Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

A. 1121/2021 Υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων και μέσων σφράγισης εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων από τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αριθμ. A. 1121

ΦΕΚ B’ 2459/10.06.2021

Υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων και μέσων σφράγισης εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων από τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της Σύμβασης περί Κοινού Καθεστώτος Διαμετακόμισης της 15ης Ιουνίου 1987 (EE L226/ 13-8-1987).

2. Τις διατάξεις της Τελωνειακής Σύμβασης περί της Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (Σύμβαση TIR), της 14ης Νοεμβρίου 1975.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (EE L269/10-10-2013).

4. Τις διατάξεις του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ L343/29-12-2015).

5. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΕ L343/ 29-12-2015).

6. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 180.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

10. Την περ. α΄ του άρθρου 3 της με υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-2013 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130).

11. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1143923 ΕΞ 27-10-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2891).

12. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

13. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

14. Τις διατάξεις των εδαφίων α) και β) παρ. 3V του άρθρου 52 της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), περί των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ε - Μέσων Ελέγχου της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων του εδαφ. 1δ ιδ) της παρ. 4Ι του άρθρου 55, περί των αρμοδιοτήτων της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής Τμήματος Α - Διοικητικής Υποστήριξης.

15. Το από 2-4-2008 πόρισμα της συσταθείσας υπό στοιχεία 1110709/962/2006/1-1-7 ΑΥΟ Επιτροπής «περί υιοθέτησης σύγχρονων και ασφαλών τρόπων σφράγισης εμπ/των».

16. Την υπό στοιχεία Ε 1000/300/Γ0034/07-05-2001 (Β΄1122) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών περί τελωνειακής σφράγισης.

17. Την υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1013495 ΕΞ 2018/ 29-1-2018 Διαταγή «περί τελωνειακής σφράγισης με νέου τύπου σφραγίδες και απόσυρση παλαιών μη λειτουργούντων μηχανισμών μολυβδοσφράγισης απογραφής έτους 2014» .

18. Την ανάγκη λήψης διασφαλιστικών μέτρων με τη χρήση σύγχρονων μέσων σφράγισης για τη προάσπιση των εθνικών και ενωσιακών δημοσιονομικών συμφερόντων, στις περιπτώσεις εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών.

19. Την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των Τελωνειακών υπαλλήλων.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

α) Καθορίζουμε τους τύπους σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εμπλεκόμενες στην τελωνειακή σφράγιση Αρχές ή Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συμπεριλαμβανομένων και νέων συσταθησών Αρχών ή Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον τρόπο σφράγισης καθώς και τις διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης αυτών,

β) Υιοθετούμε δύο νέους τύπους σφραγίδων για τις ανάγκες ασφαλούς σφράγισης των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, για τη καλύτερη διασφάλιση των εθνικών και ενωσιακών συμφερόντων,

γ) Καταργούμε τη χρήση των σφραγίδων σφαιρικής ή κυλινδρικής κεφαλής με έλασμα μήκους 20 εκατοστών και

δ) Καταργούμε τη χρήση των σφραγίδων τύπου δύο μεταλλικών πλακών με την ένδειξη «Ε», για σφραγίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ εμπορευμάτων, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τύποι σφραγίδων

Οι τύποι σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εμπλεκόμενες στην σφράγιση Αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι οι εξής:

1. Σφραγίδα τύπου λουκέτου, με μεταλλικό κυρίως σώμα.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εμπορευματοκιβωτίων (containers) και φορτηγών διεθνών μεταφορών που μεταφέρουν εμπορεύματα με το καθεστώς (TIR) ή με το καθεστώς ενωσιακής /κοινής διαμετακόμισης.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από μεταλλικό κυρίως σώμα(τύπου λουκέτου εξ αλουμινίου) και πεντάκλωνο συρματόσχοινο με μήκος από 18 έως 25 εκατοστά και διάμετρο από 1,5 έως 2,5 χιλιοστά.

γ) Το ένα άκρο του συρματόσχοινου είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα και το άλλο άκρο κουμπώνει με ασφάλεια διερχόμενο από κατάλληλη οπή του κυρίου σώματος.

δ) Στο εσωτερικό του κυρίου σώματος, υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός ασφάλισης, ώστε μετά την εισαγωγή και διέλευση του συρματόσχοινου από την οπή της κεφαλής, να αποτρέπεται η εξαγωγή του. Έτσι διασφαλίζεται το απαραβίαστο της σφράγισης και η αποσφράγιση είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της κεφαλής της σφραγίδας ή του συρματόσχοινου.

