Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 181170/2021 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

Αριθμ. 181170

ΦΕΚ B’ 3134/19.07.2021

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 21,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του ν. 2252/1994 «Διεθνής Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 192),

δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),

ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230),

στ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265) και κυρίως τα άρθρα 40, 63, 64, 109, και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ,

ζ) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248) και ειδικότερα των άρθρων 2, 5, 19, 25 και 27,

η) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού,

θ) του π.δ. 11/2002 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» (Α΄ 6),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως αυτό διορθώθηκε και ισχύει (Α΄ 126),

Ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ιδ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

ιε) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160),

ιστ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (A’ 26),

ιζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

ιη) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ιθ) του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 65),

κ) του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κα) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738),

κβ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058),

κγ) της υπό στοιχεία Υ45/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση.» (Β΄ 3328),

κδ) της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),

κε) της υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070),

κστ) την υπ’ αρ. 2/07-01-2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45),

κζ) της πράξης 1/20-01-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως δημοσιεύθηκε στο (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

κη) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/ 31-7-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744),

κθ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄ 2745),

κι) της υπ’ αρ. 30/005/648/19-09-2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (Β΄ 2406),

λ) της υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),

λα) της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/03-06-2011 απόφασης της Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Κανονισμός Ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα σε αεροδρόμια» (Β΄ 1109),

λβ) της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/26-05-2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Βασικός Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1138),

λγ) της υπό στοιχεία Δ3/26080/1996 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια» (Β΄ 43),

λδ) την υπό στοιχεία 26770/02-02-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Την ανάγκη καθορισμού, των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου, των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτών με καύσιμα, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους εγκαταστάσεων παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου, οι διαδικασίες εφοδιασμού των δεξαμενών αυτών με καύσιμα, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Άδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)»: Η άδεια που χορηγείται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με τη χορήγηση της οποίας επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση της εγκατάστασης παροχής αεροπορικών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου.

2. «Αδειοδοτούσα Υπηρεσία» για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» είναι το Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ορίζεται στο σημείο στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 74 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151), και οι αρμοδιότητες αυτής καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

3. «Αεροσκάφος υδατοδρομίου»: υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο, το οποίο κινείται με αεροπορικό καύσιμο κηροζίνη Jet-A1.

4. «Αεροπορικό καύσιμο κηροζίνη Jet-A1»: Υγρό καύσιμο (θερμοκρασία ανάφλεξης μεταξύ 37,80 C και 60ο C και σημείο πήξης - 47°C) που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου, το οποίο συμμορφώνεται με την εκάστοτε τελευταία σε ισχύ προδιαγραφή DEF-STAN 91-091. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), κατατάσσεται στην Κατηγορία ΙΙ (μεσαία κλάσματα) των πετρελαιοειδών προϊόντων.

5. «Ανεφοδιασμός αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμα»: Πλήρωση των δεξαμενών του αεροσκάφους υδατοδρομίου με αεροπορικό καύσιμο κηροζίνη JETΑ1.

6. «Δημόσιος φορέας»: αυτός που ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

7. «Ελεγκτική Υπηρεσία» για την εποπτεία των εγκαταστάσεων του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» είναι το Τμήμα Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ορίζεται στην περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 75 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151), και οι αρμοδιότητές αυτής καθορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.

8. «Επόπτης ασφαλείας ανεφοδιασμού»: το άτομο που ανήκει στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας, της οποίας το αεροσκάφος υδατοδρομίου ανεφοδιάζεται με καύσιμα ή και του «Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.».

9. «Ζώνη ανεφοδιασμού»: Είναι η περιοχή που περικλείεται από κύκλους ακτίνας τουλάχιστον έξι (6) μέτρων από τα σημεία πλήρωσης και εξαέρωσης των δεξαμενών του αεροσκάφους υδατοδρομίου, από τον εξοπλισμό του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER ή AIRCRAFT FUELLER) ή/και από τη βαλβίδα του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό).

10. «Οχήματα ανεφοδιασμού»: Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τα εξής οχήματα και μηχανήματα έργου:

α) «Βυτιοφόρο όχημα»: Το όχημα που είναι σχεδιασμένο και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διάθεση αεροπορικού καυσίμου (κηροζίνη Jet-A1) στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., το οποίο φέρει τα νόμιμα παραστατικά κυκλοφορίας και λειτουργίας όπως, παραστατικό διακίνησης ή τιμολόγιο πώλησης, πιστοποιητικό A.D.R. οχήματος και οδηγού, άδεια κυκλοφορίας και άδεια οδήγησης σε ισχύ, πιστοποιητικό ογκομέτρησης και ογκομετρικούς πίνακες σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 σε συνδυασμό με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4608/2019 και την παρ. 2 του άρθρου 52 του ίδιου νόμου, πιστοποιητικό ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ.4006/68/Β0019/2108-2008 (Β’ 1764) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και άλλα παραστατικά με τα οποία επιτρέπεται η νόμιμη κυκλοφορία του. Για την οδική μεταφορά του αεροπορικού καυσίμου (κηροζίνη Jet-A1), έχει εφαρμογή η υπό στοιχεία Γ5/48222/2474/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2755) (ADR 2019).

β) «Βυτιοφόρο ανεφοδιασμού (AIRCRAFT FUELLER)»: Βυτιοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο μεταφοράς (AIRCRAFT FUELLER) παροχής καυσίμου, εξοπλισμένο κατάλληλα, για να μεταφέρει καύσιμα και να ανεφοδιάζει με αυτά τα αεροσκάφη υδατοδρομίου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/3-6-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

γ) «Διανομέας (HYDRANT DISPENSER)»: Το Μηχάνημα έργου σχεδιασμένο και εξοπλισμένο κατάλληλα ώστε να ανεφοδιάζει αεροσκάφη υδατοδρομίου, αντλώντας καύσιμα από «Σύστημα HYDRANT», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/ 3-6-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β’ 1109).

11. «Περιοχή ασφαλείας ανεφοδιασμού»: Η περιοχή σε ανοικτό χώρο, η οποία εκτείνεται σε απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρων περιμετρικά από το τέλος της «Ζώνης ανεφοδιασμού».

12. «Περιοχή ελλιμενισμού αεροσκαφών»: Η υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου σε επαφή με προβλήτα, στην οποία παρέχονται σταθερά σημεία που προσδένεται το αεροσκάφος υδατοδρομίου ώστε να επιβιβαστούν και αποβιβαστούν επιβάτες, να φορτωθούν και να εκφορτωθούν εμπορεύματα, να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων και να παραμένει το αεροσκάφος μεταξύ των πτήσεων.

13. «Προσωπικό ανεφοδιασμού (ανεφοδιαστές)»: Αποτελείται από άτομα που ανήκουν στο προσωπικό του «Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» και είναι άρτια εκπαιδευμένα με εμπειρία, σύμφωνα με τις παρ 9.4 και 9.5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138), για την πραγματοποίηση του ανεφοδιασμού αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμα. Ο αριθμός του «προσωπικού ανεφοδιασμού» είναι σύμφωνος με αυτόν που καθορίζεται στα πρότυπα ασφαλείας (safety standards) του «Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», ο οποίος πραγματοποιεί τον συγκεκριμένο ανεφοδιασμό. Ο Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ενημερώνει το αρμόδιο Φορέα που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., και την οικεία Λιμενική Αρχή σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού ανεφοδιασμού.

14. «Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)»: είναι η εγκατάσταση παροχής αεροπορικών καυσίμων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου που αποτελείται από επί μέρους δομικές κατασκευές, όπως «Συνοδό κτήριο» και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (διανομείς-μετρητές, αντλίες, δεξαμενές καυσίμων, φίλτρα αεροπορικών καυσίμων, κ.λπ.) και λειτουργεί με αποκλειστικό σκοπό τον ανεφοδιασμό αεροπορικών καυσίμων, Jet-Α1, σε αεροσκάφη που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης επιβατών, φορτίων και ταχυδρομείου σε υδατοδρόμια, καθώς επίσης και σε αεροσκάφη υδατοδρομίου ιδιωτών.

15. «Συνοδό κτήριο»: Η χρήση στεγασμένου χώρου (χώροι γραφείου - κέντρο ελέγχου, χώρος αποθήκης, χώρος υγιεινής - WC κ.λπ.) είναι υποχρεωτική (προκατασκευασμένου ή συμβατικού ή τμήματος υφιστάμενου κτηρίου), ελάχιστου μικτού εμβαδού δέκα (10) τ.μ. Για τις λειτουργικές ανάγκες του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., επιπλέον, μπορούν να συμπεριληφθούν οι υφιστάμενες χερσαίες κτηριακές εγκαταστάσεις του λιμένα ή τουριστικού λιμένα ή του υδατοδρομίου. Η εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής και η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι υποχρεωτική στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

16. «Σύστημα HYDRANT»: Η υπόγεια εγκατάσταση σωληνώσεων στο χώρο του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., μέσω της οποίας γίνεται μεταφορά καυσίμου μέχρι τις θέσεις ελλιμενισμού αεροσκαφών υδατοδρομίου, όπου γίνεται ο ανεφοδιασμός τους με διανομέα (HYDRANT DISPENSER) χωρίς τη μεσολάβηση βυτιοφόρου ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το κεφ. 5 της παρ. 5 της υπό στοιχεία Δ3/26080/22-12-1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 43).

