Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1132/6-6-2011 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 «κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής» του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α723.4.2010)

ΑΔΑ: 4Α3ΣΗ-Ψ

ΠΟΛ:1132/6-6-2011

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 13 του άρθρου 73 «κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής» του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α723.4.2010)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 9 έως 13 του άρθρου 73 του νόμου 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 58Α' /23.04.2010).

2. Την αριθ.Δ6Α1142500ΕΞ2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β73.11.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής ο «Επενδυτής»), που επιθυμεί να τύχει των ευεργετημάτων των διατάξεων των παραγράφων 9-12 του άρθρου 73 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α723.4.2010), καταβάλλει το χρηματικό ποσό με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή κινηματογραφικού έργου, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (στο εξής «ΕΚΚ»), πλην του οφειλόμενου ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται στην εταιρεία παραγωγής. Το ΕΚΚ καταγράφει το ποσό σε ειδικό λογιστικό κωδικό επ' ονόματι της οικείας ταινίας και το καταθέτει σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, που ανοίγεται με επιμέλεια του ΕΚΚ.

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί για ποσό ίσο με :

α) το 40% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα

β) το 20% του ποσού που επένδυσε, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα

γ)Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της επένδυσης στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος. Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να υπαχθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν και την ιδιότητα του προμηθευτή στην παραγωγή της συγκεκριμένης ταινίας.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα ή το δηλούμενο εισόδημα, αντίστοιχα που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α').

3. Το ΕΚΚ εκδίδει, το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών, από την ημέρα κατάθεσης των χρημάτων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, βεβαίωση για φορολογική χρήση για το καθαρό ποσό που κατατέθηκε, διαβιβάζοντας αντίγραφο στο Υπουργείο Οικονομικών , στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και στην αρμόδια ΔΟΥ του Επενδυτή, η οποία διασταυρώνει την τήρηση των ποσοστών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ έχει την ευθύνη της εκταμίευσης των επιλέξιμων δαπανών, της παρακολούθησης και του ελέγχου του φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις προβλέψεις του άρθρου αυτού και ειδικότερα στο κίνητρο της πίστωσης φόρου.

5. Το ΕΚΚ, δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που αφορούν τους Επενδυτές.

Άρθρο 2 Διαδικασία χρηματοδότησης

1. Κάθε παραγωγός που επιθυμεί ένα κινηματογραφικό έργο που πρόκειται να παράγει, να ενισχυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καταθέτει στο ΕΚΚ, Αίτηση Υπαγωγής, την οποία συνοδεύουν απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ειδική αίτηση και ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο του ΕΚΚ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.

β) Πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει:

ί) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της αιτούσας επιχείρησης.

ϋ) Γενικά πληροφοριακά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.

iii) Περίληψη και πλήρες κείμενο σεναρίου.

ίν) Αναλυτικό προϋπολογισμό της ταινίας και λίστα των βασικών συντελεστών της.

ν) Χρονοδιάγραμμα γυρισμάτων, χώροι γυρισμάτων και εργαστήρια επεξεργασίας.

νί) Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών, κ.λπ).

νίί) Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη.

viii)Δεσμευτικές συμβάσεις κινηματογραφικής διανομής από το οποίο θα προκύπτει υποχρέωση διανομής με πλήρες πρόγραμμα σε τουλάχιστον δύο αίθουσες για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

ίχ) Συμφωνητικό συμπαραγωγής.

χ) Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία των τρίτων.

χί) Αντίγραφο ισολογισμού ή εκκαθαριστικού των υποψήφιων Επενδυτών.

χίί) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η εταιρεία.

xiii) Παράβολο ύψους εκατό (100) Ευρώ.

2. Το ΕΚΚ δημιουργεί ειδικό λογιστικό κωδικό και τραπεζικό λογαριασμό, για την ταινία του παραγωγού, τους οποίους και του γνωστοποιεί το αργότερο εντός 20 εργασίμων ημερών και στους οποίους εγγράφεται και κατατίθεται κάθε ποσό που κατατίθεται από τους Επενδυτές επ' ονόματι της ταινίας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν η ταινία θα ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ.

