Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

Α. 1001/2022 Τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ

Δείτε την απόφαση ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1001

ΦΕΚ B' 11/07.01.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β' 2744).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) και ειδικότερα των άρθρων 55, 56, 62, 63 και της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 64 (Α' 265).

β) Του κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α' 94).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β'4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, ως και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α'126 για διόρθωση σφάλματος).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017 (Β' 2744) απόφασης της Υφυπουργού οικονομικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κείμενης νομοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην παρ. Α.1.α του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β' 2744) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται νέα περίπτωση ως ακολούθως:

«iv) για όσους κατά την παραγωγική διαδικασία οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση χρησιμοποιούν διαλύτες οι οποίοι περιέχουν αιθυλική αλκοόλη και με τη χρήση αποστακτικών μηχανημάτων ανακτούν, ως παραπροϊόν, μέρος της αιθυλικής αλκοόλης, εφόσον το παραπροϊόν αυτό δε δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγωγή προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών), το ποσό της εγγύησης περιορίζεται σε 14.000 ευρώ ετησίως.».

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!