Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1106/11-5-2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010, του ν.3888/2010 καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011.

ΠΟΛ. 1106/11-5-2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α730.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α730.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731.03.2011).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του ν.3887/2010 «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» (ΦΕΚ 174 Α730.09.2010), σχετικά με τους όρους μεταβίβασης των Φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και την καταβολή ειδικής εισφοράς για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ., τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α730.09.2010) αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των αποσβέσεων της αξίας των αδειών των Φ.Δ.Χ, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 2 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 ΑΊ 31.03.2011), με τις οποίες καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, που αναφέρονται στην υπεραξία της άδειας και του οχήματος των Φ.Δ.Χ, και σας γνωρίζουμε, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Διατάξεις του ν.3887/2010

Άρθρο 14, παρ. 1 έως και 6 Μεταβατική περίοδος και κατηγοριοποίηση των μεταφορών

1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μεταβατική περίοδος ορίζεται, η χρονική περίοδος που αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013 (μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι υφιστάμενες άδειες Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητων μετατρέπονται σε Αδειες Οδικών Μεταφορών.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους.

3. Μετά τη παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010, ήτοι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματα τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομιά.

4. Μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου (30.06.2013) ισχύει η κατηγοριοποίηση των μεταφορών ως εξής:

α) Εθνικές και Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές

β) Νομαρχιακές Εμπορευματικές Μεταφορές οι οποίες διενεργούνται με Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 10 τόνους, μέσα στο νομό όπου αυτά έχουν έδρα και τους γειτονικούς τους νομούς.

γ) Ειδικές μεταφορές καυσίμων οι οποίες διενεργούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3.5 τόνους, για εθνικές και διεθνείς μεταφορές, και μικτού βάρους μέχρι 8 τόνους για νομαρχιακές μεταφορές (η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταφορές υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου).

Άρθρο 14, παρ. 7 και 8 Ειδική εισφορά για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας κατά τη μεταβατική περίοδο.

1. Για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ, υπέρ του Δημοσίου, ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος, ως εξής :

α) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά τόνους.

γ) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα τόνους.

Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως ακολούθως: α) Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β)Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο τόνους.

2. Το ποσό της ειδικής εισφοράς που καταβάλλεται για τη λήψη της νέας άδειας Φ.Δ.Χ. λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος των μεταφορικών εταιρειών, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας.

3. Σημειώνεται, ότι η ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. από το Υπουργείο Μεταφορών στις συνιστώμενες από το άρθρο 3 του νόμου μεταφορικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ), και όχι κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ με την άδεια κυκλοφορίας τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου αυτού.

4. Υπόχρεος για την καταβολή του ποσού της ειδικής εισφοράς είναι η αιτούσα για τη χορήγηση της νέας άδειας εταιρεία, ενώ το σχετικό ποσό καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο Υ και καταχωρείται στον ΚΑΕ 1372 με τίτλο «Ειδική εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Δ.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία » σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου. Επισημαίνεται ότι, στον Κ.Α.Ε 1373 με τίτλο «Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία», καταχωρούνται εφεξής τα έσοδα από την εφάπαξ εισφορά μόνο των φορτηγών Ι.Χ.

5. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου η εισφορά που απαιτείται υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας οδικών μεταφορών ορίζεται διαφορετικά από το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.3887/2010.

6. Η καταβολή του ποσού της ειδικής εισφοράς θα γίνεται με τη χρήση του εντύπου «Δήλωση καταβολής της ειδικής εισφοράς των παρ. 7 και 8 του άρθρου 14 του ν.3887/2010», ως το συνημμένο υπόδειγμα.

7. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου τα ποσά της ειδικής εισφοράς, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, μειώνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια τριετούς μεταβατικής περιόδου που ξεκινά, με την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή στις 30.09.2010, και λήγει στις 30.06.2013. Η μείωση λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ως εξής:

α) Κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2011, β) Κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2012 και γ) Κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του αρχικού ποσού την 01.01.2013,

Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου η ειδική εισφορά παύει να υφίσταται.