ε) Στο μεταλλικό λουκέτο αναγράφονται οι ακόλουθες αλφαριθμητικές ενδείξεις: - Στην πρώτη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου): Είναι εγχαραγμένα έντεκα (11) στοιχεία αναγνώρισης συγκεκριμένα τέσσερα (4) γράμματα και σημεία στίξης (π.χ. GR-A) και επτά (7) στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) που συμπληρώνουν την μοναδικότητα κάθε σφραγίδας.

Η διάταξη των ανωτέρω στοιχείων είναι η εξής: στο πάνω μέρος τα γράμματα και τα σημεία στίξης (GR-Α,όπου ο κωδικός GR σημαίνει τη χώρα προέλευσης και το Α τη σειρά παρτίδας), στο κάτω μέρος τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) ή αντίστροφα, όπως:

GR-A

0 00 0 0 0 1 ή

0 00 0 0 0 1

GR-A

-Στην δεύτερη πλευρά του κυρίως σώματος(λουκέτου): Υπάρχει η αποτύπωση της λέξης CUSTOMS (Κεφαλαία). Η εγχάραξη όλων των στοιχείων είναι ευδιάκριτη.

στ) Το κυρίως σώμα της σφραγίδας είναι χρώματος κυανού με λευκή αποτύπωση των εγχαραγμένων και αποτυπωμένων στοιχείων και ο χρωματισμός είναι μοναδικός για την Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία ως και η μοναδικότητα του τρόπου αρίθμησης.

ζ) Εφόσον στην διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία GR-Β 0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

2. Σφραγίδα τύπου λουκέτου, με πλαστικό κυρίως σώμα.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εύφλεκτων υλικών όλων των τύπων, όλων των συσκευασιών τους και σε όλα τα καθεστώτα μεταφοράς τους καθώς και σφραγίσεις κυτίων δειγματοληψίας εύφλεκτων υλικών. Επίσης χρησιμοποιείται για λοιπές σφραγίσεις, πλην των σφραγίσεων που χρήζουν απεριόριστο μήκος σύρματος.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από πλαστικό κυρίως σώμα(τύπου λουκέτου) και πεντάκλωνο συρματόσχοινο με μήκος από 18 έως 25 εκατοστά και διάμετρο από 1,5 έως 2,5 χιλιοστά. Το ένα άκρο του συρματόσχοινου είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα και το άλλο άκρο κουμπώνει με ασφάλεια διερχόμενο από κατάλληλη οπή του κυρίου σώματος.

γ) Στο εσωτερικό του κυρίου σώματος υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός ασφάλισης, ώστε μετά την εισαγωγή και διέλευση του συρματόσχοινου από την οπή της κεφαλής, να αποτρέπεται η εξαγωγή του. Έτσι διασφαλίζεται το απαραβίαστο της σφράγισης και η αποσφράγιση είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της κεφαλής της σφραγίδας ή του συρματόσχοινου.

δ) Στο πλαστικό λουκέτο αναγράφονται οι ακόλουθες αλφαριθμητικές ενδείξεις: - Στην πρώτη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου): Είναι εγχαραγμένα έντεκα (11) στοιχεία αναγνώρισης, αποτελούμενα από τέσσερα (4) γράμματα και σημεία στίξης (όπωςGR-Κ) και επτά (7) στοιχεία αρίθμησης(π. χ0000001), τα οποία συμπληρώνουν την μοναδικότητα κάθε σφραγίδας.

Η διάταξη των ανωτέρω στοιχείων είναι η εξής: στο πάνω μέρος τα γράμματα και τα σημεία στίξης (GR-Κ, όπου ο κωδικός GR σημαίνει τη χώρα προέλευσης και το Κ τη σειρά παρτίδας) στο κάτω μέρος τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) ή αντίστροφα, όπως:

GR-Κ

0 0 0 0 0 0 1 ή

0 0 0 0 0 0 1

GR-Κ

- Στην δεύτερη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου): Υπάρχει η αποτύπωση της λέξης CUSTOMS (Κεφαλαία). Η εγχάραξη όλων των στοιχείων είναι ευδιάκριτη.