3. Μετά το άνοιγμα του κωδικού, ο κύριος παραγωγός οφείλει να αποστέλλει "αναφορές προόδου παραγωγής", κατά τα διεθνή πρότυπα, συμβατές με τον κατατεθειμένο προϋπολογισμό, στο τέλος της φάσης προπαραγωγής, στο τέλος κάθε εβδομάδας γυρίσματος συνοδευόμενα από τα ημερήσια "όρντινο", στο τέλος της επεξεργασίας εικόνας, στο τέλος της επεξεργασίας ήχου και μετά την εκτύπωση της 1ης κόπιας, συνοδευόμενη από τη σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου. Τα παραπάνω ισχύουν και στη περίπτωση που παραγωγός εγκατεστημένος στην Ελλάδα πρόκειται να συμμετάσχει σε αλλοδαπή παραγωγή ταινίας μεγάλου μήκους που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας.

4. Το ΕΚΚ με βάση έγγραφη εντολή του παραγωγού, η οποία συνοδεύεται από δήλωσή του για το τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά η δαπάνη, αντίγραφα του σχετικού τιμολογίου ή νόμιμου παραστατικού της δαπάνης, τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες που απαιτούνται από το παρόν, αποδεικτικά στοιχεία για την κάλυψη του χρηματοδοτικού πλάνου της ταινίας και τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή της δαπάνης και αφού ελέγξει την επιλεξιμότητα των δαπανών, προβαίνει στην πληρωμή αυτών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε προμηθευτή και μέχρι τη συμπλήρωση των ποσών που υπάρχουν διαθέσιμα στον ειδικό λογαριασμό της ταινίας, πλην του οφειλόμενου ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται από την εταιρεία παραγωγής. Ειδικά για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, απαιτείται αντίγραφο της ειδικής δήλωσης της εταιρίας παραγωγής και το αποδεικτικό τραπεζικής εντολής πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, το αναλογούν ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό του παραγωγού. Επίσης σε λογαριασμό του παραγωγού μπορεί να κατατεθεί και ποσό μέχρι 8% του διαθέσιμου ποσού, που αντιστοιχεί στην αμοιβή του παραγωγού ή του εκτελεστή παραγωγού, με αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου, ως τελευταία εκταμίευση, για να απορροφηθεί τυχόν υπόλοιπο στον ειδικό λογαριασμό.

5. Το ΕΚΚ έχει την υποχρέωση να ελέγξει εάν το υπό παραγωγή κινηματογραφικό έργο που πρόκειται να ενισχυθεί προβάλει ή προωθεί το σεξισμό τη βία ή το ρατσισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μία από τις παραπάνω πράξεις μπορεί να ζητηθεί να εξεταστεί ολόκληρο το σενάριο. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί και με την εξέταση του σεναρίου, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΚ δεν εκδίδεται λογιστικός κωδικός για την ταινία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί εξέταση σεναρίου, η προθεσμία έκδοσης κωδικού παρατείνεται για άλλες 20 ημέρες.

6. Το ΕΚΚ, οφείλει να ελέγξει την πληρότητα του φακέλου και μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά. Όλη η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση με έκδοση κωδικού και άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού.

7. Το ΕΚΚ τηρεί Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Παραγωγής και Διανομής, το οποίο αναρτάται ενημερωμένο στην ιστοσελίδα του. Επίσης αναρτά στην ιστοσελίδα του σε ειδικό χώρο τον τίτλο και τον παραγωγό κάθε ταινίας για την οποία ανοίγει ειδικό κωδικό.