17. «Υδατοδρόμιο»: Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, την προσθαλάσσωση και την επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και περιλαμβάνει την κατάλληλη υποδομή σε εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης αεροσκαφών υδατοδρομίου, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.

18. «Φορολογική αποθήκη»: Ο τόπος όπου υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής από εγκεκριμένο αποθηκευτή, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με την περ. ια) του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).

19. «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.»:

α) Ο εκάστοτε κάτοχος της «Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και για την τήρηση των παρακάτω:

αα) των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας λειτουργίας του,

ββ) των προβλεπόμενων διαδικασιών και ενεργειών κατά τον εφοδιασμό δεξαμενών της εγκατάστασης και των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα,

γγ) των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Φορέα που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ανάγκης (emergency plan),

δδ) των διαδικασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού καιτη καταγραφή αυτών στο φάκελο του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

εε) τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του ανεφοδιασμού των αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμα, σύμφωνα με την παρ. 5 της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/3-6-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

β) Ο «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» πέραν των ανωτέρω απαιτήσεων, ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που ορίζονται στις παρ. 9.1 έως και 9.9 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/ 3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138), και είναι:

αα) Επαγγελματική αξιοπιστία.

ββ) Ρεαλιστικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση.

γγ) Ασφαλιστική κάλυψη.

δδ) Εμπειρία επίτου αντικειμένου.

εε) Καταλληλόλητα του προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης.

στστ) Οργανωτική και επιχειρησιακή δομή.

ζζ) Ασφάλεια (safety και security) των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών υδατοδρομίου, του εξοπλισμού και των προσώπων.

ηη) Προστασία του περιβάλλοντος.

θθ) Τήρηση κοινοτικής νομοθεσίας.

ιι) Κατάθεση εγγυητικής επιστολής σε Ελληνική τράπεζα. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ για κάθε υδατοδρόμιο, το οποίο προσαυξάνεται αναλόγως για περισσότερα υδατοδρόμια, με μέγιστο ύψος αυτό που αντιστοιχεί σε τρία (3) υδατοδρόμια. Tο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης ανά συμβάν και για απεριόριστο κατ' έτος αριθμό ατυχημάτων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

20. «Χώρος στάθμευσης του βυτιοφόρου οχήματος»: Ο χώρος στον οποίο σταθμεύουν τα βυτιοφόρα οχήματα για τον εφοδιασμό των δεξαμενών του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. είναι προσβάσιμος από βαρέα οχήματα και διαθέτει σχετική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Ο χώρος στάθμευσης του βυτιοφόρου πληροί τις κατά περίπτωση καυσίμου απαιτήσεις του Κεφαλαίου 8.4 της κοινής υπουργικής απόφασης Γ5/48222/2474 (Β΄ 2755) (Συμφωνία ADR 2019).

Άρθρο 3

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4663/ 2020 (Α΄ 30), ο Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.), δύναται να χωροθετείται εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα.

2. Σύμφωνα με το εδάφ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και χρήσεις γης στην αιτούμενη περιοχή χωροθέτησης του Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.) και μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία του, υπό τον όρο της συμμόρφωσής του με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Το ανωτέρω ισχύει και για τα «Συνοδά κτήρια».

3. Σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), ως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της άδεια λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., απαιτείται από τον αρμόδιο Φορέα η έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

4. Οι Λιμενικές Αρχές σε συνεργασία με το αρμόδιο Φορέα που εξέδωσε την παραπάνω απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., δύνανται να καθορίζουν με αποφάσεις τους τις τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες και περιορισμούς που συνδέονται με τη διενέργεια ανεφοδιασμού αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1), λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ειδικότερες τοπικές συνθήκες. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην Αδειοδοτούσα και στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

5. Ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών υδατοδρομίου πραγματοποιείται σε προβλήτα πρόσδεσης ή κρηπίδωμα, των οποίων η χρήση είναι η παραβολή ή πρυμνοδέτηση των αεροσκαφών υδατοδρομίου, για τον ανεφοδιασμό τους με αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη Jet-A1).

6. Στην εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., είναι υποχρεωτική η χρήση των εξής εγκαταστάσεων:

α) «Ενιαίος φορέας»: Ο ενιαίος φορέας χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1). Σε κάθε Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. εγκαθίσταται ένας ενιαίος φορέας ή περισσότεροι. Ο επιτρεπόμενος συνολικός δεξαμενισμός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. δύναται να είναι έως και τριακόσια (300) κυβικά μέτρα (m3).

Η αντλία αναρρόφησης - διανομέας που τοποθετείται εντός του «ενιαίου φορέα», μπορεί να συνδέεται και με τη δεξαμενή του άλλου «ενιαίου φορέα» μέσω υπόγειων ή υπέργειων ανοξείδωτων μεταλλικών σωληνώσεων άνευ ραφής, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου πιθανής διαρροής εντός της λιμενικής ζώνης. Οι σωληνώσεις αυτές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς και είναι κατάλληλες για το αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet - A1).

β) Εναλλακτικά του «ενιαίου φορέα» είναι αποδεκτή η εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών και αντλιών αναρρόφησης - διανομέων για αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1) εκτός του ενιαίου φορέα με την υποχρέωση να ακολουθούν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού του ενιαίου φορέα, παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Στο χώρο άνωθεν των διανομέων καυσίμου (κηροζίνη Jet-A1) συστήνεται η χρήση στεγάστρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκρίσεις, το οποίο υπερκαλύπτει το χώρο των διανομέων για την προφύλαξη αυτών από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

7. Ο «ενιαίος φορέας» αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα:

α) Μεταλλικό φορέα ή εμπορευματοκιβώτιο (ΙSΟ container), άνωθεν ή εντός του οποίου εδράζονται οι εγκαταστάσεις για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου.

β) Οριζόντια ή κάθετη κυλινδρική μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης, με αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1), ατμοσφαιρικού τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 7 της παρούσας.

γ) Αντλία ή διανομέας καυσίμων (κηροζίνη Jet - A1) εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 9 της παρούσας.

δ) Δίκτυο σωληνογραμμών καυσίμων.

ε) Ηλεκτρολογικά δίκτυα και εγκαταστάσεις. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ακολουθεί τις απαιτήσεις ΑΤΕΧ για την αντίστοιχη περιοχή που βρίσκεται.

8. Ο «ενιαίος φορέας» έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

α) Ο μεταλλικός φορέας ή το εμπορευματοκιβώτιο (ISO container) είτε εδράζεται με αγκύρια σε οριζόντια τσιμεντένια βάση υπερυψωμένη κατά τριάντα (30) εκατοστά από τη φυσική στάθμη του εδάφους και τουλάχιστον ένα (1) μέτρο υψηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας, είτε φέρει ρυθμιζόμενα σημεία στήριξης με το έδαφος ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα του «ενιαίου φορέα» ανεξαρτήτως του ανάγλυφου του εδάφους.

Ο μεταλλικός φορέας ή το εμπορευματοκιβώτιο (ISO container) είναι από υλικό ανθεκτικό στη θαλάσσια διάβρωση.

β) Εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του, είτε για εργασίες συντήρησης είτε για την διενέργεια περιοδικού ελέγχου. Ειδικά για τις σωληνώσεις και τη δεξαμενή καυσίμων, ο περιοδικός έλεγχος γίνεται με δοκιμή υδραυλικής δοκιμασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, Κανονισμούς και προδιαγραφές, ή ελλείψει αυτών με τα αντίστοιχα Διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

γ) Η κατασκευή είναι τέτοια που να εξασφαλίζει επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και προστασία έναντι τυχόν υπερθέρμανσης.

δ) Έχει σειριακό αριθμό κατασκευής, ο οποίος εγγράφεται σε δύο (2) τουλάχιστον εμφανή σημεία της κατασκευής του ενιαίου φορέα, εντός πινακιδίου μόνιμα συνδεδεμένο σε αυτόν.

ε) Στις υπέργειες δεξαμενές του μεταλλικού φορέα ή του εμπορευματοκιβωτίου (ISO container) απαιτείται η τοποθέτηση εξωτερικής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, καθώς και εσωτερική διάταξη γείωσης, για αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού. Στο παράρτημα του άρθρου 16 της παρούσας αναφέρεται στο σύστημα και στη διάταξη γείωσης της εγκατάστασης.

στ) Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πλήρωση του «ενιαίου φορέα». Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιτρεπτό το στόμιο πλήρωσης να βρίσκεται εκτός της ανθρωποθυρίδας.

ζ) Ο εξαερισμός περιμετρικά του μεταλλικού φορέα (Container) γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη ζωνών αντιεκρηκτικότητας ATEX.

η) Υπάρχει εξωτερικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με βαθμό προστασίας ΙPX5 ή ΙPX6, ανάλογα με τη θέση της εγκατάστασης, για άμεση διασύνδεση με παροχή ρεύματος. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ακολουθεί τις απαιτήσεις ΑΤΕΧ για την αντίστοιχη περιοχή που βρίσκεται.

θ) Όλοι οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι σωληνώσεις καυσίμων των εγκαταστάσεων είναι ανοξείδωτοι, κατά ελάχιστο ποιότητας 8.8.

ι) Εφόσον υπάρχουν, όλα τα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα, με εσωτερική επίστρωση αδιαβροχοποίησης με χρήση υλικών ανθεκτικών σε πετρελαιοειδή.

ια) Υπάρχει φρεάτιο ανάσχεσης διαρροών για τα υδραυλικά μέρη της αντλίας.

