Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1209/2021 Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

Αριθμ. Α.1209

ΦΕΚ B’ 4053/03.09.2021

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974, «Κώδικας Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων- Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90), και ιδίως την παρ. 5 αυτού.

2. Το άρθρο 7 του ν. 4224/2013 (Α’ 288).

3. Τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)» (Α’ 170).

4. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.» (Α’ 6).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει» (Α’ 143).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ2020/ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

10. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

11. Την από 20/12/2016 υπογεγραμμένη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement - S.L.A.) μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των Γενικών Γραμματέων της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει από τις 27/11/2017.

12. Την υπ’ αρ. 1095860/5660/0016/15.10.2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1416).

13. Την υπ’ αρ. Α.1197/16.5.2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Α’ 90)» (Β’ 1911).

14. Την ανάγκη επέκτασης της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. διαδικασίες βεβαίωσης και μείωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων, στη Φορολογική Διοίκηση μέσω διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, από Φορείς Δημόσιου Τομέα και Τρίτους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη δημιουργία σχετικής διεπαφής.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Α. Φορέας: ορίζεται κάθε Φορέας Δημόσιου Τομέα και οι υπηρεσίες αυτού ή Τρίτος, ο οποίος ως Βεβαιούσα εν ευρεία εννοία Αρχή (εφεξής Βεβαιούσα Αρχή) λαμβάνει πιστοποίηση μέσω διασφαλισμένων διαδικασιών ώστε να προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης καθώς και Α.Φ.ΕΚ. και εν συνεχεία ηλεκτρονικής αποστολής αυτών προς την Φορολογική Διοίκηση, μέσω των υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας.

Β. Είδος Φόρου: ορίζεται το είδος του εσόδου, που κατά περίπτωση βεβαιώνεται, από τον πιστοποιημένο Φορέα, το οποίο αποτυπώνεται συστημικά με σχετική κωδικοποίηση, η οποία αποδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.). Για τη δημιουργία και την κωδικοποίηση του είδους φόρου απαιτείται να συμπεριληφθεί στο αίτημα πιστοποίησης της Βεβαιούσας Αρχής του Φορέα ο χρόνος παραγραφής του εσόδου καθώς και το ποσοστό τυχόν συνεισπραττομένων που πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την είσπραξη του εσόδου, όπως ενδεικτικά τέλη χαρτοσήμου.

Γ. Αριθμός Λογαριασμού Εσόδου: ορίζεται ο αριθμός λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του τίτλου βεβαίωσης εσόδων ή μείωσης εσόδων και δύναται να αφορά σε έσοδα προϋπολογισμού και έσοδα εκτός προϋπολογισμού. Όσον αφορά στα έσοδα προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Ειδικά για τα έσοδα εκτός προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η κωδικοποίηση, η οποία αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τους σκοπούς είσπραξης εσόδων υπέρ Τρίτων μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης της είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων στις Δ.Ο.Υ., κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

Δ. Τύπος Πηγής: ορίζεται ο κωδικός συνοδευόμενος από τη λεκτική περιγραφή του που προσδιορίζει την πηγή προέλευσης του εσόδου που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι «Φορείς μέσω Διαδικτύου», ο οποίος αποδίδεται από τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

Ε. Πηγή: ορίζεται ο μοναδικός κωδικός με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή του που προσδιορίζει τον Φορέα/ Βεβαιούσα Αρχή. Αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να χρησιμοποιείται για την, από τον Φορέα/Βεβαιούσα Αρχή, βεβαίωση ή μείωση της βεβαίωσης.

