Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 72958/2021 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Αριθμ. 72958

ΦΕΚ B' 5445/24.11.2021

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις (Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),

β. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα "Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 - διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126),

ζ. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ι. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ια. του π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ιβ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ. 81586/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Α.Δ.Α: 6ZNY465ΦΥΟ-27Ε) Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19 (Εθνικής Εκστρατείας).

3. Την υπό στοιχεία Β1α/70759/11-11-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει, ότι από το περιεχόμενο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι τα 4.000.000,00 € και αφορά την ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις που θα αναληφθούν σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του covid-19. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση, από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του COVID-19.

5. Την επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε εταιρία εγνωσμένου κύρους που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά και άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για την ευσαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στο εμβολιασμό έναντι του COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο ’’Φοίβος Ανωγειανάκης’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), το Υπουργείο Υγείας οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 (Εθνική Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, αναθέτει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3β του άρθρου 74 του ως άνω νόμου: τη διάθεση τηλεοπτικών μηνυμάτων για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19 προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

3. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:

Ως προς την παροχή υπηρεσιών της παρ. 3β:

α) το σχεδιασμό, οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοπόθετησης, του χρόνου προβολής και του τρόπου προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά.

β) Τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και την τοποθέτηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας με την ενδεδειγμένη παραμετροποίηση που αφορά όλες τις ομάδες αποδεκτών και συγκεκριμένα τις πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, όπου αυτός υφίσταται, ή με κριτήρια δημοφιλίας, καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης και απήχησης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, συμπράττοντα φορέα κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά τρόπο.

Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.

4. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εκστρατείας με την προσκόμιση στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας που μεταδίδουν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον συμφέρουσες τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή θέση προβολής για την μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας προς όφελος των πολιτών και της ενημέρωσής τους.

5. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 2

Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών

1. H αναθέση της παροχής της υπηρεσίας επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.

2. Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας του Υπουργείου Υγείας ως αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς. Οι προσκαλούμενοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.

3. Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής προσφοράς.

4. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας που έχει συσταθεί μεταξύ άλλων για το σκοπό αυτό.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της παρ. 3β ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ποσού ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 960.000,00), ήτοι συνολικά ευρώ τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσια εξήντα χιλιάδες (€ 4.960.000,00).

2. Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ποσό που δεν θα ξεπερνά τα όρια εφαρμογής των ενωσιακών οδηγιών.

Άρθρο 4

Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης - πληρωμής συμβατικού τιμήματος

1. Την υποχρέωση παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο έχει η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, η οποία επιλέγει τον ανάδοχο κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική επιτροπή παραλαβής, που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας μετά την ολοκλήρωση και οριστική ή τμηματική παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν άλλο απαιτηθεί. Ενόψει του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διάρκειας της σύμβασης, η καταβολή του συμβατικού τιμήματος μπορεί να διενεργείται και με την ολοκλήρωση τμηματικών παραλαβών των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναλογούντων παραδοτέων του έργου, ανά μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, με αναλυτική αναφορά προϋπολογισμού εξόδων, φόρων, αμοιβής αναδόχου και αμοιβών. Για την διενέργεια τμηματικών εξοφλήσεων ανά μήνα, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του εδαφίου 1 της παρούσας παραγράφου. Για την τμηματική παραλαβή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή πλάνο εκστρατείας με χρονική διάρκεια τετραμήνου, να υποβάλλει πέραν των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου αποδεικτικά υλοποίησης του πλάνου εκστρατείας για κάθε μήνα. Μετά την υποβολή των ανωτέρω, η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής στο πλαίσιο του οποίου πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου και των συνεργαζόμενων ΜΜΕ και παντός μέσου για τον αντίστοιχο μήνα.

4. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου καθώς και κάθε απαίτηση του αναδόχου, του Δημοσίου ή τρίτου, σχετική με τις υπηρεσίες. Η αμοιβή αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική ή άλλου είδους επιβάρυνση, για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, δαπάνες για ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως, οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ανάδοχος βαρύνεται ιδίως με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία του συμβατικού τμήματος και μετά την επιβολή των ανωτέρω κρατήσεων παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%.

Άρθρο 5

Διαδικασία πληρωμής τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας

1. Η πληρωμή προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού διενεργείται κατά την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας και τo Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα της εκστρατείας, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω ο ανάδοχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας το πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, που το υλοποιούν ανά μήνα, τα στοιχεία προβολής των μηνυμάτων της εκστρατείας για τον μήνα αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής (αποδεικτικά τηλεοπτικής προβολής σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας), καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για τη διενεργηθείσα διαφημιστική προβολή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή με την διαδικασία της προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ορίζεται αρμόδιο για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας σε εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και της παρούσας απόφασης για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, τον έλεγχο και την εκκαθάριση αυτών.

3. Η παραλαβή δύναται να διενεργείται ανά φάση, τμηματικά και αποδεικνύεται με πρωτόκολλο τμηματικής παράδοσης-παραλαβής, που συντάσσεται με ευθύνη της ειδικής επιτροπής παραλαβής της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής πρέπει να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και το αναλογούν ποσό ανά τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας βάσει της σχετικής πρότασης του αναδόχου.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!