ιβ) Εξωτερικά της δεξαμενής αποθήκευσης και εντός του, εγκαθίσταται στεγανή λεκάνη ασφαλείας που σκοπό έχει να συγκρατήσει όλη την ποσότητα καυσίμου στη περίπτωση διαρροής της δεξαμενής αποθήκευσης. Η στεγανότητα της λεκάνης ασφαλείας διαπιστώνεται με υδροστατικό έλεγχο.

ιγ) Υπάρχει κατάλληλο σύστημα πυρόσβεσης.

Ιδ) Η μεταφορά του και η εναπόθεση του στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται με τη χρήση γερανού και φορτηγού αυτοκινήτου.

9. Οι εσωτερικές αποστάσεις και οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας του κάθε ενιαίου φορέα Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ή της κάθε υπέργειας δεξαμενής (σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ενιαίος φορέας) είναι οι εξής:

α) Οι εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας:

αα) από άλλον «ενιαίο φορέα» [σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός (1) ενιαίοι φορείς ή από άλλη δεξαμενή,

ββ) από το «Συνοδό κτήριο» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

γγ) από τον εξοπλισμό του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER ή AIRCRAFT FUELLER) ή από τη βαλβίδα του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό),

δδ) από τον Μετασχηματιστή (Μ/Σ) και το πεδίο Μέσης Τάσης (Μ.Τ) που είναι τοποθετημένα εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ και σε κοντινή απόσταση από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αν υπάρχουν, είναι μεγαλύτερες των δεκαπέντε (15) μέτρων, μετρούμενες προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής).

β) Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας: από άλλες εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα ή από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, είναι μεγαλύτερες των είκοσι (20) μέτρων, μετρούμενες προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής).

10. Στον Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., είναι εγκατεστημένος εξωτερικός φωτισμός, ελάχιστης έντασης 300 Lux. Στο παράρτημα του άρθρου 16 της παρούσας αναφέρονται οι βασικές ηλεκτρολογικές απαιτήσεις.

11. Επιπρόσθετα των ανωτέρω αναφερομένου υποχρεωτικού εξοπλισμού, ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών υδατοδρομίου πραγματοποιείται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους.

α) Ανεφοδιασμός με την χρήση σωληνώσεων:

αα) Στην περίπτωση που η τροφοδοσία των υδροπλάνων πραγματοποιείται μέσω υπέργειου συστήματος δικτύου σταθερών ανοξείδωτων σωληνώσεων, οι υπέργειες δεξαμενές αεροπορικών καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) και οι αντλίες είναι συνδεδεμένες με το παραπάνω δίκτυο τροφοδοσίας που καταλήγει σε υπέργειο σταθερό σημείο εφοδιασμού κοντά στο σημείο ελλιμενισμού των αεροσκαφών υδατοδρομίου (kerb side unit), το οποίο βρίσκεται στην «Ζώνη ανεφοδιασμού».

Η τροφοδοσία του σημείου εφοδιασμού γίνεται αποκλειστικά με ανοξείδωτες υπέργειες μεταλλικές σωληνώσεις άνευ ραφής, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου πιθανής διαρροής εντός της λιμενικής ζώνης. Οι σωληνώσεις αυτές είναι κατάλληλες για το αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet - A1), οι οποίες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών υδατοδρομίου πραγματοποιείται με συνεχής χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις ελαστικό σωλήνα και ακροσωλήνιο για καύσιμο (κηροζίνη JetA1). Ο ελαστικός σωλήνας που συνδέεται στο υπέργειο σταθερό σημείο εφοδιασμού, διαθέτει σύστημα περιέλιξης με κατάλληλη ανοξείδωτη ανέμη και το μήκος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) μέτρα.

ββ) Με σύστημα HYDRANT (υπόγειο δίκτυο ανοξείδωτων σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό). Στην υπόψη περίπτωση, η εγκατάσταση καυσίμων επιτρέπει την κατ’ ευθείαν άντληση του καυσίμου από τις δεξαμενές αποθήκευσης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και μέσω των υπόγειων αγωγών την μεταφορά του στο σημείο εφοδιασμού του HYDRANT (Hydrant pits), το οποίο βρίσκεται στην «Ζώνη ανεφοδιασμού» και από αυτό στο αεροσκάφος υδατοδρομίου μέσω των διανομέων του HYDRANT DISPENSERS ή με συνεχή χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις ελαστικό σωλήνα και ακροσωλήνιο για καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1). Ο ελαστικός σωλήνας που συνδέεται στο σύστημα HYDRANT, διαθέτει σύστημα περιέλιξης με κατάλληλη ανοξείδωτη ανέμη και το μήκος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) μέτρα.

Οι μετρητές καυσίμων επί των Hydrant Dispensers συμμορφώνονται μετρολογικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ για τα όργανα μέτρησης (MID) και ιδίως του Παραρτήματος VII (ΜΙ 005) αυτής, όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1231). Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικούς αθροιστές (μηδενιζόμενους και ολικούς) προκειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση υποσυστήματος μέτρησης εκροών, όταν καταστεί αυτό υποχρεωτικό, στο πλαίσιο εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τα συστήματα HYDRANT DISPENSERS συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία Δ3/Γ/ 12041/2861/03-06-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

β) Ανεφοδιασμός με την χρήση βυτιοφόρου ανεφοδιασμού (AIRCRAFT FUELLER):

Η επιλογή της καταλληλότερης θέσης για τις εγκαταστάσεις παροχής καυσίμων σε αεροσκάφη υδατοδρομίου υπαγορεύεται κατά πρώτο λόγο από την ασφάλεια και κατά δεύτερο λόγο από την ικανότητα εξυπηρέτησης των αεροσκαφών υδατοδρομίου.

12. Η χωροταξική διάταξη του «ενιαίου φορέα» ή των υπέργειων δεξαμενών εκτός ενιαίου φορέα γίνεται με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα και εντός της προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου, διασφαλίζεται με την εφαρμογή σχετικής μελέτης των αρμοδίων Μηχανικών, όπως αυτή προβλέπεται στην τεχνική έκθεση.

13. Η θέση εγκατάστασης του «ενιαίου φορέα» ή των υπέργειων δεξαμενών εκτός ενιαίου φορέα επιλέγεται έτσι ώστε να υπάρχει με γνώμονα την προστασία του από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτών, όπως ενδεικτικά κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοπίεση και κεραυνοί.

14. Απαγορεύεται η λειτουργία «Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σημείο χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από τον κάθε «ενιαίο φορέα».

15. Απαγορεύεται η αποθήκευση καυσίμου σε υπόγειες δεξαμενές και σε βαρέλια.

Άρθρο 4

Εφοδιασμός αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμα - Τελωνειακή διαδικασία

1. Ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φ.Π.Α. διέπεται από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής - τελωνειακής και περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας.

2. Τα καύσιμα που προορίζονται για ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ή /και τον Φ.Π.Α. παραδίδονται στα αεροσκάφη υδατοδρομίου από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), και με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/ 31-07-2017 (Β΄ 2744) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 (Β΄ 2745) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

3. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να διενεργούν κάθε αναγκαίο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του σταθμού Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. για τη διασφάλιση της τήρησης των οριζομένων στο παρόν.

Άρθρο 5

Ειδικές απαιτήσεις για τη λειτουργία Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)

1. Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης της υδάτινης επιφάνειας κατά τη λειτουργία του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένος με:

α) Έγκριση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης (Contingency Plans) από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 2252/1994 (Α΄ 192) και στο π.δ. 11/2002 (Α΄ 6).

β) Εγκεκριμένου τύπου εξοπλισμό πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης υδάτινης επιφάνειας από πετρελαιοειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2252/1994 (Α΄ 192), ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο, ώστε να δύναται να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση διαρροής αεροπορικών καυσίμων στην υδάτινη επιφάνεια.

2. Για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη Jet-A1) τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις:

α) Στην υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/03-06-2011 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3/Γ/17689/ 5254/06-08-2018 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 3415).

β) Στην υπό στοιχεία Δ3/26080/22-12-1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 43).

3. Σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 7 και στις περ. α, β, γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., συμμορφώνεται, κατά περίπτωση, με:

α) τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδατοδρομίου [(Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)] σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471),

β) τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του τουριστικού λιμένα ή του λιμένα, όπου αυτή απαιτείται.

4. Οι ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διατήρηση των συνθηκών της ασφαλούς λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», είναι οι εξής:

α) Οι αποστάσεις του «Συνοδού κτηρίου» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, του λιμένα, του τουριστικού λιμένα, καθώς και οποιοδήποτε πλοίων, σκαφών και άλλων αεροσκαφών υδατοδρομίου που δεν ανεφοδιάζονται με καύσιμα, από τον εξοπλισμό του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER ή AIRCRAFT FUELLER) ή/και από τη βαλβίδα του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή/και από την απομακρυσμένη πλήρωση (offset filling), αν υπάρχουν, είναι μεγαλύτερες των εικοσιένα (21) μέτρων, μετρούμενες προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής).

β) Οι οριζόντιες αποστάσεις καθορίζονται ως εξής:

αα) Οι οριζόντιες αποστάσεις του κάθε «ενιαίου φορέα» ή της κάθε υπέργειας δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα και της απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling), αν υπάρχει, από την ακτογραμμή του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, κατά περίπτωση που χωροθετείται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ή από την άκρη της προβλήτας πρόσδεσης ή του κρηπιδώματος+ είναι μεγαλύτερες των έξι (6) μέτρων, μετρούμενες προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής).

