Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Β1.α/οικ. 589/2022 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Αριθμ. Β1.α/οικ. 589

ΦΕΚ Β 24-08.01.2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α.Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. των άρθρων 80, 84, 85 και 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’214).

γ. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’31).

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α’98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’148).

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).

η. του π.δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155).

θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’155).

2.Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

3. Το από 23.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΠΥΥ.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 81340/28.12.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’143), σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, όπως τη διάθεση στο δημόσιο, ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την αμοιβή των φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στην διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της ημερομηνίας εμβολιασμού και διάθεσης self-test, την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για προγραμματισμό και διενέργεια εμβολιασμών και τηλεσυμβουλευτικής και την ένταξη απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρονική νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, αποφασίζουμε:

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID- 19, με το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους λόγους που αναφέρονται στο υπό στοιχείο (5) του προοιμίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!