Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1222/2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β’ 4241).

Δείτε την απόφαση ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α. 1222

ΦΕΚ B’ 4670/08.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β’ 4241).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού,

β) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),

στ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ζ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

η) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94),

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),

ι) της υπ’ αρ. 1 της από 20-01-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30-112017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-012020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/ 22-12-2016 (Β’ 4241) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, για λόγους ενίσχυσης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων του κλάδου, με τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα των εγγυήσεων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως προϊόντα καφέ νοούνται τα προϊόντα των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ήτοι: ο καβουρδισμένος καφές των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00, ο μη καβουρντισμένος καφές των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00, τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, σε υγρή ή στερεή μορφή, εκτός από εκείνα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα διατροφής, τα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. 2101 12 92 και 2101 12 98.».

2. Η περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Πάγια ή μεμονωμένη εγγύηση, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο κύριος χώρος παραλαβής των προϊόντων, το ύψος της οποίας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τον φόρο κατανάλωσης των παραλαμβανόμενων κάθε φορά προϊόντων. Η πάγια εγγύηση ισούται με τον μέσο όρο του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος (ποσό εγγύησης = συνολικός Φ.Κ. ετήσιων διακινήσεων/ αριθμός ετήσιων διακινήσεων). Εφόσον πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη το ποσό φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο μέσο όρο των διακινήσεων που κατά δήλωσή τους, πρόκειται να παραληφθούν κατά το πρώτο έτος. Σε περίπτωση που η πάγια εγγύηση δεν επαρκεί κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση για μία ή περισσότερες διακινήσεις. Η εγγύηση αυτή μπορεί κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου να είναι τραπεζική ή χρηματική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. Αντί της προβλεπόμενης στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εγγύησης, ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται να προκαταβάλλει με την υποβολή της Δ.ΕΦΚ στην αρμόδια ως ανωτέρω τελωνειακή αρχή ελέγχου, τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις με σύσταση παρακαταθήκης. Η ΔΕΦΚ παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων, οπότε το ποσό εισπράττεται με την εκκαθάριση της παρακαταθήκης, η οποία εισάγεται ως δημόσιο έσοδο. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται πάγια εγγύηση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στην συσταθείσα παρακαταθήκη.».

3. Η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για την οριστικοποίηση της διακίνησης, την τακτοποίηση της Δήλωσης Διακίνησης και την αποδέσμευση της εγγύησης υποβάλλεται από τα εν λόγω πρόσωπα στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης:

γα) στις περιπτώσεις αποστολής ή επαναποστολής σε άλλο κράτος μέλος:

Για την αποδέσμευση της κατατεθείσας για τη διακίνηση εγγύησης ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη. Για την εν συνεχεία οριστικοποίηση της διακίνησης, πλέον της φορτωτικής του προηγούμενου εδαφίου, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει και αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου στην οποία είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής στην οποία είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής της και αποδεικτικό είσπραξης της μεσολαβούσας τράπεζας. Τα δικαιολογητικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή υποχρεωτικά, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις δηλωτικές υποχρεώσεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000. Σε περίπτωση κατά την οποία από τις συμβατικές υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προκύπτει η είσπραξη του αντιτίμου της συναλλαγής σε μεταγενέστερο της ανωτέρω τεθείσας προθεσμίας χρόνο ή τμηματική καταβολή του αντιτίμου της συναλλαγής, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τον ανωτέρω χρόνο, οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η υποχρέωση αυτή και η οριστικοποίηση της διακίνησης ολοκληρώνεται με την υποβολή του ως άνω αποδεικτικού είσπραξης.

Σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της τεθείσας προθεσμίας, ή διαπίστωσης διαφορών μεταξύ των αποστελλομένων ποσοτήτων προϊόντων και των δηλωθέντων στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ή των δεδομένων του ελέγχου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. Εάν αυτές δεν καταβληθούν από τον υπόχρεο, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε κατάπτωση της εγγύησης της παρ. 3Ι του άρθρου 15 της παρούσας και εάν αυτή δεν επαρκεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 356/74 (Α’ 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

γβ) Στις περιπτώσεις εξαγωγής, η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής, πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής. Στις περιπτώσεις εξαγωγής, εφόσον το Τελωνείο αποστολής, εξαγωγής και εξόδου είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης και το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής, με τη οποία πιστώνεται και η αποθήκη.

