Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Υπουργείου Οικονομικών Παράταση των προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις" η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παράταση των προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους

Ειδικότερα, με την παρούσα διάταξη λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, οι οποίες εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 σε ποσοστό άνω του 70%. Οι εν λόγω επιχειρήσεις επλήγησαν δραματικά κατά την περίοδο της πανδημίας και έως σήμερα δεν έχει ανακάμψει πλήρως η οικονομική τους δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η επιπλέον παράταση της προθεσμίας εξόφλησης αξιογράφων επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα ώστε να μην αποκλείεται εκ του λόγου αυτού η δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, με τις παρ. 1 και 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης παρατείνεται η προθεσμία της 31ης.8.2021 έως την 31η.10.2021 για την εξόφληση αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 70% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019 και επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16.7.2021 έως 22.8.2020, ώστε αυτά να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έως την ως άνω ημερομηνία.

Αντίστοιχη ρύθμιση καταλαμβάνεται και στην παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία της 31ης.8.2021 έως την 31η.10.2021 για την εξόφληση αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου οι οποίες εμφάνισαν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019 και επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 1.6.2021 έως 15.7.2020, ώστε αυτά να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έως την ως άνω ημερομηνία.

Τέλος, με την παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης λαμβάνεται η αναγκαία μέριμνα για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου με μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2019. Ειδικότερα για τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα από 22.8.2020 έως 31.10.2020, επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η.11.2020, δίνεται η δυνατότητα να μην εμφανιστούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31.10.2021.

Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως εξής:

1. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α' 177), όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α' 68), παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Η προθεσμία της 31ης.8.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως αυτή έχει παραταθεί με την περ. ζ' της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021, παρατείνεται έως την 31η.10.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

4. Η παρ. 3.α του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τονν. 4722/2020, τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες ως εξής:

«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31.10.2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.10.2021.»

Επιπλέον με την εν λόγω τροπολογία:

ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδια για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

τροποποιείται το άρθρο 114 του ν. 4270/2014 αναφορικά με ρυθμίσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Ειδικότερα εισάγεται η διαδικασία ελέγχου φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στις πληρωμές που διενεργούνται από το Δημόσιο, μέσω της διαδικασίας των προκαταβολών του άρθρου 114 του ν. 4270/2014, για τις οποίες έως σήμερα δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη. Ταυτόχρονα, με την προτεινόμενη ρύθμιση εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με τον καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που επιβάλλουν την άμεση ενέργεια προκαταβολών, να ρυθμίζουν με κοινή απόφαση το θέμα του συμψηφισμού ώστε να επιβάλλεται μικρότερο ποσοστό παρακράτησης.

και τέλος παρατείνεται η προθεσμία αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία εδώ:

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!