8. Από την έναρξη της ισχύος του ν.3887/2010 (30.09.2010), όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καταργούνται οι διατάξεις του ν.383/1976 (ΦΕΚ Α' 182).

Άρθρο 10 παρ. 1

Μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων με την άδεια κυκλοφορίας τους κατά τη μεταβατική περίοδο.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3887/2010, τα Φ.Δ.Χ. κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα με την άδειά τους.

2. Η μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτων είναι δυνατή είτε σε μεταφορικές επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίες λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν χώρο γραφείου, είτε σε μεταφορικές εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις του ν. 3887/2010 (ως προς την νομική μορφή κλπ., σχετ. η Β1/47832/4533/11-10-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων, κατόπιν μεταβίβασης, στο όνομα ήδη λειτουργουσών κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μεταφορικών επιχειρήσεων που δεν προσαρμόστηκαν στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής έδρας (μισθωτήριο ή τίτλοι ιδιοκτησίας) και όχι λοιπών εγκαταστάσεων (χώρων στάθμευσης κ.λ.π ).

4. Ως λειτουργούσες μεταφορικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου στο όνομά τους κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (30.09.2010) (σχετ. η αριθ. πρωτ. Β1/53534/5213/19.11.2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ΑΔΑ:4Ι0Β1-Σ).

5. Ειδικά για τις μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων με σύσταση δωρεάς εν ζωή ή γονικής παροχής ή από κληρονομική αιτία στα πρόσωπα του άρθρου 4 του π.δ. 346/2001 παρέχεται το δικαίωμα στους δικαιούχους Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 346/2001 σχετικά με την προθεσμία απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, και για την απόκτηση των λοιπών προϋποθέσεων του ν.3887/2010.

Άρθρο 10, παρ.1 περ. α' Υπολογισμός του φόρου υπεραξίας άδειας Φ.Δ.Χ. που εκδόθηκε πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 και μεταβιβάζεται μετά από αυτή την ημερομηνία μαζί με το όχημα της.

1. Με τις διατάξεις αυτές αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας της άδειας και του οχήματος Φ.Δ.Χ. που αυτή συνοδεύει, ως εξής:

α) Η αξία κάθε παλαιάς άδειας δηλαδή αυτής που εκδόθηκε πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 και μεταβιβάζεται μετά από αυτή την ημερομηνία, προσδιορίζεται, κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας της, με βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μιας αντίστοιχης νέας άδειας (παρ. 7 του άρθρου 14), και είναι ίση με αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

β) Ως αξία του οχήματος, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβασή του λογίζεται η πραγματική αξία πώλησης αυτού η οποία αναγράφεται στο προβλεπόμενο στοιχείο του Κ.Β.Σ.

γ) Ο φόρος υπεραξίας της παλαιάς άδειας είναι το ποσοστό 3% επί της αξίας της. δ) Ο φόρος υπεραξίας του οχήματος είναι το ποσοστό 3% επί τις πραγματικής αξίας μεταβίβασης του.

2. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να αποτιμηθεί η άυλη υπεραξία των ανωτέρω αδειών, λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Άρθρο 10 παρ. 1 περ. β' Υπολογισμός του φόρου υπεραξίας νέας άδειας που εκδόθηκε μετά τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 και μεταβιβάζεται μαζί με το όχημα της.

Η αξία της νέας άδειας και του οχήματος που αυτή συνοδεύει προσδιορίζονται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τις παλαιές άδειες, ενώ ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται με ποσοστό 2% επί της αξίας τους.

Συνεπώς, για μεταβιβάσεις που λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα από 30.09.2010 έως 31.12.2010 ο φόρος υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς (βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 14) που αντιστοιχεί στην άδεια και επί της αξίας του οχήματος, ενώ από 01.01.2011 και μετά ο φόρος θα υπολογίζεται επί των μειωμένων ποσών της ειδικής εισφοράς που αντιστοιχούν στην αξία της άδειας και επί της αξίας των μεταβιβαζόμενου οχήματος.