γγ) Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εφοδιασμού, πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εφοδιασμού και φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης και το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με το παραστατικό εφοδιασμού, με το οποίο πιστώνεται και η αποθήκη.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Είδη εγγυήσεων

Ι. Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής

α. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, που αναλογεί στις ποσότητες προϊόντων καφέ, που τέθηκαν σε ανάλωση, με ελάχιστο όριο το ποσό των 5.000€. Το ίδιο ποσοστό καθώς και το ίδιο ελάχιστο όριο ισχύει και για τα πρόσωπα που παρήγαγαν προϊόντα καφέ, κατά το προηγούμενο έτος, εκτός καθεστώτος αναστολής και αιτούνται τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης.

β. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη σχετική δραστηριότητα, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης, λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα καφέ που κατά δήλωσή του, πρόκειται να παραχθούν ή αποθηκευτούν, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο.

γ. Σε περίπτωση που ο αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν προς τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας, κατά το προηγούμενο έτος.

δ. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στα ποσά εγγυήσεων παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής, όπως αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήριο την χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα του αποθηκευτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών του, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς και την επάρκεια των οικονομικών του πόρων για το ποσό που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της εγγύησης, σε κάτοχο άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δε χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

ε. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης και δε διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στα ποσά εγγυήσεων παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής, όπως αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση στο παρόν άρθρο, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

εα) Διατηρούν σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων και τηρεί ιστορικό αρχείο δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου από τη στιγμή που τα δεδομένα καταχωρούνται στο φάκελο.

εβ) Διαθέτουν διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης κατάλληλη για τη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων καθώς και σύστημα εσωτερικών ελέγχων, μέσω των οποίων μπορούν να αποτρέπονται, να ανιχνεύονται και να διορθώνονται σφάλματα αλλά και να αποτρέπονται και ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές.

εγ) Φροντίζουν να δοθεί στους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, η οδηγία να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές, οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες σχετικές με τη συμμόρφωση και θεσπίζουν διαδικασίες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών για αυτού του είδους τις δυσκολίες.

εδ) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των φορολογικών επιβαρύνσεων.

εε) Δύναται να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.

εστ) Δύναται να αποδείξουν, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, ότι διαθέτουν χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι δεν έχουν αρνητική καθαρή θέση, εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί.

Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι κάτοχοι άδειας φορολογικής αποθήκης και δραστηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων καφέ λιγότερο από 3 έτη αλλά κατ’ ελάχιστον 1 έτος, οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού. Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο εγγύησης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δε χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

ΙΙ. Εγγυήσεις διακίνησης

1. Η εγγύηση που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής τους διακίνησης είτε κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από άλλο Κράτος - Μέλος, είτε από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος είτε προς εξαγωγή ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών είτε από ένα Τελωνείο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπολείπεται του 75% του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων ανά τελωνείο για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα. Σε αντίθετη περίπτωση για το υπολειπόμενο ποσό κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.

2. Το ως άνω οριζόμενο ποσοστό μειώνεται σε 50% στην περίπτωση που ο αποθηκευτής έχει λάβει την προβλεπόμενη στο σημείο 3Ιδ του παρόντος άρθρου, μείωση της εγγύησης αποθήκευσης.

3. Στις περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πληροί τα κριτήρια είτε του σημείου 3Ιδ είτε του σημείου 3Ιε του παρόντος άρθρου, προκειμένου για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής προϊόντων φόρου κατανάλωσης μεταξύ φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και διακίνησης προϊόντων με προορισμό άλλο Κράτος - Μέλος ή για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ή στην περίπτωση εξαγωγής, η οποία πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο έδαφος της χώρας, ή εισαγωγής από Τρίτη χώρα και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική αποθήκη, παρέχεται εγγύηση η οποία καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το 70% του ύψους του αναλογούντος στα αποστελλόμενα προϊόντα φόρου κατανάλωσης. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο.»

5. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Μηχανογραφικός τρόπος υποβολής εντύπων, έκδοσης αδειών και τήρησης βιβλίων

1. Η υποβολή, αποδοχή και καταχώριση των καθιερούμενων με την παρούσα εντύπων, η έκδοση και διαχείριση των σχετικών Αδειών και η τήρηση των Ειδικών Βιβλίων, από τη χρονική στιγμή μηχανογραφικής υλοποίησης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο.

2. Μέχρι την μηχανογραφική υλοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), των καθιερούμενων με την παρούσα εντύπων της Δήλωσης Διακίνησης, Δήλωσης Παραλαβής και του Δελτίου Παραγωγής, η υποβολή τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.».

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

Η αναπροσαρμογή των εγγυήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι 31.12.2021.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!