ε) Το κυρίως σώμα της σφραγίδας είναι χρώματος λευκού με μελανή αποτύπωση των εγχαραγμένων και αποτυπωμένων στοιχείων και ο χρωματισμός είναι μοναδικός για την Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση ως και η μοναδικότητα του τρόπου αρίθμησης.

στ) Εφόσον στην διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία GR-L0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

3. Σφραγίδα τύπου δύο μεταλλικών πλακών με την ένδειξη «Υ», με σύρμα περίδεσης για σφράγιση με απεριόριστο μήκος.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εμπορευμάτων, εύφλεκτων υλικών όπως βάνες σλεπιών και δεξαμενές καυσίμων, μεταφορικών μέσων και για λοιπές σφραγίσεις, στις οποίες απαιτείται απεριόριστο μήκος σύρματος (ανοικτές συσκευασίες, δέματα, φορτηγά ή ρυμουλκούμενα με μουσαμά κ.λπ.) και στις οποίες δεν δύναται να τεθούν οι σφραγίδες τύπου λουκέτου λόγω περιορισμένου μήκους.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες (επιφάνειες), διαστάσεων εκάστη 16mm x 12mm,οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στη μία πλευρά και κουμπώνουν στην άλλη.

γ) Το σύρμα περίδεσης είναι μονόκλωνο με περιέλιξη λεπτότερου σύρματος μεγάλου μήκους , ενιαίο και χωρίς ενώσεις έχον μόνο δύο άκρα, εκείνα δηλαδή τα οποία θα προσδεθούν μεταξύ τους και θα σφραγιστούν από τη μεταλλική πλάκα στο υπό σφράγιση εμπόρευμα ή μέσον μεταφοράς.

δ) Στη μία μεταλλική πλάκα είναι εγχαραγμένα δεκατρία (13) στοιχεία αναγνώρισης, η διάταξη των οποίων είναι η εξής: στην πρώτη σειρά τα γράμματα TGR (TGR σημαίνει Ελληνικό Τελωνείο) στη δεύτερη σειρά ο κωδικός 01 Υ 1(ο αριθμός στην αρχή δηλώνει τις πρώην Τελωνειακές Περιφέρειες 01 έως 10 το γράμμα Υ Υποκείμενο εμπ/μακαι ο αριθμός στο τέλος τον αριθμό σειράς παρτίδας) στην τρίτη σειρά τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 000001)

π.χ. TGR

01Y1

000001

ε) Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων των παλαιών σφραγίδων τύπου δύο μεταλλικών πλακών, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία C-GR01 000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής στη συνέχεια.

στ) Εφόσον στην διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία C-GR 02 0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

Άρθρο 2

Τρόπος σφράγισης

1. Σφραγίδες τύπου λουκέτου με μεταλλικό κυρίως σώμα.

α) Για την διαδικασία σφράγισης απαιτείται, πέραν των αναγκαίων σφραγίδων, και κατάλληλος κόπτης τύπου τανάλιας ή πένσας με δυνατότητα κοπής συρματόσχοινου πάχους έως 5 χιλιοστά, για τις περιπτώσεις που καθίσταται, κατά την ελεγκτική διαδικασία, αναγκαία η αποσφράγιση. Προς τούτο, απαιτείται όλες οι προς ενέργεια Αρχές και Τελωνεία να εφοδιασθούν με την αναγκαία ποσότητα κοπτών.

β) Η σφράγιση διενεργείται ως ακολούθως: - Ο διενεργών την σφράγιση υπάλληλος κρατώντας την σφραγίδα ελέγχει την σταθερή και απαραβίαστη πάκτωση του συρματόσχοινου αυτής στο μεταλλικό κυρίως σώμα του λουκέτου και κατόπιν διεισδύει το άλλο ελεύθερο άκρο του συρματόσχοινου μέσα στις οπές των σταθερών σημείων σφράγισης του υπό σφράγιση αντικειμένου (φορτηγού, εμπορευματοκιβωτίου κ.λπ.). - Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, διεισδύει το ελεύθερο άκρο του συρματόσχοινου στην οπή του λουκέτου σε ικανό βάθος και το τεντώνει μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό όριο, ώστε να μη δύναται αυτό πλέον να εξέλθει και η απασφάλιση του συρματόσχοινου ή η διάνοιξη της σφράγισης να είναι εφικτή μόνο με την καταστροφή του συρματόσχοινου ή του κυρίως σώματος, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σφράγισης. - Για διενεργηθείσα σφράγιση, διαφορετική της ανωτέρω διαδικασίας, ο αρμόδιος για τη σφράγιση υπάλληλος, φέρει την ευθύνη της βαρείας αμέλειας ή του δόλου.

