Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2213/2021 Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210.69.87.407
E-Mail: finexcis@otenet.gr
ddtheka@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 91ΘΧ46ΜΠ3Ζ-ΜΗΒ

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2213

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΟΒ46ΜΠ3Ζ-3Ψ2 ), με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης» (ΦΕΚ Β'3373).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης προβλέπεται ότι η τροποποίηση/επέκταση των ήδη λειτουργούντων, επί σειρά ετών στην Ελλάδα, Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.), με Β.Δ.,Π.Δ.,ΝΔ. πραγματοποιείται πλέον με Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την τήρηση της προβλεπόμενης από αυτή διαδικασίας (αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων κ.α.).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στις επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρισθεί και λειτουργούν ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθεροι Τελωνειακοί Χώροι (Ε.Τ.Χ.) και Χώροι Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) και απαιτείται η τροποποίηση ή και επέκταση αυτών, για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όπως επέκταση χώρου εγκατάστασης, τροποποίηση καταστατικού εταιρίας κ.λπ..

Α. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περ. (β) της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.2960/2001, καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση και επέκταση των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (Ε.Τ.Σ.), Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων (Ε.Τ.Χ.) και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης (Χ.Τ.Ε.) πέραν αυτών που αναγνωρίζονται, λειτουργούν και τροποποιούνται με βάση την αριθμ. ΠΟΛ.1101/30.06.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Β. Η νέα διαδικασία θεσπίζεται για λόγους απλοποίησης και εξορθολογισμού και έχει στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών (όπως ναυπηγεία, εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, παραγωγής αλουμινίου κ.α.,), καθόσον η τροποποίηση ή/και επέκταση των Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. πραγματοποιείται πλέον με Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικότερα:

1 . Με τις διατάξεις του Άρθρου 1, προβλέπεται ότι για την τροποποίηση ή/και επέκταση Ε.Τ.Σ., Ε.Τ.Χ. και Χ.Τ.Ε. υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο Τελωνείο Ελέγχου, το Τελωνείο δηλαδή εποπτείας της επιχείρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής (Β.Δ., Π.Δ., Ν.Δ.), ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα Παραρτήματος Ι) στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία, η δραστηριότητα και οι χώροι εγκατάστασης της επιχείρησης, το αίτημα της τροποποίησης/επέκτασης κ.λ.π. και επισυνάπτονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά έγγραφα.

Το Τελωνείο Ελέγχου αφού διενεργήσει έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, συντάσσει και αποστέλλει, συνοδευόμενη με σχετική εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Υ.Κ. (ΔΔΘΕΚΑ και ΔΕΥΚ & ΥΠΑ), Έκθεση Ελέγχου προκειμένου για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για την τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης ως ΕΤΣ/ΕΤΧ/ΧΤΕ.

Η Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Υ.Κ. και εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση αυτής, το Τελωνείο Ελέγχου εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙ) η οποία αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (που είχε εκδοθεί βάσει του Β.Δ.,Π.Δ.,Ν.Δ.).

2. Με τις διατάξεις του Άρθρου 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί πέραν των προβλεπομένων στο νομικό της πλαίσιο (Β.Δ., Π.Δ., Ν.Δ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων περί λαθρεμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, ενώ χορηγείται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που διαπιστώνεται η παράβαση για την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ, προκειμένου για την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση της Απόφασης Διοικητή τροποποίησης /επέκτασης και για το διάστημα αυτό δεν παρέχεται η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της αριθμ. Π. 8272/4880/ΠΟΛ 364/1987 Α.Υ.Ο. (Β’ 299), απαλλαγή από το Υ.Π.Α.

3. Με τις διατάξεις του Άρθρου 3, ορίζεται η έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, η οποία είναι από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 28.07.2021.

Γ. Διευκρινίζεται, προς γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες και για ενιαία και αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, ότι αιτήματα εταιρειών για τροποποίηση/επέκταση ΕΤΣ/ΕΤΧ/ΧΤΕ που έχουν υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές, πριν την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, επανυποβάλλονται προκειμένου να εξετασθούν εφαρμοζομένων των διατάξεων του νέου εκδοθέντος κανονιστικού πλαισίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!