Υπόχρεες για την καταβολή του πιο πάνω φόρου είναι οι μεταφορικές επιχειρήσεις που μεταβιβάζουν τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα με την άδειά τους (δηλαδή ο πωλητής). Το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ καταχωρείται στον ΚΑΕ 114, εφόσον ο πωλητής είναι ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) με ξεχωριστό είδος φόρου 1175 (για την άδεια) και 1176 (για το όχημα) και στον ΚΑΕ 127, εφόσον ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, με ξεχωριστό είδος φόρου 1177 (για την άδεια) και 1178 (για το όχημα), αντίστοιχα.

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών γίνεται εφάπαξ, με τη χρήση του εντύπου «Δήλωση καταβολής φόρου του άρθρου 10 του ν.3887/2010», ως το συνημμένο υπόδειγμα, στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος της πωλήτριας επιχείρησης Δ.Ο.Υ, πριν από τη μεταβίβαση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η δήλωση αυτή υπογράφεται και από τους δύο συμβεβλημένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και προσκομίζεται ως δικαιολογητικό καταβολής του ποσού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού στο σώμα της αναγράφεται το ποσό που καταβλήθηκε και ο αριθμός του διπλοτύπου με το οποίο αυτό εισπράχθηκε.

Άρθρο 10 παρ. 2

Ο φόρος υπεραξίας νέας και παλαιάς άδειας, καθώς και του οχήματος που συνοδεύουν, δεν καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω συγχώνευσης μεταφορικών εταιρειών, ή μετατροπής της εταιρικής μορφής των μεταφορικών εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Διατάξεις του ν.3888/30.09.2010

Άρθρο 18 παρ. 2

1. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν από τη δημοσίευσή τους (30.09.2010), καθόσον οι περιπτώσεις α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α' 31/17.02.1998), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.3888/2010, σχετικά με τη φορολογία της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση άδειας και οχήματος των Φ.Δ.Χ, καταργούνται από 30.09.2010 με τη παρ. 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ 66 A'/31.03.2011).

2. Τα ποσά του εν λόγω φόρου που καταβλήθηκαν από 01.10.2010 και μετά δεν επιστρέφονται.

3. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά του φόρου υπεραξίας Φ.Δ.Χ που εισπράχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ, από 01.10.2010 έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.3888/2010, καθώς και του άρθρου 10 του ν.2579/1998, δεν επιστρέφονται.

4. Αντίθετα, τα νέα ποσά φόρου υπεραξίας Φ.Δ.Χ που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 10 του νόμου 3887/2010 περί «Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών» δεν οφείλονται, εφόσον έχουν καταβληθεί τα ποσά των περ. α' των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998.

Άρθρο 18 παρ. 1

Αποσβέσεις τεκμαρτής αξίας αδειών Φ.Δ.Χ. με ημερομηνία έκδοσης πριν την 30.09. 2010.

1. Για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως αυτό καθιερώθηκε με το ν. 3887/2010, και για την αντιστάθμιση της απώλειας κεφαλαίου που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Φ.Δ.Χ. με την απελευθέρωση της αγοράς και τη μείωση της εμπορικής αξίας των αδειών τους, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175Α730.9.2010) ρυθμίζονται τα θέματα των αποσβέσεων της αξίας των αδειών αυτών.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 ορίζεται, ότι όσοι επαγγελματίες κατέχουν άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (Φ.Δ.Χ.), όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του ν. 3887/2010, δηλαδή κατέχουν άδειες Φ.Δ.Χ. πριν τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (ήτοι πριν τις 30.09.2010) και ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατομικές εκμεταλλεύσεις, κοινωνίες συνεκμετάλλευσης, εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής, μπορούν, κατ' επιλογήν, να αποσβέσουν την αξία των πιο πάνω αδειών, ισόποσα, σε χρονικό διάστημα από τρία (3) έως και επτά (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.

