Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1003/2-1-2013 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58Α') ως προς τα φυσικά πρόσωπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879
E-mail: dl3.etak@.yο.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΛ. 1003

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58Α') ως προς τα φυσικά πρόσωπα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 - 50 του ν. 3842/2010 και ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 48.

2. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν συντεθεί και εκκαθαριστεί για τα έτη 2011 και 2012 μέχρι σήμερα.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά τη κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, με τα οποία μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα από φυσικά πρόσωπα, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010. Αντί αυτού επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο.

2. Στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, αντί του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία το φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει, δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου με συνημμένη τη φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του φυσικού προσώπου και το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτό, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

3. Κατά τη μεταγραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων των προηγούμενων παραγράφων που καταρτίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ελέγχεται από τους φύλακες μεταγραφών και τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων η επισύναψη, αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 ή της υπεύθυνης δήλωσης που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Μαυραγάνης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!