ΣΤ. Διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας: ορίζεται κάθε Φορέας Δημόσιου Τομέα ή Τρίτος, ο οποίος λαμβάνει πιστοποίηση μέσω διασφαλισμένων διαδικασιών και διαθέτει πληροφοριακό σύστημα προς χρήση από άλλους Φορείς Δημόσιου Τομέα ή Τρίτους και αναλαμβάνει την συλλογή των ηλεκτρονικών εγγραφών που δημιουργούνται από τις Βεβαιούσες Αρχές των Φορέων ή και των υπηρεσιών αυτών, όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου να καταστεί εφικτή από τις Βεβαιούσες Αρχές, αφενός η ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων, στη Φορολογική Διοίκηση, αφετέρου η ηλεκτρονική έκδοση Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση φυλάσσονται με ευθύνη των κατά τόπους φορέων/χρηστών του πληροφοριακού συστήματος. Οι ως άνω προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγραφών αυτών προς την Φορολογική Διοίκηση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις «Φορέα»

1. Ο Φορέας υποβάλει έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα πιστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διάθεση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας, ώστε να προβαίνει κατά περίπτωση στη σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή νόμιμου τίτλου βεβαίωσης εσόδων ή/και Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) για τη μείωση της βεβαίωσης (ολική ή μερική), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2. Το αίτημα πιστοποίησης περιέχει τα στοιχεία, όπως αναγράφονται στο «Υπόδειγμα» που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα έγγραφα αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.

3. Κατά την υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης ο Φορέας γνωστοποιεί, πέραν των άλλων προβλεπόμενων στα άρθρα 2, 4 και 7 τα είδη φόρων καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) που προτίθεται να χρησιμοποιεί κατά τη βεβαίωση ή/και μείωση (ολική ή μερική) εσόδων. Στην περίπτωση βεβαίωσης εσόδων εκτός προϋπολογισμού, ο φορέας μνημονεύει τη σχετική υπουργική απόφαση βάσει της οποίας ανατέθηκε η είσπραξη των εσόδων υπέρ τρίτων στις Δ.Ο.Υ. κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

4. Στην περίπτωση προσθήκης ή μεταβολής των καθορισθέντων εσόδων που προτίθεται ο Φορέας να βεβαιώνει, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και την κατ’ αντιστοιχία επικαιροποίηση των ειδών φόρου και των αριθμών λογαριασμών εσόδων (Α.Λ.Ε.) που προτίθεται να χρησιμοποιεί. Η γνωστοποίηση στην περίπτωση αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται στο αίτημα, πραγματοποιείται με την εκ νέου υποβολή του συνημμένου υποδείγματος.

5. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο πιστοποιημένος Φορέας δύναται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό ενδιάμεσου φορέα κόμβου, με την προϋπόθεση δέσμευσής του κόμβου ότι δεν θα έχει οποιουδήποτε είδους πρόσβαση στις διακινούμενες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφορίες και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε διαχείριση και χρήση τέτοιων πληροφοριών.

6. Προϋπόθεση για την έγκριση της πιστοποίησης είναι η πλήρης συμμόρφωση των Φορέων με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, με τις διαδικασίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση Υπουργού Επικρατείας - Β’3990) και η δέσμευση του Φορέα για την τήρηση της Πολιτική Ορθής Χρήσης των Διαδικτυακών Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την ΓΓΠΣΔΔ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ασφαλής επικοινωνία.

7. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης του αιτήματος πιστοποίησης, ο Φορέας λαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. τον μοναδικό κωδικό «Πηγής» ο οποίος εφεξής καταχωρίζεται στον τίτλο βεβαίωσης ή στο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης.

8. Περαιτέρω, υποχρεούται να αναπτύξει λογισμικό σύμφωνα με τον Κοινό Οδηγό Υλοποίησης Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστότοπο http://www.gsis.gr της ΓΓΠΣΔΔ.

9. Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικασίας βεβαίωσης εσόδων καθώς και της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης του Α.Φ.ΕΚ. σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης, οι χρήστες, «Διαχειριστές Διαδικτυακών Υπηρεσιών» εξουσιοδοτούνται από το Φορέα και ορίζονται ως υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αιτημάτων διαδικτυακών υπηρεσιών για τις προαναφερόμενες διαδικασίες.

10. Ο Φορέας ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη και μεριμνά για την καταγραφή των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και την ιχνηλασιμότητα των χρηστών. Επιπλέον, διατηρεί την πληροφορία των χρηστών (του συντάξαντος υπαλλήλου του τίτλου βεβαίωσης ή του Α.Φ.ΕΚ., του Προϊστάμενου του Τμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης) που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική δημιουργία του τίτλου βεβαίωσης ή στην έκδοση του Α.Φ.ΕΚ. για την περίπτωση ολικής ή μερικής μείωσης ήδη βεβαιωθέντων εσόδων.