3. Επομένως, με τις πιο πάνω διατάξεις αναγνωρίζεται ισόποση κατ' έτος μείωση των καθαρών κερδών των επαγγελματιών που κατέχουν τις άδειες των οδικών μεταφορών Φ.Δ.Χ Εθνικών, Διεθνών, Νομαρχιακών και Βυτιοφόρων, από 3 έως και 7 έτη, κατ' επιλογήν, στα ποσά της αξίας αυτών, δίνοντας στους μεταφορείς τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα αποσβέσουν την οριζόμενη αξία της άδειας που κατέχουν σε 3, 4, 5, 6 ή 7 έτη, αντίστοιχα.

4. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού της αξίας των πιο πάνω αδειών, λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

5. Η ανωτέρω αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, προσδιορίζεται ως ακολούθως:

α) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά (7) τόνους.

γ) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα (40) τόνους.

Για την κατηγορία ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, η αξία των αδειών διαμορφώνεται ως εξής:

α) Είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.

β) Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο (42) τόνους.

6. Κατά συνέπεια, οι αξίες των αδειών κυκλοφορίας, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, υπόκεινται σε τμηματική και ισόποση ετήσια απόσβεση με τη χρήση σταθερού συντελεστή ανάλογα με τον αριθμό των ετών απόσβεσης (3, 4, 5, 6 ή 7, αντίστοιχα) που επιλέγει ο μεταφορέας, ως εξής:

Έτη απόσβεσης

Ποσοστό κατ' έτος

3

33,33% (ή 1/3)

4

25% (ή 1/4)

5

20% (ή 1/5)

6

16,66% (ή 1/6)

7

14,29% (ή 1/7)

7. Διευκρινίζεται, ότι αν και η επιλογή των ετών απόσβεσης (επομένως και του αντίστοιχου ετήσιου συντελεστή) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του μεταφορέα, ο συντελεστής που θα επιλεγεί αρχικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σταθερά από διαχειριστική περίοδο σε διαχειριστική περίοδο μέχρι την πλήρη απόσβεση της αξίας της άδειας.

8. Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε χρήση. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (φορολογική αναμόρφωση) προκύψει ζημία, αυτή μεταφέρεται στα επόμενα πέντε έτη (5), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κ.Φ.Ε. παρά το γεγονός ότι η ζημία δεν προκύπτει από τα βιβλία, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους.

9. Περαιτέρω και ειδικά για όσους κατέχουν άδειες εκμετάλλευσης νομαρχιακών φορτηγών, αναγνωρίζεται επιπλέον προσαύξηση των ποσών των αποσβέσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

10. Επισημαίνεται, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ. δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, αφού οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας, όπως αυτή προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 και όχι επί πραγματικής βάσεως (κόστους αγοράς). Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του ν. 3887/2010 (30.09.2010). Επιπλέον της αναμόρφωσης αυτής, η υπαγόμενη επιχείρηση θα δηλώνει κάθε χρόνο και τον αριθμό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει να προβεί στην απόσβεση της πιο πάνω αξίας.

11. Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στο κωδ. 312 του πίνακα Ζ' του εντύπου Ε3 ο οποίος αναμορφώνει τον κωδ. 346.

12. Επιπλέον και δεδομένου ότι οι αποσβέσεις διενεργούνται επί της αξίας των παγίων στοιχείων (υλικών ή άυλων) που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχειρηματική μονάδα (π.δ. 299/2003), σε περίπτωση μίσθωσης Φ.Δ.Χ. για χρήση και εκμετάλλευση, η διενέργεια των αποσβέσεων επί της αξίας της άδειας του Φ.Δ.Χ γίνεται από τον ιδιοκτήτη -εκμισθωτή και όχι από τον μισθωτή - εκμεταλλευτή του φορτηγού.