ββ) Οι οριζόντιες αποστάσεις του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER) ή/και της βαλβίδας του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή του διανομέα ή της αντλίας αναρρόφησης εκτός ενιαίου φορέας, αν υπάρχουν, από την ακτογραμμή του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, κατά περίπτωση που χωροθετείται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ή από την άκρη της προβλήτας πρόσδεσης ή του κρηπιδώματος, είναι μεγαλύτερες του ενός (1) μέτρου, μετρούμενες προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής).

γ) Τα θερμά σημεία του σταθμευμένου οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER ή AIRCRAFT FUELLER) βρίσκονται μακριά από το σημείο εξαερισμού (vent point) των δεξαμενών του αεροσκάφους υδατοδρομίου, με ελάχιστη ακτίνα προσέγγισης τρία (3) μέτρα.

δ) Ο ανεφοδιασμός είτε των δεξαμενών είτε των αεροσκαφών υδατοδρομίου, λαμβάνει χώρα σε ακτινική απόσταση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) μέτρων από ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή από άλλη συσκευή υψηλών συχνοτήτων παρόμοιας ισχύος, και μεγαλύτερη των τριάντα (30) μέτρων από ραντάρ επίγειων κινήσεων πλοίων, σκαφών ή αεροσκαφών υδατοδρομίου ή από άλλη συσκευή υψηλών συχνοτήτων παρόμοιας ισχύος, εφόσον βρίσκεται εντός του λοβού εκπομπής τους.

ε) Οι μονάδες ισχύος (γεννήτριες) εδάφους (G.P.U.s), αν υπάρχουν, επιτρέπεται να είναι σε λειτουργία όταν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από έξι (6) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής), από τα σημεία πλήρωσης και εξαερισμού του αεροσκάφους υδατοδρομίου, από τις βαλβίδες του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό), από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) και το λοιπό εξοπλισμό ανεφοδιασμού, όπως οχήματα ανεφοδιασμού.

5. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του ανεφοδιασμού παρευρίσκονται ο «επόπτης ασφαλείας ανεφοδιασμού» και το «Προσωπικό ανεφοδιασμού (ανεφοδιαστές)» και κατά περίπτωση υπάλληλος της εταιρίας καυσίμων «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/03-06-2011 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

α) Ο «επόπτης ασφαλείας ανεφοδιασμού» βρίσκεται στην «Περιοχή ασφαλείας ανεφοδιασμού» όταν γίνεται ο ανεφοδιασμός και διασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού και των οχημάτων ανεφοδιασμού και είναι το άτομο που ανήκει στο προσωπικό:

αα) της αεροπορικής εταιρείας, της οποίας το αεροσκάφος υδατοδρομίου ανεφοδιάζεται με καύσιμα. Ορίζεται και εξουσιοδοτείται από την αεροπορική εταιρεία σαν υπεύθυνο άτομο για την επίβλεψη, συντονισμό και εξασφάλιση όλων των απαιτήσεων, διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/03-06-2011 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109), κατά την φάση του ανεφοδιασμού του αεροσκάφους υδατοδρομίου με καύσιμα. Για τον ανωτέρω λόγο ο «επόπτης ασφαλείας ανεφοδιασμού» μπορεί να είναι μηχανικός συντήρησης, μέλος πληρώματος ή άλλο πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί από τον Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στο έργο της επίβλεψης των διαδικασιών εξυπηρέτησης στο έδαφος και στην αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τον ανεφοδιασμό. Στις περιπτώσεις ανεφοδιασμού ιδιωτικών ή Στρατιωτικών ή Σωμάτων Ασφαλείας αεροσκαφών υδατοδρομίου με καύσιμο κηροζίνη Jet-A1 «επόπτης ασφαλείας ανεφοδιασμού» είναι ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης ή ο μηχανικός του αεροσκάφους υδατοδρομίου ή/και

ββ) του «Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.».

β) Δεν επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός αεροσκάφους υδατοδρομίου με καύσιμα όταν κινητήρας ή κινητήρες βρίσκονται σε λειτουργία, εκτός αν πρόκειται για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/3-6-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

γ) Απαγορεύεται η λειτουργία του ραντάρ καιρού του αεροσκάφους υδατοδρομίου κατά τον ανεφοδιασμό του.

δ) Όλα τα οχήματα (ανεφοδιαστικά, οχήματα εξυπηρέτησης αεροσκαφών υδατοδρομίου, οχήματα αεροπορικών αντιπροσώπων κ.λπ.) που κινούνται στην «Ζώνη ανεφοδιασμού» και στην «περιοχή ασφαλείας του ανεφοδιασμού» υποχρεούνται να έχουν τοποθετημένες φλογοπαγίδες. Στη «Ζώνη ανεφοδιασμού» οι μηχανές των οχημάτων δεν είναι σε λειτουργία.

6. Ο «Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και όλες οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές τους εγκαταστάσεις διαθέτουν αντικεραυνική προστασία, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και αεροπορικές πρακτικές.

7. Οι εγκαταστάσεις του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» χωροθετούνται εντός του οριοθετημένου χώρου, ο οποίος είναι περιφραγμένος με βιομηχανικού τύπου περίφραξη και διαθέτει φωτιστικά σώματα, προβολείς, κ.λπ. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ακολουθεί τις απαιτήσεις ΑΤΕΧ για την αντίστοιχη περιοχή που βρίσκεται.

8. Για την αντιμετώπιση διαρροών καυσίμου είτε σε χερσαία περιοχή είτε εντός του θαλάσσιου χώρου, όπως πιθανή υπερχείλιση δεξαμενών αεροσκάφους υδατοδρομίου, ο «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» διαθέτει κατάλληλα υλικά για την άμεση αδρανοποίηση και στην συνέχεια για τον περιορισμό και συλλογή του διαρρεύσαντος καυσίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» τηρεί τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής καυσίμου, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ .α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και της περ. 9.8 «Προστασία περιβάλλοντος» του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138).

9. Για τη λειτουργία του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» απαιτείται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας. Η ανωτέρω μελέτη πυροπροστασίας, συντάσσεται και υπογράφεται, από Μηχανικό που έχει τα επαγγελματικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1 του άρθρου μονόν και του Κεφαλαίου 8 της υπό στοιχεία Δ3/26080/22-12-1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια» (Β΄ 43).

10. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστώσει κατόπιν αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, προβαίνει σε διοικητικές κυρώσεις και μέτρα, κατ’ εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας και κοινοποιεί την απόφασή της στην Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία να προβεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την έκδοση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ακολουθείται η σφράγιση των εγκαταστάσεων του από την Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 59555/2459/18-10-2000 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β΄ 1261).

Στην περίπτωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, αίρεται η απαγόρευση λειτουργίας της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποσφραγίζονται οι εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης.

11. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των υδραυλικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Οι παραπάνω απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος διατηρούνται στο φάκελο του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

Άρθρο 6

Εφαρμοστέοι Κανονισμοί - Τεχνικά Εγχειρίδια - Κώδικες εφαρμογής διαδικασιών διακίνησης και αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα, για την διακίνηση και αποθήκευση αεροπορικών καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) εφαρμογή έχουν:

α) η υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/03-06-2011 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3/Γ/17689/ 5254/6-8-2018 (Β΄ 3415) απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 3415),

β) η υπό στοιχεία Δ3/26080/22-12-1995 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 43),

γ) το Εγχειρίδιο JIG 4 issue 2 «AVIATION FUEL QUALITY CONTROL AND OPERATING STANDARDS FOR SMALLER AIRPORTS» Joint Inspection Group,

δ) ο Πυροσβεστικός κώδικας NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code,

ε) το π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και το β.δ. 465/1970 (Α΄ 150),

στ) οι Συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας ICAO,

ζ) οι Συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ΙΜΟ.

Άρθρο 7

Δεξαμενές και μέσα προσωρινής αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων

1. Η δεξαμενή αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» είναι υπέργεια, οριζόντια ή κάθετη, κυλινδρική και ατμοσφαιρικού τύπου.

α) Όταν αποτελεί τμήμα του «ενιαίου φορέα», εδράζεται πάνω σε μεταλλικό φορείο ή εντός εμπορευματοκιβωτίου (ISO container). Η εγκατάσταση και η στερέωσή της είτε εντός του «ενιαίου φορέα» είτε εκτός του «ενιαίου φορέα», πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στιβαρότητα της σύνδεσης, το ενιαίο της κατασκευής, καθώς και η οριζοντιότητα της θέσης της, η οποία ελέγχεται με τη χρήση δύο ανεξάρτητων μηχανικών διατάξεων μέτρησης, μόνιμα συνδεδεμένων στις πλευρές της δεξαμενής, σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία με στόχο την καλύτερη εξασφάλιση του αποτελέσματος.

β) Στην περίπτωση της υπέργειας τοποθέτησης δεξαμενής αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) είναι εγκιβωτισμένη εντός περιβλήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Επίσης, σε δύο τουλάχιστον σημεία του περιβλήματος πρέπει να υπάρχει μεταλλική κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα με κατάλληλη προστασία ασφάλειας ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση άνωθεν της δεξαμενής. Εσωτερικά των τοιχίων και του πυθμένα πριν την τοποθέτηση της δεξαμενής, γίνεται αδιαβροχοποίηση - επάλειψη με κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά ή εναλλακτικά να τοποθετηθεί κατάλληλη πλαστική μεμβράνη ανθεκτική στην Κατηγορία ΙΙ (μεσαία κλάσματα) των πετρελαιοειδών προϊόντων.

