Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1046223 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) και ενός (1) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)».

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1046223 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B’ 2520/14.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση ενός (1) Τμήματος στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) και ενός (1) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 40, 48 και 77 και του Παραρτήματος 1 αυτής.

ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743).

3. Τα από 24, 29 και 31-03-2021, 23 και 27/04/2021, καθώς και 17, 20, 24 και 27/05/2021 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

4. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1027106ΕΞ 2021/ 31-03-2021 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1038858ΕΞ2021/ 12-05-2021 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627ΕΞ2020/ 18-12-2020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη σύστασης δύο (2) Τμημάτων, ενός (1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) και ενός (1) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης κατά δύο (2) Τμήματα, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021, με ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (4.918,00 €) και για κάθε επόμενο έτος, με ποσό ύψους οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (8.430,00) € η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. I. Συνιστούμε:

1) στη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ’ - ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού και ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

2) στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ2’ - Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου», καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού και ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες του Τμήματος «Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

II. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως κατωτέρω:

1) Στο άρθρο 40 «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)»:

α) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 αυτού, ως εξής:

«2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ - Φ.Π.Α.

β) Τμήμα Β’ - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T.και Ε.Φ.)

γ) Τμήμα Γ’ - Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Τμήμα Δ’ -ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα»

β) Στην παράγραφο 3 αυτού:

αα) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β’, ως εξής:

«(β) Η εισήγηση:

αα) για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα έμμεσης φορολογίας,

ββ) στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών και του περιεχομένου των εντύπων, αφού διερευνηθεί η εφικτότητα υλοποίησής τους.»

ββ) Προσθέτουμε νέα περίπτωση γ’ και αναριθμούμε τις περιπτώσεις γ’ έως και θ’ σε δ’ έως ι’, αντίστοιχα, ως εξής:

«(γ) Η σύνταξη και η αποστολή απόψεων, αρμοδίως, για θέματα εφαρμογής έμμεσης φορολογίας.»

γγ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Ι. αυτής, ως εξής:

«I. Τμήμα Α’ - Φ.Π.Α.

α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στον Φ.Π.Α., από κοινού με τη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., όπου απαιτείται.

β) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

δδ) Προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο IV., η οποία έπεται της υποπαρ. ΙΙΙ., ως εξής:

«IV.Τμήμα Δ’ - ΦΠΑ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θεμάτων Έμμεσης Φορολογίας στην Ε.Ε. και στα Διεθνή Όργανα.

α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

β) Η εισήγηση για την ενσωμάτωση της ενωσιακής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο και την εναρμόνιση με το παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε., για θέματα έμμεσης φορολογίας.

γ) Η εποπτεία και ο συντονισμός της εκπροσώπησης σε ομάδες εργασίας, συνέδρια και συσκέψεις, καθώς και στη διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε., τον Ο.Ο.Σ.Α. και άλλους διεθνείς οργανισμούς θέματα έμμεσης φορολογίας και η υποστήριξη για την προετοιμασία των σχετικών φακέλων.

δ) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδας στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

2) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής:

α) Αντικαθιστούμε την περ. Β’ της υποπαρ. Ι. της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«Β. Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και τα Αυτοτελή Γραφεία:

α) Τμήμα Γ’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.

β) Τμήμα Γ1’Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής

γ) Τμήμα Γ2’ - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής.

δ) Τμήμα Δ’ - Εσόδων,.

ε) Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

στ) Τμήμα ΣΤ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης.

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης .

η) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών, το οποίο προβλέπεται, μόνο, για τη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και δύναται να λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης.»

β) Στην περίπτωση «i.Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» της υποπαρ. Α’ της παρ. 6:

αα) αντικαθιστούμε τα υποστοιχεία στ’ και ιβ’ του στοιχείου i. της υποπερ. II. «Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», ως εξής:

«(στ) Η παροχή συνδρομής στο Τμήμα Εσόδων της ίδιας ή άλλης Δ.Ο.Υ., για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, καθώς και στο Τμήμα Γ2’ - Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Προϊσταμένων των ως άνω Τμημάτων.»

