Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Ανάπτυξης 4698/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (041ΚΕ) -Συμπληρωματικές Εντάξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ KAI ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής
Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11»
Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα

ΑΔΑ: 66Ζ446ΜΤΛΡ-6ΩΧ

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 07/09/2021

Α. Π.: 4698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς:

  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων
  • ΕΦΕΠΑΕ

Θέμα: Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (041ΚΕ) -Συμπληρωματικές Εντάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020" (Α'265), όπως ισχύει.

3. Το έκτο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (Α'68) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

4. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων".

6. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

7. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) "Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών", και ειδικότερα το άρθρο 3.

8. Την υπ. αριθμ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων".

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

12. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

13. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124της 20.05.2003].

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

15. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου "Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση" στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Τη με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β' 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"", όπως ισχύει.

17. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.

18. Τη με Α.Π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β'2784) "Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014".

19. Την από 03.06.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥ ΟΠΣ περί του τρόπου χειρισμού, στο πλαίσιο του ΣΔΕ των ακολουθούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης.

20. Την από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου της Πράξης.

21. Τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Απλοποιημένες Επιλογές Κόστους (ΑΕΚ) στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) -EGESIF_14-0017-02

22. Το Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ Α' 83/24.05.2021) "Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού περί το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης "Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19".

23. Τη με Α.Π. 1936/592 Α1/31.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση μέσω της 59ης Γραπτής Διαδικασίας του δελτίου εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-04 και τίτλο "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων" - Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 3114/1066 Α1/26.05.2021 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ μέσω της 62ης Γραπτής Διαδικασίας.

24. Το με Α.Π 56864/ΕΥΚΕ1014/21.05.2021 (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3124/723/Α3/26.05.2021) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ.

25. Τη με Α.Π. 3156/728/Α3/27-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΜΔ46ΜΤΛΡ-64Ε) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 -2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

26. Τη με Α.Π. 3473/14.06.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων" με Κωδικό ΟΠΣ 5123957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020".

27. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3971/12.07.2021 (ΑΔΑ: 9ΩΚΡ46ΜΤΛΡ-Α9Τ) Απόφαση με θέμα: «Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (041ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 4373/30.07.2021 (ΑΔΑ: 9Μ3446ΜΤΛΡ-60Σ) όμοια απόφαση και ισχύει.

28. Το από 03.09.2021 email του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με τον έλεγχο σώρευσης που διενεργήθηκε από την Κεντρική Μονάδα του καθώς και τον από 03.09.2021 έλεγχο σώρευσης που διενεργήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για τα προς ένταξη έργα.

29. Τη με Α.Π. 5770/03.09.2021 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4657/03.09.2021) επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: «Εγκριση του Πρακτικού Νο3/19/07/2021, 20/07/2021 και 28/07/2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης "Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων" του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014 - 2020», και τα συνημμένα αυτής.

30. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4686/07.09.2021 Εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για τη συμπληρωματική ένταξη εκατόν τριάντα τριών (133) αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» με επιπλέον επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.364.627,50 €.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τη δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης (ανωτέρω σχετικό 27) στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» με τη συμπληρωματική ένταξη εκατόν τριάντα τριών (133) αιτήσεων χρηματοδότησης επιπλέον δημόσιας δαπάνης 1.364.627,50 €.

Με την παρούσα τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης πράξεων, τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε τετρακόσια είκοσι επτά (427) και η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 4.184.172,46 €.

Η κατανομή της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας, έχει ως εξής:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(€)
1 -Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 01 - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 2.055.135,29 €
Μετάβαση 900.763,17 €
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 969.815,96 €
01Σ - Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) Μετάβαση 154.463,32 €
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 103.994,72 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.184.172,46 €

Τα στοιχεία των συμπληρωματικών αιτήσεων χρηματοδότησης που εγκρίνονται για ένταξη με την παρούσα τροποποίηση, περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρούσης όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι συμπληρωματικές αιτήσεις καθώς και τα σύνολα (ΔΔ και αριθμός έργων) των με α/α 27 Αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της παρούσης.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των έργων είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και η διάρκεια υλοποίησης αυτών είναι έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως ισχύει.

Η χρηματοδότησή τους θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΑΕ 2021ΣΕ11910009.

Β. Η παρούσα απόφαση ένταξης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

Γ. Οι λήπτες της ενίσχυσης υποχρεούνται να τηρούν τους ειδικούς όρους που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

Δ. Οι λήπτες της ενίσχυσης δύνανται να υποβάλουν διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μηνύματος, μέσω ΠΣΚΕ, προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ
Γεώργιος Ζερβός

Συνημμένο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!