Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1070/7-4-2011 Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας της απογραφής και του ισολογισμού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΠΟΛ. 1070/7-4-2011

ΘΕΜΑ: Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας της απογραφής και του ισολογισμού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του Ν.3943/31-3-2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου  Οικονομικών», προβλέπεται μεταξύ των άλλων και αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των επιτηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι από την εν λόγω αλλαγή επηρεάζονται ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού και της απογραφής.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται, ότι οι πράξεις του ισολογισμού καθώς και το κλείσιμο αυτού περατούνται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κοινοπραξίες, κοινωνίες του Αστικού Κώδικα και αστικές εταιρείες.

Στην ίδια προθεσμία ολοκληρώνεται και η σύνταξη της απογραφής.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου ορίζεται, ότι για τις ανώνυμες εταιρείες και τους συνεταιρισμούς, καθώς και για τις δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, η πιο πάνω προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. (προσωπικών εταιρειών, Ε.Π.Ε., κλπ.), με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι αυτοί μπορούν να συντάξουν την απογραφή και τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου που έληξε στις 31/12/2010, μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Όσοι έχουν ήδη συντάξει την απογραφή και τον ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2010 και εφόσον επηρεάζονται τα δεδομένα αυτών από τις αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση αυτών μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ίδια ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του πιο πάνω άρθρου (Α.Ε., συνεταιρισμούς, κλπ.) που έχουν ήδη προβεί σε εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού και σε σύνταξη απογραφής και τα οποία θα πρέπει να τροποποιήσουν τις εγγραφές αυτές.

5. Τέλος, όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες έχουν ήδη υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Τα ίδια ισχύουν και για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, κλπ.).

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Δημήτριος Κουσελάς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!