Άρθρο 3 Επιλέξιμες δαπάνες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση των χρημάτων είναι τα κατατιθέμενα, από τον κύριο παραγωγό, προς πληρωμή παραστατικά να αφορούν επιλέξιμες δαπάνες, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κινηματογραφικές ταινίες, που προορίζονται για διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εάν πρόκειται για έργο που παράγεται από εταιρεία, που δεν εδρεύει στην Ελλάδα απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος να πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένου κύρους εταιρία παραγωγής, που εδρεύει στην Ελλάδα. Οι δαπάνες, που αναγνωρίζονται και μπορούν να πληρωθούν από τον οικείο ειδικό λογαριασμό είναι: α) Οι αμοιβές του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου και του παραγωγού ή του εκτελεστή παραγωγού, με μέγιστη αναλογία 9%, 3% και 8% αντίστοιχα επί του βασικού προϋπολογισμού του κινηματογραφικού έργου και εφόσον αυτοί φορολογούνται στην Ελλάδα.

β) Κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την αγορά δικαιωμάτων έργων λόγου, εικόνας και ήχου, που ανήκουν σε δικαιούχους που φορολογούνται στην Ελλάδα και θα χρησιμοποιηθούν για το παραγόμενο έργο ή θα ενσωματωθούν στο παραγόμενο έργο.

γ) Οι δαπάνες μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές των τεχνικών που απασχολούνται στη παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου, όπως ορίζονται στην απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483 Β/27.10. 2005).

δ) Οι αμοιβές των ηθοποιών και οι ασφαλιστικές τους εισφορές- αποκλειομένων αμοιβών γραφείων βοηθητικών ηθοποιών (κομπάρσων).

ε) Η αγορά αρνητικού φιλμ, που αφορά την εικόνα της ταινίας, με μέγιστη αναλογία 1/10 σε σχέση με το τελικό μήκος προβολής της ταινίας καθώς και υλικού ψηφιακής καταγραφής της εικόνας ή/και του ήχου, από προμηθευτή που φορολογείται στην Ελλάδα,

στ) Οι δαπάνες επεξεργασίας των υλικών της εικόνας, ή/και του ήχου της ταινίας. Από τις κόπιες (αντίγραφα) κινηματογραφικής εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνονται μόνο η εκτύπωση κόπιας ζερό και μέχρι 2 κόπιες πέραν της ζερό, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.

ζ) Η αγορά και κάθε επεξεργασία του φιλμ (tone) που προορίζεται για την εγγραφή, αναλογική ή ψηφιακή του ήχου, με σκοπό την παραγωγή αντιτύπων του κινηματογραφικού έργου (κόπιες) με αναλογία ίση με το τελικό μήκος της κινηματογραφικής ταινίας.

η) Ο ΦΠΑ των τιμολογίων τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες για την συγκεκριμένη ταινία.

θ) Οι δαπάνες μετάβασης και διαμονής εκτός έδρας του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται στη διάρκεια της παραγωγής καθώς και οι δαπάνες διατροφής τους, μέχρι τα αναγραφόμενα στον προϋπολογισμό ποσά και αναγράφουν χώρους και ημερομηνίες πραγματοποίησης της δαπάνης, από προμηθευτές που φορολογούνται στην Ελλάδα.

ι) Οι δαπάνες ενοικίασης επαγγελματικών μηχανημάτων λήψης εικόνας, και καταγραφής ήχου κινηματογραφικής ταινίας., από προμηθευτές που φορολογούνται στην Ελλάδα.

ια) Οι δαπάνες ενοικίασης επαγγελματικών φωτιστικών σωμάτων και μακενιστικών μηχανημάτων, από προμηθευτές που φορολογούνται στην Ελλάδα.

ιβ) Οι δαπάνες ασφάλισης προσωπικού, μηχανημάτων, αρνητικού, κινδύνου, κλπ, από ασφαλιστική εταιρία, που φορολογείται στην Ελλάδα.

ιγ) Οι δαπάνες ενοικίασης και κατασκευής χώρων, αντικειμένων και ενδυμάτων, για χρήση στη συγκεκριμένη ταινία, από προμηθευτές που φορολογούνται στην Ελλάδα και για ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.