11. Ο πιστοποιημένος Φορέας υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας. Στο αρχείο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του χρήστη της υπηρεσίας, η ημερομηνία και ώρα της αίτησης, ο μοναδικός κωδικός (ή ισοδύναμη πληροφορία) του αιτούντος υπαλλήλου του χρήστη της υπηρεσίας, η αιτία της αίτησης και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που αναγράφεται στην αίτηση και στον οποίο αφορά ο τίτλος της βεβαίωσης. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής. Αντίστοιχο αρχείο καταγραφής τηρείται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

12. Οι πιστοποιημένοι Φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της υπηρεσίας και πρόκληση υπερφόρτωσης στα συστήματα της ΑΑΔΕ ή/και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

13. Σε περίπτωση ένδειξης ή διαπίστωσης περιστατικού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, οι πιστοποιημένοι Φορείς υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας (Α.Τ.Α.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

14. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία αυτών, από τυχόν διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

15. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας που μεταδίδεται από τον Φορέα στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., υφίσταται δυνατότητα έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού για τον Φορέα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται ώστε να υπογράφεται ψηφιακά η κάθε κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (Ψηφιακή Υπογραφή Μηνύματος).

Άρθρο 3

Ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία του διαμετακομιστικού κόμβου

1. Ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποβάλει αίτημα πιστοποίησης, στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διάθεση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας, ώστε να προβαίνει στην ηλεκτρονική αποστολή μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των κατά περίπτωση συνταχθέντων νόμιμων τίτλων βεβαίωσης εσόδων ή Α.Φ.ΕΚ. βεβαιωθέντων εσόδων των ενταγμένων, στον κόμβο αυτόν, φορέων. Όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στοιχεία, για τη βεβαίωση εσόδων, όπως αυτά καθορίζονται από το ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’90) ή/και των Α.Φ.ΕΚ. για τη μείωση της βεβαίωσης (ολική ή μερική), φυλάσσονται με ευθύνη των φορέων που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα του διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας. Κατόπιν αιτήματος τα εν λόγω στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα στις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

2. Κατά την υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας γνωστοποιεί τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 4 και 7, απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης εσόδων, καθώς και για την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης του Α.Φ.ΕΚ. Πέραν αυτών, γνωστοποιεί τα στοιχεία των υπηρεσιών των φορέων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.

3. Σε περίπτωση προσθήκης νέων φορέων που προτίθενται να ενταχθούν στο διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών πραγματοποιείται με την εκ νέου υποβολή του έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος πιστοποίησης το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στο «Υπόδειγμα» που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η μεταβολή των στοιχείων των φορέων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία, καθώς και η επικαιροποίησή τους, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φορέα.

5. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης του αιτήματος πιστοποίησης, ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας λαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. τον μοναδικό κωδικό «Πηγής» των εντεταγμένων σε αυτόν φορέων τον οποίο γνωστοποιεί σε αυτούς προκειμένου εφεξής να καταχωρίζεται στον τίτλο βεβαίωσης ή στο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης.

6. Περαιτέρω, ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να αναπτύξει λογισμικό σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

7. Ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας συλλέγει, καταγράφει, διατηρεί την πληροφορία των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, από τους ενταγμένους σε αυτόν φορείς, την ιχνηλασιμότητα των χρηστών τους και ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, διατηρεί την πληροφορία των χρηστών (του συντάξαντος υπαλλήλου, του τίτλου βεβαίωσης ή του Α.Φ.ΕΚ., του Προϊστάμενου του Τμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης) ανά ενταγμένο φορέα που συμμετέχει στην εν λόγω ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης ή στην έκδοση Α.Φ.ΕΚ.

8. Ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας. Στο αρχείο θα καταγράφονται ανά φορέα, κατ’ ελάχιστον, ο χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του χρήστη της υπηρεσίας, η ημερομηνία και ώρα της αίτησης, ο μοναδικός κωδικός (ή ισοδύναμη πληροφορία) του αιτούντος υπαλλήλου του χρήστη της υπηρεσίας, η αιτία της αίτησης και ο Α.Φ.Μ. που αναγράφεται στην αίτηση και στον οποίο αφορά ο τίτλος της βεβαίωσης καθώς και η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο Α.Φ.Μ. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής. Αντίστοιχο αρχείο καταγραφής τηρείται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

9. Επιπρόσθετα ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας οφείλει να διατηρεί αρχείο της ιστορικότητας της πληροφορίας ενδεχομένων καταργήσεων, συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετονομασιών καθώς και διαδόχων των Φορέων/Υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτόν. Αντίστοιχο αρχείο τηρείται και στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Το εν λόγω αρχείο είναι προσβάσιμο στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

10. Ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούνται να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της υπηρεσίας και πρόκληση υπερφόρτωσης στα συστήματα της ΑΑΔΕ ή/και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

11. Σε περίπτωση ένδειξης ή διαπίστωσης περιστατικού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

12. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

13. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας που ανταλλάσσεται μεταξύ του διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υφίσταται δυνατότητα, τόσο για τον διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας όσο και για τον Φορέα που έχει ενταχθεί σε αυτόν, έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται ώστε να υπογράφεται ψηφιακά η κάθε κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (Ψηφιακή Υπογραφή Μηνύματος).

Άρθρο 4

Διαδικασία Βεβαίωσης

1. Ο Φορέας δημιουργεί ηλεκτρονικά τον τίτλο βεβαίωσης και αποστέλλει αυτόν συνοδευόμενο με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που συναποτελούν τον νόμιμο τίτλο είσπραξης, όπως αυτά καθορίζονται από το ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’90) και σύμφωνα και με τα άρθρα 51 και 52 του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως, διάταξη νόμου, καταλογιστική απόφαση, αποφάσεις ή πράξεις αρμόδιας Αρχής, ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν την οφειλή.

2. Ο τίτλος βεβαίωσης περιέχει υποχρεωτικά τον τύπο πηγής της βεβαίωσης, ήτοι εν προκειμένω «Φορείς μέσω Διαδικτύου», την πηγή βεβαίωσης και την αντίστοιχη κωδικοποίησή της, τον Α.Φ.Μ. με την κατ’ αντιστοιχία αποτύπωση των στοιχείων του υπόχρεου εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο ή την Επωνυμία της εταιρείας εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδικές διατάξεις, το είδος φόρου, το οφειλόμενο ποσό σε σύνολο και με ανάλυση ανά αριθμό λογαριασμού εσόδου προϋπολογισμού ή εσόδου εκτός προϋπολογισμού, το σχήμα των δόσεων στο οποίο εμπεριέχονται ως στοιχεία, ο αριθμός αυτών, η περιοδικότητα καταβολής, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής αυτών καθώς και η υπαγωγή του σχήματος των δόσεων στον κανόνα καταβολής της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα ή ενδεχόμενης τακτής ημερομηνίας εάν υφίσταται. Εφόσον στο σχήμα των δόσεων παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, αυτό ορίζεται κατά περίπτωση σε ποσοστό επί του βεβαιωθέντος ποσού ή ποσό και καταχωρείται απαραίτητα η ημερομηνία λήξης ισχύος της έκπτωσης. Ο αριθμός του τίτλου βεβαίωσης (χρηματικού καταλόγου) αποδίδεται κεντρικά με ενιαία αρίθμηση ανά Φορέα και Πηγή τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του.

3. Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης συνυπόχρεων καταβολής της οφειλής του βεβαιωθέντος ποσού, τα στοιχεία αυτών, ήτοι Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, κατηγορία και είδος σχέσης με τον υπόχρεο καθώς και ποσοστό ή ποσό συνυποχρέωσης, καταχωρούνται απαραίτητα στα ειδικά για τον σκοπό αυτό πεδία του ηλεκτρονικού χρηματικού καταλόγου.