γ) Ο επιτρεπόμενος συνολικός δεξαμενισμός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. δύναται να είναι έως και τριακόσια (300) κυβικά μέτρα.

2. Σ’ όλες τις περιπτώσεις ο σχεδιασμός των οριζόντιων ή κάθετων κυλινδρικών υπέργειων δεξαμενών είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η καλή αποστράγγιση της δεξαμενής.

Για την καλύτερη ποιότητα του αεροπορικού καυσίμου και για την ασφαλέστερη διακίνηση, είναι επιθυμητό, να τοποθετούνται πρόσθετα εξαρτήματα. Αυτά μπορούν να είναι προειδοποιητικοί δείκτες υψηλής και χαμηλής στάθμης, βάνες διακοπής υψηλής στάθμης, αυτόματα συστήματα καταμέτρησης, πλωτές αναρροφήσεις με συρματόσχοινο ελέγχου και αντλίες αποστράγγισης.

3. Κάθε δεξαμενή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Είναι ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος τύπου AISI 304 ή χαλύβδινη διπλού τοιχώματος και πιστοποιημένη κατά BS ΕΝ 12285-2. Σε περίπτωση χαλύβδινης δεξαμενής είναι βαμμένη εσωτερικά με εποξειδικά χρώματα κατάλληλα για αεροπορικό καύσιμο. Δεν υφίστανται ξεχωριστά διαμερίσματα για την αποθήκευση των προϊόντων.

β) Είναι βαμμένη εξωτερικά με βαφή κατάλληλη για την εφαρμογή και εμφανή σήμανση σχετικά με το είδος του αποθηκευμένου προϊόντος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙ 1542.

γ) Διαθέτει:

αα) Σύστημα εσωτερικού πλωτού βραχίονα αναρρόφησης καυσίμου.

ββ) Συναγερμό άνω στάθμης που επενεργεί στη διακοπή παροχής ισχύος στην αντλία αναρρόφησης (high level alarm) και είναι εφοδιασμένη με σύστημα για την αποφυγή της υπερχείλισης. Η χρήση συστημάτων ελέγχου στάθμης δεξαμενής είναι σύμφωνα με το περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303).

γγ) Σύστημα ελέγχου διαρροών του διακένου των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

δδ) Τοποθέτηση σωλήνα φρεατίου ελέγχου διαρροών. Τα φρεάτια είναι σύμφωνα με το περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 10 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303).

εε) Ξεχωριστές συνδέσεις εισόδου και εξόδου καυσίμου, κατάλληλου μεγέθους.

στστ) Καταπακτή μετρητή για την δειγματοληψία και εισαγωγή ράβδου βύθισης.

ζζ) Ανοικτά στόμια εξαέρωσης (free vent).

ηη) Πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος τους, προσαρμοσμένο σε εμφανές σημείο, καθώς και πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται το έτος και τα στοιχεία του κατασκευαστή τους, οι διαστάσεις και η χωρητικότητά της, καθώς και ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής.

δ) Για τη λειτουργία της δεξαμενής επιτρέπονται και άλλες συσκευές, όπως βαθμονομημένη ράβδος εμβαπτίσεως από αλουμίνιο για τον προσδιορισμό της στάθμης καυσίμου με μηχανικό τρόπο, ηλεκτρονικοί μετρητές στάθμης και αγωγιμότητας, όργανο ελέγχου για τον προσδιορισμό της ρύπανσης από ακαθαρσίες ή σωματίδια στα καύσιμα και άλλοι αυτοματισμοί ελέγχου. Πριν την τοποθέτηση κάθε δεξαμενής γίνεται έλεγχος στεγανότητας (του διακένου και του διαμερίσματος), σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του BS ΕΝ 12285-1:2003, καθώς και έλεγχος της εξωτερικής αντιδιαβρωτικής επικάλυψης των εξωτερικών ελασμάτων, κατά τα οριζόμενα στον Πίνακα 7.0 του BS ΕΝ 12285-1:2003 στο χώρο του εργοταξίου κατασκευής. Οι ραδιογραφίες των συγκολλήσεων συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα πρότυπα, ΕΝ 288-1, ΕΝ 288-2, ΕΝ 288-3 και EN 287-1.

4. Η δεξαμενή καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) διαθέτει Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα, συνοδευόμενο από ογκομετρικό πίνακα, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης, στους 15ο C, σε βήματα του 1 mm, καθώς και κατάλληλη υποδομή για την εγκατάσταση υποσυστήματος μέτρησης εισροών (στάθμης του καυσίμου), όταν αυτό καταστεί υποχρεωτικό, στο πλαίσιο εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8

Φίλτρα αεροπορικών καυσίμων

1. Για την φίλτρανση του αεροπορικού καυσίμου εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου 4.4 του Εγχειρίδιου JIG 4 Issue 2 με χρήση φίλτρο - υδατοδιαχωριστών (Filter Water Separators) που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή EI 1581, ένα για την γραμμή παραλαβής καυσίμων και ένα για την γραμμή παράδοσης σε αεροσκάφη υδατοδρομίου.

2. Φίλτρα και Υδατοδιαχωριστές. Σ’ όλα τα στάδια διακίνησης του προϊόντος, με πλοίο, τραίνο ή «Βυτιοφόρο όχημα», προς τις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και από εκεί προς το HYDRANT ή προς τα υπέργεια σημεία ανεφοδιασμού παίρνονται μέτρα για τη διατήρηση της καθαρότητας του προϊόντος με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων και υδατοδιαχωριστών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φίλτρα και οι υδατοδιαχωριστές είναι ενοποιημένα σε μία μονάδα. Είναι σημαντικό τα φίλτρα και οι υδατοδιαχωριστές να αποστραγγίζονται κάθε ημέρα και να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με πιστή τήρηση των οδηγιών ιδιαίτερα όσον αφορά στην αλλαγή των στοιχείων στα φίλτρα.

3. Καθίζηση. Η καθίζηση (settling) είναι πολύ σημαντική για όλα τα αεροπορικά προϊόντα. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος ώστε τα καύσιμα αεριωθουμένων να καθιζάνουν 3 ώρες για κάθε μέτρο βάθους προϊόντος ή στο σύνολο 24 ώρες.

Στην περίπτωση που υπάρχει φίλτρο - υδατοδιαχωριστής κατά την είσοδο του προϊόντος στην δεξαμενή, τότε οι χρόνοι καθιζήσεως για τα καύσιμα αεριωθουμένων γίνονται:

Για οριζόντιες δεξαμενές μία (1) ώρα συνολικά.

Για κατακόρυφες δεξαμενές δύο (2) ώρες συνολικά.

4. Πλωτές αναρροφήσεις. Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται πλωτές αναρροφήσεις. Αυτές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με συρματόσχοινο, που να καταλήγει σε προσιτό σημείο της οροφής της δεξαμενής, ώστε να είναι δυνατός ο τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας των πλωτών αναρροφήσεων.

Άρθρο 9

Προδιαγραφές αντλητικών συγκροτημάτων και διανομέων αεροπορικών καυσίμων

1. Κάθε «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», διαθέτει αντλίες - διανομείς, καθώς και τα μετρητικά συστήματα ροής καυσίμων (κηροζίνη Jet-A1) καταλλήλου τύπου για καύσιμα κηροζίνη Jet-A1 και φέρουν τα μέσα ασφαλείας έναντι διαρροών, όπως βαλβίδες αυτόματου διακοπής (shut off valve). Όλες οι αντλίες συνδυάζονται με διανομέα (HYDRANT DISPENSER).

Οι διανομείς - αντλίες αναρρόφησης είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου ΑΤΕΧ και διαθέτουν πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

2. Οι αντλίες - διανομείς συμμορφώνονται μετρολογικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ για τα όργανα μέτρησης (MID) και ιδίως του Παραρτήματος VII (ΜΙ 005) αυτής, όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1231). Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικούς αθροιστές (μηδενιζόμενους και ολικούς) προκειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση υποσυστήματος μέτρησης εκροών, όταν καταστεί αυτό υποχρεωτικό, στο πλαίσιο εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι αντλίες συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας και απόδοσης κινητήρα, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας).