2. Σφραγίδες τύπου λουκέτου με πλαστικό κυρίως σώμα.

α) Η χρήση του ανωτέρω τύπου σφραγίδας, πραγματοποιείται υποχρεωτικά στη σφράγιση καυσίμων και ειδικότερα σε βάνες βυτιοφόρων, δεξαμενών και λοιπών μέσων αποθήκευσης ή μεταφοράς.

β) Στην περίπτωση των κυτίων δειγματοληψίας, η σφράγιση υλοποιείται υποχρεωτικά με δύο σφραγίδες ανά κυτίο, ως σχήμα 5 του Παραρτήματος Ι της παρούσης.

γ) Η πρώτη σφραγίδα θα περιέλθει από το ένα πακτωμένο αυτί του κυτίου και από το αυτί του καλά σφιγμένου πώματος και θα σφραγίσει μέχρι εκεί που δύναται. Η δεύτερη σφραγίδα, αντίστοιχα, θα περιέλθει από το έτερο αυτί του κυτίου και από το αυτί του πώματος και θα σφραγίσει μέχρι εκεί που είναι δυνατό. Μετά τη σφράγιση και με τις δύο σφραγίδες, δεν πρέπει να υφίσταται δυνατότητα περιστροφής του πώματος, ως φωτογραφία 1 του Παραρτήματος της παρούσας.

δ) Πέραν των ανωτέρω, όσον αφορά στις απαιτήσεις και στη διαδικασία σφράγισης, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. 1.

3. Σφραγίδες δύο μεταλλικών πλακών

α) Η διαδικασία σφράγισης με περίδεση των εμπορευμάτων, της συσκευασίας τους και των μεταφορικών μέσων, είναι η ακόλουθη:

- Το υλικό περίδεσης, όταν χρησιμοποιούνται σφραγίδες των δύο μεταλλικών πλακών, πρέπει να είναι σύρμα μονόκλωνο με περιέλιξη λεπτότερου σύρματος μεγάλου μήκους, ενιαίο και χωρίς ενώσεις, έχον μόνο δύο άκρα τα οποία θα προσδεθούν μεταξύ τους με περιέλιξη. Η περιέλιξη αυτή θα είναι τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές και στην συνέχεια θα σφραγισθεί το σώμα της περιέλιξης εντός της μεταλλικής σφραγίδας των δύο μεταλλικών πλακών και οι δύο άκρες του σύρματος θα εξέρχονται από την σφραγίδα στην πλευρά της ασφάλισης. - Κανένα άλλο σημείο πρόσδεσης ή συγκόλλησης του σύρματος δεν πρέπει να υπάρχει μέχρι του σημείου σφραγίσεως.

- Το χρησιμοποιούμενο σύρμα περίδεσης πρέπει να συνδυάζει ευκαμψία και αντοχή, για να είναι ευχερής η περιέλιξη, δηλαδή το στρίψιμο των άκρων μεταξύ τους χωρίς να σπάζουν και να είναι εύκολη η τοποθέτηση της σφραγίδας στα άκρα. - Η περίδεση των εμπορευμάτων, με ή άνευ συσκευασίας και των μεταφορικών μέσων, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του σύρματος περίδεσης και η επανατοποθέτηση αυτού χωρίς βλάβη ολική ή μερική της σφράγισης.

β) Λεπτομέρειες περίδεσης σε εμπορεύματα άνευ συσκευασίας:

- Το σύρμα περιέρχεται γύρω από το εμπόρευμα, ώστε η διέλευσή του από τη μια έως την άλλη πλευρά του εμπορεύματος, από την οποία έχει ήδη διέλθει, να σχηματίζει σταυρό (σταυροειδής περίδεση). Στο σημείο που σχηματίζεται ο σταυρός, πρέπει να γίνεται περιέλιξη, προς αποφυγή μετακίνησης του σημείου σχηματισμού του σταυρού, ως σχήμα 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

- Η σφραγίδα πρέπει να τίθεται με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο (αλύμαντο) αυτής. Ήτοι, η περίδεση να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην επιτρέπεται η αφαίρεση του σύρματος, χωρίς να θίγεται η σφραγίδα και η επανατοποθέτηση του σύρματος στην προηγούμενη θέση του. Για μεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να περνά το σύρμα από τυχόν οπές ή άλλες υποδοχές που υπάρχουν στο σώμα του εμπορεύματος.

- Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες υποδοχές, εφόσον είναι δυνατό, να ανοίγονται οπές ή ανάλογες υποδοχές για να περνά το σύρμα, εφόσον βέβαια δεν καταστρέφεται το εμπόρευμα.

γ) Λεπτομέρειες περίδεσης σε εμπορεύματα που βρίσκονται εντός συσκευασίας:

- Σε εμπορεύματα που βρίσκονται εντός συσκευασίας, η οποία έχει ένα μόνο στόμιο και φέρει εκ κατασκευής οπές ή κατάλληλες υποδοχές, το σύρμα διέρχεται από αυτές και στη συνέχεια ενώνονται τα δύο άκρα και τίθεται η σφραγίδα.

- Εάν η συσκευασία του εμπορεύματος αποτελείται από σάκους, το στόμιο ή τα στόμια θα συρράπτονται με το σύρμα και στα δύο άκρα του σύρματος θα τίθεται η σφραγίδα, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στην περίπτωση που οι παραπάνω τρόποι περίδεσης δεν προσφέρονται, τότε η συσκευασία θα περιδένεται σταυροειδώς με σύρμα, στα άκρα του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα. Εάν η σταυροειδής περίδεση δεν εξασφαλίζει το απαραβίαστο (αλύμαντο) της σφραγίδας και είναι δυνατή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σύρματος χωρίς να θίγεται η σφραγίδα, τότε το σύρμα θα περνά από οπές ή άλλες υποδοχές που τυχόν υπάρχουν εκ κατασκευής στη συσκευασία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποδοχές, θα ανοίγονται κατάλληλες υποδοχές με μεγάλη προσοχή, για να μη προκληθεί ζημία στο εμπεριεχόμενο εμπόρευμα.

- Εάν η συσκευασία του εμπορεύματος έχει κλειστεί ερμητικά και δεν είναι δυνατό να ανοιχθεί παρά μόνο με καταστροφή μέρους αυτής ή με χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών μεθόδων, όπως συμβαίνει σε μεταλλικές συσκευασίες που έχουν συγκολληθεί όλοι οι αρμοί με οξυγονοκόλληση, τότε η σφραγίδα τίθεται στο σημείο της συσκευασίας που υπάρχει οπή ή άλλη κατάλληλη και ασφαλής υποδοχή.

- Εάν οι παραπάνω τρόποι περίδεσης ή σφράγισης αποκλεισθούν, τότε η συσκευασία σφραγίζεται με χρήση της πολλαπλής σταυροειδούς περίδεσης, ως σχήματα 2 και 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

δ) Διαδικασία σφράγισης των μεταφορικών μέσων: Η σφράγιση των μεταφορικών μέσων γίνεται ως εξής:

- Εάν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα του μεταφορικού μέσου είναι ασκεπές ή ανοικτό, η σφραγίδα τίθεται σε κάθε ένα μεταφερόμενο εμπόρευμα χωριστά με ή άνευ συσκευασίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στις περιπτώσεις γ και δ.

- Εάν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα του μεταφορικού μέσου έχει μόνο ένα άνοιγμα και τα υπόλοιπα μέρη αυτού είναι στέρεα συνδεδεμένα, χωρίς τη δυνατότητα αποχωρισμού, τότε σφραγίζεται μόνο το άνοιγμα αυτού.

· Η περίδεση του ανοίγματος γίνεται δια της διέλευσης του σύρματος από τις εκ κατασκευής οπές ή κατάλληλες υποδοχές της θύρας αυτού. Στη συνέχεια συνδέονται τα δύο άκρα του σύρματος με περιέλιξη μεταξύ τους τέσσερις έως έξι φορές και τίθεται η σφραγίδα στο σημείο περιέλιξης.