4. Επιπρόσθετα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά από τον Φορέα ο αριθμός απόφασης ή πράξης και το έτος, καθώς και το κατ’ αντιστοιχία λεκτικό της αρμόδιας Αρχής έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων ή πράξεων. Τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία που συγκροτούν τον νόμιμο τίτλο είσπραξης.

5. Ο τίτλος βεβαίωσης, δημιουργείται ηλεκτρονικά από τον Φορέα, αποτελείται από γραμμές χρηματικού καταλόγου, οι οποίες καταχωρούνται σε ημερήσια βάση και λαμβάνει Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) από κεντρική σειρά αρίθμησης ανά Δ.Ο.Υ. Με την απόδοση του Α.Τ.Β. δημιουργείται ηλεκτρονικά η Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης.

6. Η Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης περιλαμβάνει τον τύπο πηγής της βεβαίωσης (ήτοι, Φορείς μέσω διαδικτύου), την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωσης του εσόδου, την πηγή βεβαίωσης του εσόδου, το είδος του φόρου, τον συνολικό αριθμό των γραμμών των οφειλετών που περιλαμβάνονται στον τίτλο είσπραξης, τα συνολικά ποσά βεβαίωσης κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου προϋπολογισμού ή εσόδου εκτός προϋπολογισμού καθώς και το γενικό σύνολο αυτών (άρθρο 55 του π.δ. 16/1989). Τα στοιχεία αυτής, καταχωρούνται κεντρικά στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Υ. βιβλία εισπρακτέων εσόδων, της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 5

Ενημέρωση του Φορέα

1. Ο Φορέας ενημερώνεται για το συνολικό ποσό βεβαίωσης εσόδου, όπως και για τον Α.Τ.Β. αφού υποβάλλει αίτημα από το πληροφοριακό του σύστημα και παραλαμβάνει ηλεκτρονικό αντίτυπο της Τριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης ανά Δ.Ο.Υ.

2. Σε περίπτωση ενταγμένων φορέων σε διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, η ενημέρωση του φορέα για το συνολικό ποσό βεβαίωσης, όπως και για Α.Τ.Β. πραγματοποιείται μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου, ο οποίος αφού υποβάλλει από το πληροφοριακό του σύστημα αίτημα για λογαριασμό του φορέα, παραλαμβάνει ηλεκτρονικό αντίτυπο της Τριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης ανά Δ.Ο.Υ. και το αποστέλλει σε αυτόν.

3. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τη Δ.Ο.Υ. από την υποχρέωση της αποστολής αντιγράφου της Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης, με τα απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 55 του π.δ. 16/1989) προς τη Βεβαιούσα Αρχή.

4. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ανά Δ.Ο.Υ. της Τριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της βεβαίωσης εσόδων που υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Επίσης, ο Φορέας δύναται να ενημερώνεται και για την είσπραξη των ήδη βεβαιωθέντων ποσών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. ως προς τη βεβαίωση εσόδων

1. Οι Δ.Ο.Υ. ενημερώνονται με μήνυμα στο πληροφοριακό τους σύστημα για την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων βεβαίωσης εσόδων από Φορείς μέσω Διαδικτύου με τους αντίστοιχους Α.Τ.Β. αυτών και υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων χρεών προς τους φορολογούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 356/ 1974 «Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’90), όπως ισχύουν κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση από τους Φορείς μέσω Διαδικτύου εμφανίζεται στο Βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Χρεών, με διακριτή αποτύπωση ώστε να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες βεβαιώσεις με διαφορετικούς τύπους Πηγής Εσόδων.

3. Οι Δ.Ο.Υ. εκτυπώνουν τις Περιληπτικές Καταστάσεις Βεβαίωσης για τις βεβαιώσεις από Φορείς μέσω διαδικτύου, οι οποίες φέρουν στην θέση υπογραφών της σύνταξης της βεβαίωσης ως προς τον Φορέα, τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και στη θέση υπογραφών της απόδοσης του Α.Τ.Β., ως προς τη Φορολογική Διοίκηση, την υπογραφή του Διοικητή της ΑΑΔΕ με μηχανογραφική σήμανση και την επίσημη σφραγίδα της ΑΑΔΕ.

