Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/25.08.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (Α’ 113).

Δείτε την απόφαση Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 28/6.7.2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Πράξη 34 της 25-8-2021

ΦΕΚ A’ 150/25.08.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (Α’ 113).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167),

β) της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142), και

ι) της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013» (Α’ 113).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προς αποσαφήνιση του χρόνου εκκίνησης της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των εκδοθέντων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου τίτλων από υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους, όπως επίσης για την αντιμετώπιση της ειδικής περίπτωσης διενέργειας παράλληλων επιτρεπόμενων εταιρικών πράξεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 24.8.2021 εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

5. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους/συνεταίρους - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου τροποποιείται ως προς το σημείο εκκίνησης της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους γίνεται στην τιμή εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3, με υποβολή αίτησης στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων όσον αφορά σε εισηγμένες εταιρείες, ή σε πρόσωπο ή μονάδα του νομικού προσώπου που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση, εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει η ως άνω τακτική γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης των τίτλων. Με την ίδια απόφαση, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει την προθεσμία καταβολής του τιμήματος εξαγοράς. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής για απόκτηση αδιάθετων τίτλων από υφιστάμενους μετόχους ή συνεταίρους ή τρίτους γίνεται στην τιμή εξαγοράς, με την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και των προεγγραφών για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων, το νομικό πρόσωπο ενημερώνει τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποδίδει τα σχετικά ποσά στον λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου που έχει υποδειχθεί. Το προϊόν εξαγοράς τίτλων δυνάμει της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς αποτελεί έσοδο του ελληνικού Δημοσίου.».

Άρθρο 2

Προσδιορισμός αριθμού τίτλων σε περίπτωση διενέργειας επιτρεπόμενων εταιρικών πράξεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ.

Στο τέλος του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 28/6.7.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8

Απαγόρευση εταιρικών πράξεων

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων έτους του νομικού προσώπου από το διοικητικό συμβούλιο, στις οποίες γνωστοποιείται η δυνατότητα εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), έως και την ημερομηνία μετατροπής των τίτλων, το νομικό πρόσωπο απαγορεύεται να προβεί σε οποιεσδήποτε μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου, σε διανομή μερίσματος, σε εταιρικούς μετασχηματισμούς ή σε άλλη συναλλαγή με αξία που υπερβαίνει το ένα δέκατο του ενεργητικού του, εξαιρουμένων των συναλλαγών τιτλοποιήσεων ή αντίστοιχων διαδικασιών, καθώς και πράξεων που διενεργούνται για τη συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση ή προβλέπονται στην παρούσα. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 160 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) αρχίζει από τη λήξη αυτής της απαγόρευσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ή με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4548/2018, προκειμένου η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών ή των συνεταιριστικών μερίδων να μειωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από την αγοραία αξία αυτών. Σε περίπτωση που λάβουν χώρα επιτρεπόμενες εταιρικές πράξεις, ο αριθμός των τίτλων διατηρείται αμετάβλητος, εκτός από την περίπτωση της συνένωσης μετοχών, οπότε ο αριθμός των τίτλων και αντιστοίχως ο αριθμός των μετοχών που εκδίδονται συνεπεία της μετατροπής αυτών αναπροσαρμόζονται ως εξής: ο νέος αριθμός των τίτλων ισούται με το γινόμενο του αριθμού των τίτλων αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση:

Αριθμός κοινών μετοχών μετά από τη συνένωση/(διά)

Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν από τη συνένωση».

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝAΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!