13. Περαιτέρω, κατά τη μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ., πριν αποσβεσθεί πλήρως η αξία τους, παρέχεται η δυνατότητα στο νέο αγοραστή να διενεργήσει τις υπολειπόμενες αποσβέσεις της αξίας της άδειας. Ως εκ τούτου, ο νέος αγοραστής μπορεί να συνεχίσει να διενεργεί αποσβέσεις στο υπόλοιπο ποσό της αξίας της άδειας που δεν έχει αποσβεστεί από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και αποκλειστικά για τα έτη απόσβεσης που απομένουν, για τα οποία και φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση εισφοράς της κυριότητας Φ.Δ.Χ. μετά των οικείων αδειών σε μεταφορική εταιρεία του άρθρου 3 του ν. 3887/2010, καθώς και επί μετατροπής ή συγχώνευσης των υπαγόμενων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν ο μετασχηματισμός γίνεται με αναπτυξιακό νόμο ή όχι, πριν την πλήρη απόσβεση της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ.

14. Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3888/2010 προβλέπεται, ότι σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης του μεταφορέα και χωρίς να υπάρχει μεταβίβαση της άδειας, η τυχόν αναπόσβεστη αξία αυτής εκπίπτει συνολικά κατά το έτος της συνταξιοδότησης.

15. Διευκρινίζεται ότι η ΠΟΛ. 1089/1995, με την οποία παρεχόταν, από τη χρήση 1995, έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά ειδικά στους εκμεταλλευτές φορτηγών Δ.Χ. που διενεργούσαν διανομαρχιακές και εθνικές μεταφορές, έπαψε να ισχύει, μετά τη ψήφιση του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α), με τον οποίο θεσπίστηκε ο λογιστικός προσδιορισμός για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, από 01.01.2004, δεν ισχύει η έκπτωση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά σε ποσοστό 1% επί των ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1005/14.01.004.

16. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, ότι ειδικά για τους εκμεταλλευτές Φ.Δ.Χ διεθνών και εθνικών μεταφορών και μόνο για τη χρήση 2010, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης δαπανών χωρίς δικαιολογητικά σε ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από τη διενέργεια διεθνών και εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η μετάβαση στο λογιστικό προσδιορισμό.

17. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του περιεχόμενου των παραστατικών που λαμβάνονται στο εξωτερικό από τους εκμεταλλευτές ΦΔΧ διεθνών μεταφορών για δαπάνες διοδίων, καυσίμων, ξενοδοχείων και λοιπών μικροεξόδων τα οποία καταχωρούνται στα βιβλία τους. Αντίθετα, απαιτείται μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ, η οποία γίνεται με την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος, κατά την ημέρα της συναλλαγής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

α) Άρθρο 18 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175Α730.9.2010) - Έξι (6) φύλλα

β) ν.3887/2010 (ΦΕΚ Α' 174/30.09.2010) - Οκτώ (8) φύλλα

γ) Άρθρο 21 παρ. 16 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/31/3/2011) - Τρία (3) φύλλα

δ) Σχέδιο εντύπου «Δήλωση καταβολής φόρου του άρθρου 10 του ν.3887/2010» - Ένα  (1) φύλλο

γ) Σχέδιο εντύπου «Δήλωση καταβολής της ειδικής εισφοράς των παρ. 7 και 8 του άρθρου 14 του ν.3887/2010» - Ένα (1) φύλλο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γιάννης Σταματόπουλος
Γιάννης Σταματόπουλος
19/05/2011 14:53:39

Η παρ. 10 δεν αναφέρεται στα βιβλία Β' κατηγορίας. Αναφέρεται στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποσβέσεων που ισχύει για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου για να τον διακρίνει από το λογιστικό προσδιορισμό αυτών. Ορίζει στην ουσία τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων (και όχι τη λογιστική). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν όπως αναφέρατε για το σύνολο των επιχειρήσεων, όπως γράφει στην παρ. 2 "ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατομικές εκμεταλλεύσεις, κοινωνίες συνεκμετάλλευσης, εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής".

tasos
17/05/2011 22:05:58

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΓΡΑΜΕΝΗ.
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' , ΑΡΘ.18 ΠΑΡ.1, ΘΕΜΑ 2 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΦΔΧ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ. ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 10 & 11 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ????
ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ?????