Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 20723/2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484)

Κ.Υ.Α. 20723/2021

ΦΕΚ B’ 5484/26.11.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4850/2021 (Α’ 208),

β. του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155),

γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),

δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181),

η. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157),

θ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),

ι. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155) και

ια. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 6301/ 13.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

3. Την υπ’ αρ. 20630/17.11.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη ύψους 370.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

4. Την υπ’ αρ. 2/107442/16.11.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταφοράς πιστώσεων ποσού ύψους 370.000,00 ευρώ στον Ειδικό Φορέα 1045501-0000000 και ΑΛΕ 2440989001, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της υπ’ αρ. 6301/13.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484), προστίθεται άρθρο 6 ως εξής:

«Άρθρο 6
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2021

1. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 (ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ), 7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ), 12294/09.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ), 12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π), 12981/21.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7), 13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2), 13706/30.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11), 16544/17.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των οποίων η ισχύς έληξε την 31.10.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31.12.2021.

Προκειμένου να παραταθεί η σύμβαση μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών δηλώνουν την αποδοχή τους, επί της πρότασης του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία θα ορίζει εκ νέου τον αριθμό των υπό μίσθωση δωματίων. Σε περίπτωση αυξημένης διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Εφόσον προκύψει ανάγκη για νέα μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. αα’ της περ. α’ και της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.

3. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο 2021, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.

4. Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα οφείλουν να πληρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσής τους τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

5. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.

6. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.

7. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Εφόσον την 31η Δεκεμβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

8. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την πληρωμή, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση, μετά τη λήξη της σύμβασης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.

β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας.

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.

στ. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.

9. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6301/13.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!