Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1238/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933).

Δείτε την απόφαση Α.1203/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1238

ΦΕΚ B’ 5135/05.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

β) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

γ) Της παρ. 10 του άρθρου 123, των άρθρων 120, 121, 121Α, 122, 123, 124 και 126 και των παρ. 6 και 9 του άρθρου 130, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265).

δ) Του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1573/1985 (Α’ 201).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α’ 129).

στ) Της υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2013 (Β’ 3051) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

ζ) Της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».

η) Της υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου» (Β’ 4488).

θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933), με τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα δημοσιοποίησης των τιμοκαταλόγων των οχημάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 1933), τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 12 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«12. Οι τιμοκατάλογοι με την αποδοχή αυτών, διαβιβάζονται αυθημερόν από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις λοιπές, αρμόδιες για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, Τελωνειακές Περιφέρειες και στην αρμόδια Υπηρεσία για την ανάπτυξη διαδικτυακών ιστοτόπων και διαχείρισης περιεχομένου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:

«5. Οι τιμοκατάλογοι της παρ. 1 δημοσιεύονται στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ακριβώς αυτοί κατατίθενται στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης και αποδοχής, στην ημερομηνία αποδοχής και, σε κάθε περίπτωση, στο χρόνο έναρξης ισχύος αυτών.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!