Επιπλέον:

α) Η αντλία αναρρόφησης αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου περιέχονται αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου, αεροδιαχωριστής, φίλτρο στο σημείο αναρρόφησης (φίλτρο προστασίας για την προστασία της αντλίας από αλλοίωση ύλης ή άλλων υπολειμμάτων), ογκομετρητής ακριβείας, μηχανικός ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Το αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου αποτελείται από μία αντλία θετικού εκτοπίσματος, η οποία κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό κινητήρα. Το αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει φίλτρο, σύστημα αεροδιαχωρισμού προϊόντος και βαλβίδα by pass ή,

β) διανομέα καυσίμου, δηλαδή σύστημα μέτρησης και διανομής καυσίμου χωρίς την ύπαρξη, εντός του κελύφους του, αντλητικού συγκροτήματος και αεροδιαχωριστή. Ο διανομέας τροφοδοτείται με καύσιμο από υποβρύχιες, (εμβαπτιζόμενες), αντλίες οι οποίες εγκαθίστανται εντός των δεξαμενών. Ο διανομέας καυσίμου αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου περιέχονται ογκομετρητής ακριβείας, μηχανικός ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης ποσότητας, ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Ως υποβρύχια αντλία καυσίμου νοείται η ηλεκτρική αντλία που εμβαπτίζεται μέσα στο καύσιμο της δεξαμενής και παρέχει καύσιμο υπό πίεση στους διανομείς καυσίμου. Η υποβρύχια αντλία αποτελείται από τρία (3) κύρια μέρη:

αα) την εξωτερική μονάδα, που περιέχει το στεγανό ακροκιβώτιο ηλεκτρολογικών συνδέσεων, τη βαλβίδα αντεπιστροφής, και την ανακουφιστική βαλβίδα. Σε κατάλληλο σημείο της εξωτερικής μονάδας υπάρχει σπείρωμα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σταθερά επί της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής. Επίσης, πρέπει να φέρει πινακίδια όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθμός σειράς αυτής,

ββ) την εμβαπτιζόμενη σωλήνωση, η οποία αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες. Εντός του εσωτερικού σωλήνα οδηγού διέρχονται οι καλωδιώσεις, προς το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα και από τον εξωτερικό σωλήναδακτύλιο διέρχεται το καύσιμο από το αντλητικό συγκρότημα προς την εξωτερική μονάδα και ακολούθως προς τον διανομέα,

γγ) το αντλητικό συγκρότημα που περιλαμβάνει τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία και το φίλτρο στο σημείο αναρρόφησης.

Ο ηλεκτροκινητήρας και όλα τα ηλεκτρικά μέρη, πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις αναγνωρισμένες ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές στεγανότητας και αντιεκρηκτικότητας που αφορούν περιβάλλον καυσίμων.

Οι υποβρύχιες αντλίες διαθέτουν σύστημα ελέγχων πιθανών διαρροών καυσίμου (πτώση πιέσεως) στους αγωγούς μεταφοράς καυσίμων. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος παροχής καυσίμων.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει διανομέας, το μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο θα εδραστεί ο διανομέας είναι ανοξείδωτο ANSI 316 (AISI 316L ή SS 316L), ελάχιστου πάχους τουλάχιστον 2 mm.

5. α) Ο εύκαμπτος σωλήνας ανεφοδιασμού αεροσκαφών υδατοδρομίου συμμορφώνεται με τα API 1529 και BSEN 1361.

β) Το ακροσωλήνιο (επιστόμιο) παροχής καυσίμου έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα την παροχή καυσίμου, διαθέτει σύνδεσμο αεροπορικού τύπου (selective coupling) και βαλβίδα αποτροπής υπερπλήρωσης για αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη Jet-A1).

γ) Στο σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής (μάνικα) με την αντλία αναρρόφησης ή τον διανομέα, παρεμβάλλεται ειδική βαλβίδα (breakaway) η οποία σε περίπτωση θραύσης της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο μέρη ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ανεξέλεγκτης εκροής καυσίμου.

δ) Στο σημείο σύνδεσης της αντλίας αναρρόφησης - διανομέα με τη σωληνογραμμή παροχής καυσίμου, υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (shut off valve), για να αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης του εξοπλισμού ανεφοδιασμού λόγω ατυχήματος.

6. Οι ελαστικοί σωλήνες (μάνικες) σύνδεσης μεταξύ του διανομέα οχήματος (HYDRANT DISPENSER) και του φρεατίου ανεφοδιασμού (hydrant pit) ή του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού, και οι ταχυσύνδεσμοι είναι ευάλωτα σε καταστροφές που μπορούν να δημιουργηθούν από άλλα οχήματα επίγειας εξυπηρέτησης. Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού απαιτείται η σήμανση του φρεατίου ανεφοδιασμού (hydrant pit) ή του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού με τέσσερις σημαίες, έντονου αντανακλαστικού χρώματος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το φρεάτιο ανεφοδιασμού (hydrant pit) ή το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού, όπως και ο ελαστικός σωλήνας (μάνικα) σύνδεσης σημαίνονται, χρησιμοποιώντας κόκκινους ή πορτοκαλί αναλάμποντες ατμοστεγείς φανούς, ή φωτίζονται από ειδικούς (ασφαλούς λειτουργίας σε περιβάλλον με εύφλεκτους ατμούς) φανούς που φέρει το όχημα ή ο υπέργειος εγκατεστημένος εξοπλισμός.

7. Για τις αντλίες και διανομείς καυσίμου, εφαρμοστέες είναι και οι διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303).

8. Για τους ελαστικούς σωλήνες (μάνικες) ανεφοδιασμού και εξαρτήματα αυτών, εφαρμοστέες είναι και οι διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της υπό στοιχεία Δ3/26080/ 22-12-1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 43).

9. Για τα μηχανήματα έργου διανομής καυσίμου (HYDRANT DISPENSERS) μέσω συστήματος HYDRANT - Διανομέας (HYDRANT DISPENSER), εφαρμοστέες είναι και οι διατάξεις του παραρτήματος Α΄ της υπό στοιχεία Δ3/Γ/12041/2861/3-6-2011 απόφασης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Β΄ 1109).

10. Οι αντλίες - διανομείς - μετρητικά συστήματα ροής καυσίμων, κατά την εγκατάστασή τους, υπόκεινται σε έλεγχο επαλήθευσης και ρύθμισης στο μηδέν. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Η διενέργεια των δοκιμών επαλήθευσης διενεργείται από κατάλληλα κοινοποιημένο οργανισμό ή εργαστήριο διαπιστευμένο, κατά ISO 17025 στο σχετικό πεδίο. Τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τεχνικές αναφορές, δελτία, πιστοποιητικά) φυλάσσονται στον φάκελο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., με ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και τίθενται στη διάθεση των αρχών για δέκα (10) έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Άρθρο 10

Δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς αεροπορικών καυσίμων

1. Οι αντλίες - διανομείς και οι δεξαμενές του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» συνδέονται με υπόγειες ή υπέργειες ανοξείδωτες σωληνώσεις άνευ ραφής, κατάλληλων για πετρελαιοειδή, μονού τοιχώματος, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου πιθανής διαρροής εντός της λιμενικής ζώνης. Οι σωληνώσεις αυτές είναι κατάλληλες για το αεροπορικό καύσιμο (κηροζίνη Jet-A1), οι οποίες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

2. Οι σωληνογραμμές πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου, για τη διαπίστωση ύπαρξης τυχόν διαρροής. Σε περίπτωση που είναι υπόγειες ο έλεγχος γίνεται από τα στεγανά φρεάτια από τα οποία ξεκινούν μέχρι αυτά στα οποία καταλήγουν.

Τοποθετούνται βάνες σε διάφορα επίκαιρα σημεία του δικτύου των σωληνώσεων ώστε να είναι δυνατή η ολική ή μερική απομόνωση ορισμένων τμημάτων και να είναι εφικτή η μερική λειτουργία του δικτύου, όταν χρειάζεται να γίνει τοπική επισκευή ή συντήρηση.

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης εγκαθίσταται δικλείδες για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Οι σωληνώσεις έχουν τα απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της σωληνογραμμής.

3. α) Οι βάνες διακοπής είναι τύπου ταχείας λειτουργίας (quick release) και σχεδιασμένες να λειτουργούν με ελεγχόμενο ρυθμό ώστε κατά το κλείσιμο να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουργίας υδραυλικού πλήγματος.

β) Ο μηχανισμός διακοπής των βανών είναι σχεδιασμένος για λειτουργία από απόσταση με συρματόσχοινο, ώστε να είναι δυνατή η διακοπή της ροής του καυσίμου σε περίπτωση ανάγκης.

γ) Πάνω από τη βάνα διακοπής πρέπει να τοποθετείται ειδικός ταχυσύνδεσμος ώστε η σύνδεση και αποσύνδεση του ελαστικού σωλήνα (μάνικας) να γίνεται χωρίς διαρροή καυσίμου.

4. Όταν χρησιμοποιούνται υπέργειες σωληνώσεις λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασιακή διαστολή και συστολή τόσο των σωληνώσεων όσο και του καυσίμου.

5. Πριν την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. πραγματοποιείται στις σωληνογραμμές υδραυλική δοκιμή, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, Κανονισμούς και πρακτικές. Ο αρμόδιος Μηχανικός περιγράφει την τεχνική μέθοδο με την οποία διενεργήθηκε η υδραυλική δοκιμή στην τεχνική έκθεση.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που πρέπει να δίδεται στην μη ανάμιξη του αεροπορικού καυσίμου με νερό αλλά και της μεγάλης δυσκολίας που παρουσιάζει η απομάκρυνση νερού από τις σωληνογραμμές, τα συστήματα HYDRANT πρέπει να δοκιμάζονται με αεροπορικό καύσιμο και σε πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη από την συνήθη πίεση λειτουργίας του συστήματος. Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται πριν οι υπόγειες σωληνώσεις σκεπαστούν και οπωσδήποτε μετά την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων στις σωληνογραμμές.

6. Για το υπόγειο στατικό σύστημα ανεφοδιασμού αεροσκαφών υδατοδρομίου HYDRANT, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 5 «Υπόγειο στατικό σύστημα ανεφοδιασμού αεροσκαφών HYDRANT» της υπό στοιχεία Δ3/26080/22-12-1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 43).