«(ιβ) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων για το Τμήμα Γ2’Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής αυτής.»

ββ) προσθέτουμε νέα υποπ. «V. Τμήμα Γ2’ - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπ. V έως και ΙΧ σε VΙ έως και Χ, ως εξής:

«V. Τμήμα Γ2’Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

α) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου για υποκειμένους στον φόρο που επιλέγουν την Ελλάδα ως κράτος - μέλος εγγραφής:

αα) μη ενωσιακό καθεστώς (non-Unionscheme OSS),

ββ) ενωσιακό καθεστώς (Unionscheme OSS),

γγ) καθεστώς εισαγωγής (IOSS).

Ειδικότερα:

αα) την εγγραφή στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τη μεταβολή των πληροφοριών εγγραφής και τη διαγραφή/ εξαίρεση προσώπων από τα καθεστώτα αυτά,

ββ) την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα πρόσωπα που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα, όπου απαιτείται, καθώς και στον μεσάζοντα για την εγγραφή του στο καθεστώς εισαγωγής,

γγ) την παραλαβή και εν γένει τη διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων,

δδ) την αποστολή υπενθύμισης στους υπόχρεους, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή και μη καταβολής του φόρου,

εε) τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη του φόρου,

στστ) την κατανομή του φόρου στα κράτη - μέλη κατανάλωσης και την αποστολή των σχετικών εμβασμάτων και

ζζ) την εναπόθεση των πληροφοριών του υποστοιχείου (αα), κατά το μέρος που αφορούν στο καθεστώς εισαγωγής στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών του καθεστώτος.

β) Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με την είσπραξη του ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος - μέλος κατανάλωσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του στοιχείου (α) και ανάλογων τέτοιων καθεστώτων άλλων κρατών - μελών.

Ειδικότερα:

αα) την υποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών και στοιχείων που αποστέλλουν άλλα κράτη - μέλη, ως κράτη - μέλη εγγραφής,

ββ) εν γένει την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ, τόκων και προστίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής υπενθύμισης για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών και

γγ) την απόδοση ΑΦΜ σε υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται σε ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, για την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα.

γ) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης αλλά και μέσω εμβασμάτων προς την Τ.τ.Ε.

ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαγραφών και επιστροφών, στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή και κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας του μερικού ελέγχου των επιστροφών.

στ) Η αποστολή και λήψη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο πληροφοριών, στοιχείων και ενημερώσεων από και προς τα λοιπά κράτη - μέλη.

ζ) Η διασταύρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

η) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που ορίζονται στην αρμοδιότητα στ’ του τελευταίου Τμήματος.

θ) Η παρακολούθηση υποθέσεων και η σύνταξη απόψεων για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών και λοιπών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, πλην αυτών που ασκούνται στο στάδιο της είσπραξης του φόρου (όπως, ανακοπών κ.λπ.), κατά πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

ι) Η υποδοχή και η απάντηση επί ερωτημάτων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ια) Κάθε άλλη ενέργεια η οποία προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ειδικών καθεστώτων.

VΙ. Τμήμα Δ’ - Εσόδων»

«VIΙ. Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης»

«VIIΙ. Τμήμα ΣΤ’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών»

«IX. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης»

«Χ. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών»

γ) Στην παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής, αντικαθιστούμε την περ. II’ της υποπαρ. 8, ως κατωτέρω:

«ΙΙ.α) στα Τμήματα Α’Εποπτείας Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών,

β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και

γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, καθώς και στο Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.»

δ) Αντικαθιστούμε την περ. 70 του Πίνακα του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.», ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣ - ΕΔΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)
«70. Αττικής Αττικής Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α Υποδιεύθυνση Α’ - Ελέγχων»    
Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  
  Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Γ1’- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής    
Γ2’- Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου    
Δ’ - Εσόδων    
Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης    
  Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης »

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!