXCSD)» και ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.1. του άρθρου 1 διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ΑTHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

1.1 Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ΑTHEXCSD) καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:»

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. 1.1.α της παρ. 1.1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28-1-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1.1.α Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (όταν έχει μεσολαβήσει ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (όταν το ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ενεργεί ως θεματοφύλακας -φορέας πληρωμής), καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Για τους τόκους καταθέσεων και τίτλων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.»

3. Τα στοιχεία β’ και ε’ της περ. 1.1α της παρ. 1.1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276), αντικαθίστανται αντίστοιχα ως ακολούθως:

«β) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού» και «ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων»

4. Στην περ. 1.1.δ της παρ. 1.1. του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/281-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276), αντικαθίστανται τα στοιχεία δ’, ε’, ζ,’η’ και θ’, προστίθενται νέα στοιχεία ι’και ια’και η περίπτωση 1.1.δ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1.1.δ Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.δ, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,

β) Α.Φ.Μ. των δικαιούχων,

γ) Αριθμός λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,

δ) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα/ προμέρισμα,

ε) Α.Φ.Μ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα/προμέρισμα,

στ) Το ποσό του μερίσματος,

ζ) Το ποσό του προμερίσματος, το οποίο αφορά το φορολογικό έτος που θα εγκριθεί η διανομή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση,

η) Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των στοιχείων στ’ και ζ’,

θ) Το ποσό του μερίσματος που απαλλάσσεται του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων νόμων,

ι) Το ποσό του μερίσματος που καταβάλλεται από αλλοδαπές εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.

ια) Ημερολογιακό έτος αναφοράς»

5. Στην περ. 1.1ε της παρ. 1.1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-12014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) αντικαθίστανται τα στοιχεία β’ και ζ’, αναριθμούνται τα στοιχεία η’ και θ’ σε θ’ και ι’ αντίστοιχα, προστίθεται νέο στοιχείο η’, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η περίπτωση 1.1.ε διαμορφώνεται ως ακολούθως: «1.1.ε. Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.ε, διαβιβάζονται τα εξής:

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος

β) Είδος δανείου (Στεγαστικό, Καταναλωτικό, Επιχειρηματικό, Άλλο)

γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ

δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου

ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)

στ) Πλήθος οφειλετών/συνοφειλετών

ζ) Α.Φ.Μ. πρώτου οφειλέτη

η) ΑΔΤ ή αριθμ διαβατηρίου

θ) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη

ι) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η, θ και ι, επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.».

Άρθρο 2
Διαβίβαση πληροφοριών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) ως εξής:

«Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς».

Άρθρο 3
Χρόνος διατήρησης των στοιχείων

Η παρ. 8.2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) τροποποιείται ως εξής:

«8.2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη λήξη του έτους υποβολής αυτών.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Για τα στοιχεία και τις πληροφορίες του φορολογικού έτους 2021 των περ. 1.1.α, 1.1.δ και 1.1.ε του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2022.

2. Τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας ισχύουν για τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας έχουν εφαρμογή και για στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1033/28-1-2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28-1-2014 (Β’ 276) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!