Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1114431 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114431 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B' 6216/24.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. ββ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως των άρθρων 6 και 52 αυτού,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743).

3. Το υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1086799 ΕΞ 2021/ 07-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), με το συνημμένο σε αυτό, από 06/10/2021, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης).

4. Τα από 10/12/2021, 14/12/2021 και 15/12/2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4557/2018, αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων Δέουσας Επιμέλειας των εποπτευόμενων από την ΑΑΔΕ υπόχρεων προσώπων του άρθρου 6 αυτού, καθώς και του ν. 4174/2013, αναφορικά με την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων του άρθρου 54Γ αυτού.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, προσθέτουμε νέα περίπτωση 16Β, η οποία έπεται της περίπτωσης 16Α και νέα περίπτωση 27Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 27, καθώς επίσης στην υφιστάμενη περίπτωση 22 αντικαθιστούμε τη στήλη 6, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1- α/α

-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3- Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
«16Β. Την έκδοση εντολής ελέγχου για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των προβλεπόμενων, στον ν. 4557/2018 (Α’ 139), μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα εποπτευόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. υπόχρεα πρόσωπα. Εξουσιοδότηση υπογραφής άρθρο 52 του ν. 4557/2018 σε συνδ. με τα άρθρα 23 και 25 του ν.4174/2013. Ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας που έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση της εντολής ελέγχου της περίπτωσης 12 της παρούσας απόφασης, κατά περίπτωση. - »
«22. Τα διαβιβαστικά έγγραφα εκθέσεων ελέγχου, πληροφοριακών δελτίων, πορισματικών αναφορών σε άλλες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε Εισαγγελικές Αρχές. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) και -Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.Δ.Υ.). Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης στους Προϊσταμένους της Γ’ Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και της Γ’ Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»
«27Α. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότητας άρθρα 29, 54Γ, 62 του ν.4174/2013, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας, για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικ ού Ιδρύματος, ελεγκτικής υπηρεσίας για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίμων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013, ή ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίμων των περ. β’ γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 54Γ του ν. 4174/2013. »

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!