ιδ) Οι δαπάνες ειδικών ψηφιακών εφφέ, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φορολογούνται στην Ελλάδα.

ιε) Όλες οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού σχεδιασμού και εμψύχωσης οπτικού υλικού που αφορούν στη παραγωγή κινούμενων σχεδίων καθώς και οι αμοιβές προσωπικού που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση γραφικών ή οπτικών στοιχείων που δημιουργούνται με τη συνδρομή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενσωματώνονται στο κινηματογραφικό έργο.

κ) Οι αμοιβές μουσικοσυνθετών, μουσικών εκτελεστών και τραγουδιστών που ενσωματώνονται στο κινηματογραφικό έργο. Η κάθε δαπάνη αμοιβής πρέπει να συνοδεύεται και με το αντίστοιχο ποσό ασφαλιστικής εισφοράς.

Άρθρο 4 Έλεγχος δαπανών

1. Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται επ' ονόματι του κύριου παραγωγού με τον τίτλο της ταινίας και επικυρωμένα αντίγραφα κατατίθενται στο ΕΚΚ. Το ΕΚΚ προβαίνει σε έλεγχο συμβατότητας του χρόνου πραγματοποίησης της δαπάνης και έκδοσης του παραστατικού με την κατατεθειμένη "αναφορά προόδου" και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

2. Κατά τη διενέργεια κάθε πληρωμής το ΕΚΚ πρέπει να έχει εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τόσο του κύριου παραγωγού, όσο και του προμηθευτή της προς πληρωμή δαπάνης.

3. Το ΕΚΚ ελέγχει στο τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους την πορεία κάθε επένδυσης για το προηγούμενο έτος και συντάσσει σχετική έκθεση που κοινοποιεί στον επενδυτή, τον κύριο παραγωγό, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και την αρμόδια ΔΟΥ του επενδυτή, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης, στο τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους ,το ΕΚΚ αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών συγκεντρωτική κατάσταση με τα στοιχεία των Επενδυτών και τα ποσά της επένδυσης για το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 5 Διενέργεια δαπανών

1. Οι Επενδυτές που καταθέτουν χρήματα σε ειδικό λογαριασμό του ΕΚΚ για την παραγωγή συγκεκριμένης κινηματογραφικής ταινίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης, απολαμβάνουν τις ευεργετικές διατάξεις, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν, καθώς και φυσικά πρόσωπα, τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας πραγματοποιούν την κατάθεση και για το ποσό που κατέθεσαν, ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγωγής, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τον ειδικό λογαριασμό δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου με την κατάθεση των χρημάτων του επενδυτή. Αντίστοιχα, οι καταβολές του επενδυτή μπορεί να γίνονται, βάση του συμφωνητικού συμπαραγωγής, σε δύο διαχειριστικές περιόδους. Τα ποσά τόσο για τον υπολογισμό του ορίου του 20% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος της παραγράφου 10 του άρθρου 73 του ν.3842/2010, όσο και η αντίστοιχη απαλλαγή, υπολογίζονται ανά διαχειριστική περίοδο και μόνο για τα ποσά που κινήθηκαν εντός αυτής.

3. Οι επενδυτές αποκτούν δικαιώματα επί των εσόδων εκμετάλλευσης της κινηματογραφικής ταινίας στην οποία επενδύουν, βάση των σχετικών συμφωνητικών συμπαραγωγής με τον κύριο παραγωγό της ταινίας.

Άρθρο 6

Επιστροφή χρημάτων

Εάν εντός 18 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής της ταινίας στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός ο οποίος θα τύχει της γραπτής έγκρισης του ΕΚΚ, και έχει μείνει υπόλοιπο στον ειδικό λογαριασμό, επιστρέφεται στον επενδυτή με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου στην αρμόδια ΔΟΥ και θεωρείται κέρδος ή φορολογητέο εισόδημα, κατά περίπτωση, το οποίο υπόκειται σε φορολογία, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α711.9.1997)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!