Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1136/15-6-2011 Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

ΠΟΛ. 1136/15-6-2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Η παρούσα εγκύκλιος καταργήθηκε με την Εγκ. ΠΟΛ 1042/4-3-2013.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1081/8-4-2011 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της Κ1-802 /23-3-11 (ΦΕΚ 470 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την εφαρμογή της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της  εν λόγω διαδικασίας χορηγούν βεβαίωση (υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ) στην οποία κατ’ ελάχιστον αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παραπάνω Κ.Υ.Α.

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι, στην ως άνω βεβαίωση δεν αναφέρονται τα δηλωθέντα κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στοιχεία της επιχείρησης, όπως, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), η διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας, τα μέλη του νομικού προσώπου, τα στοιχεία διαχειριστών/νομίμων εκπροσώπων/ μελών Δ.Σ., καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξή τους σε καθεστώς Φ.Π.Α., κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. κλπ με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες, να προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Κατόπιν τούτου, σε κάθε περίπτωση που οι ως άνω εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές οι οποίες  έχουν ολοκληρώσει την έναρξη εργασιών τους σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης)  αιτούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της επιχείρησής τους, το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα χορηγεί  έγγραφο   ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!