7. Για το υδραυλικό δίκτυο μεταφοράς καυσίμων, εφαρμόζονται και τα αναφερόμενα στο π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και στο β.δ. 465/1970 (Α΄ 150).

Άρθρο 11

Τροφοδοσία δεξαμενών αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. από βυτιοφόρο

Η τροφοδοσία των δεξαμενών καυσίμων του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» με αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη JetA1), γίνεται από ειδικού τύπου βυτιοφόρο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η τροφοδοσία πραγματοποιείται είτε από το στόμιο πλήρωσης που βρίσκεται εκτός της ανθρωποθυρίδας είτε από τη σύνδεση της απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling), με υπόγειες ή υπέργειες σωληνώσεις. Η υπόγεια ή υπέργεια απομακρυσμένη πλήρωση (offset filling) διαθέτει συστήματα αποφυγής υπερπλήρωσης δεξαμενής, αντεπίστροφη βαλβίδα, και κατάλληλο ταχυσύνδεσμο. Η υπέργεια απομακρυσμένη πλήρωση (offset filling) είναι κατάλληλα προστατευμένη από τυχόν πρόσκρουση οχημάτων και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Άρθρο 12

Δικαιούχοι άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

1. Η άδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» χορηγείται σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σε δημόσιο φορέα, εφόσον ο αιτών πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

β) Έχει τη θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εισήγηση εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 9.1 έως και 9.9 του άρθρου 4 και των απαιτήσεων του Παραρτήματος Γ της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138). Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διατυπώνονται από τον αιτούντα στην αίτηση.

Με τη θετική εισήγηση αποδεικνύεται ότι ο αιτών, ως «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 19 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι δικαιούχοι της παραπάνω παραγράφου, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. οφείλουν:

α) είτε να συστήσουν «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

β) είτε να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρεία που διαθέτει «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., προς εξυπηρέτηση των αναγκών των αεροσκαφών υδατοδρομίου.

Άρθρο 13

Αδειοδοτούσα και Ελεγκτική Υπηρεσία

1. Αδειοδοτούσα Υπηρεσία για τη χορήγηση ή την ανάκληση (οριστική ή προσωρινή) της άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., είναι το Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ορίζεται στο σημείο στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 74 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151).

Οι αρμοδιότητες της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας είναι οι εξής:

α) η εξέταση των δικαιολογητικών του άρθρου 14 της παρούσας, που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

β) η διενέργεια των αυτοψιών στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) φυλάσσονται υποχρεωτικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να επιδειχθούν στους διενεργήσαντες την αυτοψία υπαλλήλους της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν,

γ) η χορήγηση ή η ανάκληση (οριστική ή προσωρινή) της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στην περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του.

2. Ελεγκτική Υπηρεσία για την εποπτεία των εγκαταστάσεων του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» είναι το Τμήμα Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ορίζεται στην περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 75 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151). Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι οι εξής:

α) ο προγραμματισμός των επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) φυλάσσονται υποχρεωτικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να επιδειχθούν στους διενεργήσαντες την επιθεώρηση υπαλλήλους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν,

β) η εισήγηση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, στην περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του και,

γ) η σφράγιση και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59555/ 2459/18.10.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων» (Β΄ 1261), στην περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του.

3. H Ελεγκτική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., καθώς και για τη σφράγιση ή/και αποσφράγιση των εγκαταστάσεων του, εφόσον αυτή απαιτείται.

4. Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. είναι αορίστου χρόνου και υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

5. H προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 14

Άδεια λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία, τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση και αντίγραφα αδειών:

1) Αίτηση του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του δημόσιου φορέα. Το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ο δημόσιος φορέας εμπίπτει στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

2) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή αντίγραφο άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

3) Έχει τη θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

4) Απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. από τον αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

Β. Υπεύθυνες Δηλώσεις:

5) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i. Κατά την τελευταία οκταετία από την αίτηση, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για νοθεία καυσίμων και για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183).

ii. Έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για τη λειτουργία του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

iii. Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4663/ 2020 (Α΄ 30) και της παρούσας απόφασης.

iv. Κατά περίπτωση χωροθέτησης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ο αιτών αναφέρει τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους συμμορφώνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

β) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιος φορέας, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i. Κατά την τελευταία οκταετία από την αίτηση, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για νοθεία και για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία και για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183),

ii. Έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για τη λειτουργία του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

iii. Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4663/ 2020 (Α΄ 30) και της παρούσας απόφασης.

iv. Κατά περίπτωση χωροθέτησης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ο αιτών - νομικό πρόσωπο διά του νομίμου εκπροσώπου του αναφέρει τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους συμμορφώνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Μηχανικού της εγκατάστασης, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

α) Η θέση του «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. Έχει εκδοθεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας όπου αυτή απαιτείται.

β) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

γ) Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που υπάρχουν στην εγκατάσταση Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

δ) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των επί μέρους εγκαταστάσεων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.

ε) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. έγινε σύμφωνα με τα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

στ) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εγκατάστασης, διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Τεχνικού Ασφάλειας, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας του «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» και είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 50067/28/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3952).

Γ. Τεχνικός φάκελος:

8) Τεχνικό φάκελο κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

α) Τεχνική έκθεση που περιέχει τη μελέτη της ηλεκτρολογικής και της μηχανολογικής εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, σε ένα (1) αντίγραφο. Στην έκθεση αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη τη δομή της εγκατάστασης, όπως:

αα) ο τρόπος ανεφοδιασμού των αεροσκαφών υδατοδρομίου,

ββ) οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους,

γγ) η μελέτη της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα και εντός της προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου,

δδ) τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν οι εξοπλισμοί,

εε) η τεχνική μέθοδος με την οποία διενεργήθηκε η υδραυλική δοκιμή στις σωληνογραμμές του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ, καθώς και τα αποτελέσματά της.

β) Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες - διανομείς, βάνες), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και τα παρακάτω:

αα) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,

ββ) πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη,

γγ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των δεξαμενών αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς,

δδ) πιστοποιητικό ογκομέτρησης και ογκομετρικός πίνακας από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή αεροπορικών καυσίμων.

γ) Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξαμενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές, καθώς και η βεβαίωση της υδραυλικής δοκιμής.

δ) Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές του.

Δ. Σχέδια

9) Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, σε ένα (1) αντίγραφο, θεωρημένο από τον αρμόδιο Φορέα που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87 ή W.G.S. 84). Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται:

α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα και του υδατοδρομίου,

β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, αν υπάρχουν,

γ) η επιφάνεια χώρου του υδατοδρομίου,

δ) η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου,

ε) η θέση προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου,

στ) οι θέσεις αγκυροβολίας ή παραβολής των πλοίων ή σκαφών,

ζ) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα ή τουριστικού λιμένα και του υδατοδρομίου,

η) τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), αν υπάρχουν,

θ) η θέση Μ/Σ ή/και του πεδίου Μέσης Τάσης ή/και Η/Ζ ή/και άλλων μηχανημάτων που χωροθετούνται εξωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν,

ι) η θέση ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή άλλη συσκευή υψηλών συχνοτήτων παρόμοιας ισχύος, και τη θέση ραντάρ επίγειων κινήσεων πλοίων, σκαφών ή αεροσκαφών υδατοδρομίου,

ια) ο χώρος παραχώρησης που καταλαμβάνει ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως οι διαστάσεις των πλευρών του, η υψομετρική του διαφορά από την επιφάνεια της θάλασσας, τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του, οι κλίσεις στο χώρο, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές αποστάσεις του με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας εντός του χώρου του και τα παρακάτω:

αα) τη θέση του «Συνοδού κτηρίου» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

ββ) τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων ανεφοδιασμού για την τροφοδοσία του κάθε «ενιαίου φορέα» ή δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα και για το ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου,

γγ) τη θέση των ενιαίων φορέων ή του ενιαίου φορέα ή της δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα,

δδ) τη θέση Μ/Σ και του πεδίου Μέσης Τάσης ή/και Η/Ζ ή UPS ή/και άλλων μηχανημάτων που χωροθετούνται εσωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν,

εε) τη θέση των όλων των αντλιών, βανών και διανομέων,

στστ) τη θέση της βαλβίδας του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή τη θέση του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό),

ζζ) τη θέση απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling), αν υπάρχει και της στάθμευσης του βυτιοφόρου,

ηη) οι θέσεις των διακοπτών έκτακτης ανάγκης και των ανιχνευτών διαρροής καυσίμου.

Επί του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τον Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται όλα τα κτήρια και οι χώροι που χωροθετούνται σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από ορατούς αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία επισυνάπτεται ή αναφέρεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

10) Σχέδιο γενικής διάταξης, σε ένα (1) αντίγραφο, κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με την έκταση του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα που χωροθετείται εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Στο σχέδιο γενικής διάταξης αποτυπώνεται η χωροθέτηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως:

α) Διαστάσεις και θέση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

β) Διαστάσεις και θέση του «Συνοδού κτηρίου».

γ) Διαστάσεις και τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων ανεφοδιασμού για την τροφοδοσία του κάθε «ενιαίου φορέα» ή δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα και για το ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και στην προβλήτα πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της κυκλοφορίας των οχημάτων.

δ) Διαστάσεις και η θέση του κάθε ενιαίου φορέα, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:

αα) Διαστάσεις και θέσεις των δεξαμενών.

ββ) Διαστάσεις και θέσεις διανομέων - αντλιών αναρρόφησης.