4. Οι Περιληπτικές Καταστάσεις Βεβαίωσης συνυποβάλλονται με το Βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Χρεών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 7

Διαδικασία Μείωσης της Βεβαίωσης

1. Ο Φορέας δύναται να δημιουργεί ηλεκτρονικά Α.Φ.ΕΚ. για την ολική ή μερική μείωση, ήδη βεβαιωθέντων εσόδων. Κάθε Α.Φ.ΕΚ. αφορά σε μία και μόνο γραμμή Χρηματικού Καταλόγου (Χ.Κ.).

2. Σημειώνεται ότι ο Φορέας- Πηγή δύναται να προβαίνει στην ηλεκτρονική δημιουργία Α.Φ.ΕΚ. εφόσον το Α.Φ.ΕΚ. αφορά στη μείωση βεβαίωσης (ολικής ή μερικής) νόμιμου τίτλου είσπραξης που έχει εκδοθεί από τον ίδιο Φορέα (άρθρο 99 του π.δ. 16/1989).

3. Το Α.Φ.ΕΚ. περιέχει τον τύπο πηγής «Φορείς μέσω Διαδικτύου», την Πηγή προέλευσης του τίτλου έκπτωσης, τη Δ.Ο.Υ βεβαίωσης του εσόδου που εκπίπτεται, τον Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που αφορά η έκπτωση, το είδος φόρου και το οικονομικό έτος βεβαίωσης του εσόδου που εκπίπτεται, τον αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης και την ημερομηνία της βεβαίωσης του εσόδου, τον αριθμό της γραμμής χρηματικού καταλόγου, το ποσό της βεβαίωσης που αναλογεί, το ποσό της βεβαίωσης που εκπίπτεται, την ανάλυση του ποσού της μείωσης σε αριθμούς λογαριασμών εσόδων προϋπολογισμού και εσόδων εκτός προϋπολογισμού καθώς και την αιτία της έκπτωσης (άρθρο 99 του π.δ. 16/1989). Ο αριθμός του Α.Φ.ΕΚ. αποδίδεται κεντρικά με ενιαία αρίθμηση ανά Φορέα και Πηγή τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του.

4. Τα Α.Φ.ΕΚ. συνδέονται συστημικά με συγκεκριμένα χρέη, για τα οποία μειώνεται η εν λόγω βεβαίωση.

5. Μετά την επιτυχημένη καταχώριση του αιτήματος μείωσης της βεβαίωσης ηλεκτρονικά, το Α.Φ.ΕΚ. εκκαθαρίζεται κεντρικά λαμβάνοντας τον Αριθμό Βιβλίου Καταχώρισης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) και την ημερομηνία απόδοσης αυτού, ο οποίος αποτελεί τον αριθμό καταχώρισης στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Υ. Βιβλία Επιστροφών και Διαγραφών της Φορολογικής Διοίκησης.

6. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η κεντρική εκκαθάριση του Α.Φ.ΕΚ. με την περιγραφόμενη διαδικασία, αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς εκκαθάριση στη Δ.Ο.Υ. βεβαίωσης του εσόδου που αφορά η έκπτωση.

7. Σε περίπτωση που με ειδικές διατάξεις ορίζεται ρητά ότι τυχόν καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται, τότε ο Φορέας υποχρεούται να επιλέγει «τύπο εκκαθάρισης» ως προς τη «διαγραφή υπολοίπου» της οφειλής.

8. Ο ανωτέρω «τύπος εκκαθάρισης» ως προς την «διαγραφή υπολοίπου» προς είσπραξη ποσού χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μερικής καταβολής ποσού έναντι βεβαιωμένης οφειλής με Α.Λ.Ε. εκτός προϋπολογισμού, καθώς η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων διενεργείται από το Νομικό Πρόσωπο ή Τρίτο που αφορά η βεβαίωση.