Οι παραπάνω υποπερ. αα) και ββ) αποτυπώνονται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος φορέας στην εγκατάσταση Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

ε) Κατανομή αντιεκρηκτικών ζωνών, η «Ζώνη ανεφοδιασμού» και η «Περιοχή ασφαλείας ανεφοδιασμού».

στ) Διαστάσεις και τη θέση του Μ/Σ ή/και του πεδίου Μέσης Τάσης (Μ.Τ) ή/και Η/Ζ ή/και UPS ή/και άλλων μηχανημάτων, που χωροθετούνται εσωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν.

ζ) Κατά περίπτωση εγκατάστασης, στο σχέδιο αποτυπώνονται τα εξής:

αα) οι εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ των ενιαίων φορέων ή των δεξαμενών εκτός ενιαίου φορέα και του κάθε ενιαίου φορέα ή της κάθε δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως αναφέρονται παραπάνω,

ββ) οι αποστάσεις του «Συνοδού κτηρίου» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ, των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, του λιμένα, του τουριστικού λιμένα, καθώς και οποιοδήποτε πλοίων, σκαφών και άλλων αεροσκαφών υδατοδρομίου που δεν ανεφοδιάζονται με καύσιμα, από τον εξοπλισμό του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER) ή/και από τη βαλβίδα του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή/ και από την απομακρυσμένη πλήρωση (offset filling), αν υπάρχει,

γγ) οι οριζόντιες αποστάσεις του κάθε «ενιαίου φορέα» ή της κάθε υπέργειας δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα, του διανομέα ή της αντλίας αναρρόφησης, του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER) ή/και της βαλβίδας του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή/και της απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling), αν υπάρχουν, από την ακτογραμμή του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, κατά περίπτωση που χωροθετείται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ή από την άκρη της προβλήτας πρόσδεσης ή του κρηπιδώματος.

11) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε ένα (1) αντίγραφο, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, οι εξής εγκαταστάσεις:

α. Στο μηχανολογικό σχέδιο:

Όλο το δίκτυο των υπόγειων ή των υπέργειων σωληνώσεων παροχής καυσίμου του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., μέχρι και τη θέση προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου. Στο σχέδιο σημειώνονται τα εξής:

αα) οι σωληνώσεις (υπόγειες ή/και υπέργειες),

ββ) οι συνδέσεις τους με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές, αντλίες, βάνες, διανομείς),

γγ) ο πίνακας επί του σχεδίου που αναφέρονται οι γραμμές σωληνώσεων (ανά γραμμή σωλήνωσης αναφέρεται η διατομή και η αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο μηχανολογικό σχέδιο).

β. Στο ηλεκτρολογικό σχέδιο:

αα) Η θέση του ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής [χαμηλής τάσης (Χ.Τ), μεσαίας τάσης (Μ.Τ) με το Μ/Τ, αν υπάρχει εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Μ.Τ] και οι θέσεις των υποπινάκων, αν υπάρχουν. Η σύνδεση αυτών με το δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που έχουν εγκατασταθεί στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στο «Συνοδό κτήριο» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στην προβλήτα πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου και με το λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (όπως διακόπτες έκτακτης ανάγκης, κινητήρες, φωτιστικά σώματα), καθώς και με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

ββ) Οι γειώσεις με τις διατομές τους και το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), όπου απαιτείται εγκατάσταση ΣΑΠ.

γγ) Ο πίνακας επί του σχεδίου που αναφέρονται οι γραμμές τροφοδοσίας (ανά γραμμή τροφοδοσίας αναφέρεται η διατομή καλωδίου και η αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο).

δδ) Στο ηλεκτρολογικό σχέδιο ακολουθείται ο εξής χρωματισμός: μαύρο για το δίκτυο ισχυρών ρευμάτων, κόκκινο για το δίκτυο των ασθενών ρευμάτων, κίτρινο για την γείωση και γκρι για το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ).

γ. Μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρολογικών πινάκων Χ.Τ.

Στα σχεδία αυτά αποτυπώνονται τα παρακάτω:

αα) Η σύνδεση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τους άλλους υποπίνακες ή με το Μ/Σ και με πεδίο Μ.Τ. (αν υπάρχουν υποπίνακες, Μ/Σ και πεδίο Μ.Τ.).

ββ) Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες ή υποπίνακες με όλα τα στοιχεία τους [όπως αυτόματοι διακόπτες ισχύος και διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής - Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.), ασφάλειες, αυτόματες ασφάλειες - μικροαυτόματοι διακόπτες (μονοπολικές ή/ και διπολικές ή/και τριπολικές ή/και τετραπολικές, μία για κάθε αναχώρηση γραμμής, ονομαστικής έντασης ανάλογης με τα κυκλώματα - φορτία που τροφοδοτεί), απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων για τα ισχυρά και ασθενή ρεύματα, μέσα και όργανα ελέγχου (όπως χρονοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, μονάδα ελέγχου - PLC, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, φίλτρα αρμονικών, σταθεροποιητής τάσης, αν υπάρχουν).

γγ) Τα κυκλώματα - φορτία που τροφοδοτεί ο ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής ή ο κάθε υποπίνακας (όπως φωτισμού, κίνησης κ.α.) με αναφορά τη διατομή καλωδίων ανά γραμμή τροφοδοσίας και την αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

δ) Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα Μ.Τ (αν υπάρχει στην εγκατάσταση).

Αποτυπώνονται οι διατάξεις ασφαλείας, όπως διακόπτης φορτίου / αποζεύκτης, γειωτής, ασφάλειες - αυτόματος διακόπτης ισχύος, απαγωγείς υπερτάσεων, μονάδα ελέγχου και άλλα στοιχεία που απαιτούνται, ο Μ/Σ και η σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας .

ε) Διάγραμμα διανομής εγκατάστασης.

Αποτυπώνεται η σύνδεση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής με τους άλλους υποπίνακες και με πεδίο Μ.Τ, αν υπάρχουν υποπίνακες και πεδίο Μ.Τ.

2. Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από την ημερομηνία υποβολής τους. Στη συνέχεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αδειοδοτούσα υπηρεσία διενεργεί αυτοψία εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν της διενέργειας της ανωτέρω αυτοψίας ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία χορηγεί στον αιτούντα άδεια λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία του και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή της μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεών του.

3. Μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της παρούσας, ο «Φορέας Εκμετάλλευσης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. οφείλει:

α) είτε να συστήσει «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

β) είτε να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρεία που διαθέτει «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., προς εξυπηρέτηση των αναγκών των αεροσκαφών υδατοδρομίου.

4. Όπου, μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» απαιτείται η τροποποίηση κάποιων από τα στοιχεία της εγκατάστασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., τότε ο αιτών υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπως:

α) αίτηση χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας λόγω τροποποιήσεων της εγκατάστασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.,

β) τις υπεύθυνες δηλώσεις,

γ) τα σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών.

Στη συνέχεια, για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

7. Η άδεια λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», εάν διαπιστωθεί από τις Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ανακαλείται προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 59555/2459/18.10.2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2000).

8. Η άδεια λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στον αρμόδιο Φορέα Λειτουργίας, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Α.Α.Δ.Ε, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της παρ. 7 του άρθρου 2 της παρούσας και στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

9. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή αλλαγή τεχνικού ασφαλείας, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υποχρεούται να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία το νέο σε ισχύ δικαιολογητικό για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αλλά επικαιροποιείται ο φάκελος της εγκατάστασης με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία ή από λοιπές Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες ότι ο «Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» λειτουργεί, χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά και σφραγίζονται οι επί μέρους εγκαταστάσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 59555/2459/18.10.2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1261), έως και την υποβολή του νέου ισχύοντος αντίστοιχου δικαιολογητικού.

10. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση της κατοχής και άλλων αδειών ή διοικητικών πράξεων, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

11. Απαγορεύεται ο ανεφοδιασμός αεροπορικών καυσίμων σε αεροσκάφη υδατοδρομίου από «Σταθμό Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

12. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιο φορέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), ενός «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης στο όνομα του νέου δικαιούχου, υποβάλλοντας στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. (παρ. 1 του παρόντος).

Άρθρο 15

Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι εγκατάστασης - Κυρώσεις

Οι λειτουργούντες «Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από την Ελεγκτική Υπηρεσία του άρθρου 13 της παρούσας ή/ και από άλλες λοιπές Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες, για τη διαπίστωση της σύννομης, καλής και συμφώνως προς τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας λαμβάνουν χώρα τακτικά κατά την κρίση της, σε χρόνο, όχι μεγαλύτερο της τριετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση, αλλά και εκτάκτως κατόπιν σχετικής καταγγελίας ή κλήσης από άλλη Δημόσια Αρχή που διενεργεί έλεγχο στον Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Η πρώτη επιθεώρηση από την Ελεγκτική Υπηρεσία μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, γίνεται εντός διαστήματος ενός (1) έτους.

Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, η Ελεγκτική Υπηρεσία μπορεί επίσης να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και να ελέγχει το φάκελο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

Στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με τους όρους της παρούσας, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και μέχρι την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της.

Στην περίπτωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με τους όρους της παρούσας, αίρεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της εγκατάστασης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Στην περίπτωση νοθείας ή λαθρεμπορίου καυσίμων επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 16

Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας το κάτωθι Παράρτημα.

Άρθρο 17

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 7 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!