9. Ο Φορέας μετά την εκκαθάριση δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά το Α.Φ.ΕΚ. συμπληρωμένο με τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία του Α.Β.Κ.Τ.

10. Η δυνατότητα λήψης από πλευράς του Φορέα, αντιγράφου του εκκαθαρισμένου Α.Φ.ΕΚ. απαλλάσσει τη Δ.Ο.Υ. από την υποχρέωση αποστολής του.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. ως προς τη μείωση της βεβαίωσης εσόδου

1. Οι Δ.Ο.Υ. ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα στο πληροφοριακό τους σύστημα για την παραλαβή εκκαθαρισμένων Α.Φ.ΕΚ. από Φορείς μέσω Διαδικτύου, καθώς και για τους Α.Β.Κ.Τ. αυτών και προβαίνουν, εφόσον από την εκκαθάριση έχει προκύψει ποσό προς επιστροφή, στον κατά περίπτωση αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με χρέη του δικαιούχου της επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’90) όπως ισχύει, ή στην αποστολή ειδοποίησης προς ενημέρωση του δικαιούχου για το ποσό της επιστροφής. (άρθρο 102 του π.δ. 16/1989).

2. Η εκτύπωση των Α.Φ.ΕΚ. σε προτυπωμένο έντυπο φέρει στη θέση υπογραφών της σύνταξης αυτού, ως προς τον Φορέα, τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας του Φορέα και στη θέση υπογραφών της εκκαθάρισής του, ως προς τη Φορολογική Διοίκηση, την υπογραφή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με μηχανογραφική σήμανση και την επίσημη σφραγίδα της ΑΑΔΕ.

3. Η εκτύπωση των Α.Φ.ΕΚ. σε προτυπωμένο έντυπο αποτελεί κατά περίπτωση παραστατικό στοιχείο διαγραφής ή επιστροφής εσόδων και υποβάλλεται στο Ελεγκτικό συνέδριο συνοδευόμενο με τα κατ’ αντιστοιχία στοιχεία διαγραφών και επιστροφών του μήνα, όπως απαιτείται.

Άρθρο 9

Ειδικές/Μεταβατικές διατάξεις

1. Για τις περιπτώσεις που τα συνοδευτικά, του τίτλου είσπραξης ή του Α.Φ.ΕΚ., έγγραφα είναι πολύ μεγάλου όγκου, ή στις περιπτώσεις που η βεβαίωση και η μείωση της βεβαίωσης διενεργείται μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου, ο Φορέας δύναται να προβαίνει είτε στην φύλαξη αυτών σε καθορισμένο χώρο είτε στην ταχυδρομική αποστολή αυτών για μεταβατικό διάστημα, που θα ορισθεί από τον ίδιο και μέχρι τη δημιουργία από αυτόν ηλεκτρονικής εφαρμογής τήρησης και αποθήκευσης αυτών, στην οποία θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα φυλάσσονται στο χώρο του Φορέα είναι και αυτά άμεσα διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν αιτήματος αυτής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που από πλευράς του Φορέα ο τρόπος βεβαίωσης ή/και μείωσης εσόδων διαφοροποιείται από την προαναφερθείσα διαδικασία και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, οι κατά περίπτωση χρηματικοί κατάλογοι και τα Α.Φ.ΕΚ. αποστέλλονται χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ. προς διεκπεραίωση.

2. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ή μείωσης βεβαιωθέντων εσόδων, ανεξαρτήτως εάν αυτή διενεργείται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, ο Φορέας που έχει λάβει κωδικό «Πηγής» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 2α της παρούσας απόφασης, υποχρεούται να καταχωρίζει τον κωδικό αυτό στους τίτλους βεβαίωσης ή μείωσης βεβαίωσης αντίστοιχα.

Άρθρο 10

Αναστολή πιστοποίησης

Η ΑΑΔΕ δύναται να αναστέλλει την πιστοποίηση του Φορέα ή του Διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν διατάξεις περί του φορολογικού απορρήτου ή περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή έπαυσαν να ισχύουν οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από τη δημοσίευσή της.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Α.1197/16.5.2019 (Β’ 1911) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!