- Αν στη σκευοφόρο ή στο αμάξωμα υπάρχουν πολλά ανοίγματα, τότε σφραγίζεται χωριστά το κάθε άνοιγμα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

- Αν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα, υφασμάτινο, πλαστικό ή από άλλο υλικό, τότε το κάλυμμα περιδένεται με τη σκευοφόρο ή το αμάξωμα με σύρμα συνεχές και με τέτοιο τρόπο, ώστε η περίδεση του καλύμματος με τη σκευοφόρο ή το αμάξωμα να είναι συνεχής και αλληλοδιάδοχη και να αποκλείεται ο διαχωρισμός αυτών μετά τη σφράγιση. Η περίδεση συνεχίζεται μέχρι την ένωση των μοναδικών δύο άκρων του σύρματος σε ένα σημείο, στο οποίο γίνεται η πρόσδεση αυτών μεταξύ τους με περιέλιξη τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές και μετά τίθεται η σφραγίδα, ως σχήμα 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

- Αν το κάλυμμα αποτελείται από πολλά μέρη, τότε σφραγίζονται όλα τα μέρη αυτού με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάλυμμα μετά τη σφράγιση να εμφανίζεται ενιαίο.

- Μεγάλες συσκευασίες ή οχήματα, που περιέχουν πολλά εμπορεύματα, σφραγίζονται με οποιοδήποτε από τους παραπάνω περιγραφόμενους τρόπους, εφόσον εξασφαλίζεται το απαραβίαστο του περιεχομένου τους.

- Η σφράγιση πρέπει να γίνεται πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση ή η προσθήκη άλλου εμπορεύματος ή άλλης ύλης στο σφραγισμένο εμπόρευμα ή όχημα.

ε) Διαδικασία σφράγισης δεξαμενών εφοδιαστικών πλοίων σλεπιών, εισόδων και εξόδων δεξαμενών διυλιστηρίων και κυτίων δειγματοληψίας καυσίμων ή εύφλεκτων υλικών:

- Στις περιπτώσεις σφράγισης δεξαμενών εφοδιαστικών πλοίων σλεπιών, εισόδων και εξόδων δεξαμενών διυλιστηρίων, καθώς και κυτίων δειγματοληψίας καυσίμων ή εύφλεκτων υλικών, όταν διενεργούνται δειγματοληψίες για οιοδήποτε καθεστώς και όπου αλλού επιβάλλεται από τις συνθήκες και την ιδιαιτερότητα της σφράγισης και δε δύναται να τεθεί σφραγίδα τύπου λουκέτου πλαστικού, ο εντεταλμένος για τη σφράγιση υπάλληλος, θα φέρει το σύρμα μέσα από τις εκ κατασκευής σταθερές οπές ή κατάλληλες σταθερές υποδοχές, εφόσον αυτές υφίστανται και αφού το σύρμα διέλθει από αυτές στη συνέχεια θα ενώσει τα δύο άκρα του και θα θέσει την σφραγίδα.

- Το σύρμα επιβάλλεται να περιελιχθεί, όπως και όπου υφίσταται καταλληλότητα, πέριξ και επί της σφράγισης, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια αυτής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει η διάνοιξη των στομίων ή η ενδεχόμενη παραβίαση της σφράγισης να μην είναι δυνατή, παρά μόνον με την καταστροφή ή αποκοπή του σύρματος ή την καταστροφή της σφραγίδας μεταλλικών πλακών, ώστε σε σχετικό έλεγχο αυτό να γίνει αντιληπτό από τον ελεγκτή.

- Δεν πρέπει να διενεργείται περιέλιξη σύρματος από βάσεις αποκολλήσιμες ή οπές βιδωτές που δύνανται να ξεβιδωθούν και να βιδωθούν ξανά, ανοίγοντας και κλείνοντας το σφραγισθέν στόμιο χωρίς να καταστρέφεται η σφραγίδα. Έκαστο σφραγισμένο στόμιο, βάνα, θύρα δεξαμενής, πώμα κυτίου δειγματοληψίας, δεν πρέπει να ανοίγει παρά μόνο με την καταστροφή του σύρματος ή της σφραγίδας μεταλλικών πλακών, που έχει τεθεί επί αυτού. - Εφόσον οι παραπάνω τρόποι περίδεσης και σφράγισης δεν είναι ασφαλείς, ο υπεύθυνος για τη σφράγιση τελωνειακός υπάλληλος, πρέπει να πραγματοποιήσει κατά την κρίση του τον ασφαλέστερο τρόπο περίδεσης και σφράγισης.

- Οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι που εντέλλονται για τον έλεγχο του απαραβίαστου (αλύμαντου) της σφράγισης, ελέγχουν κατ΄ ελάχιστο και επισταμένα τα εξής: την ύπαρξη επί του σώματος της σφραγίδας των αναγραφόμενων κωδικών και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αναφέρονται στη πράξη σφράγισης επί του τελωνειακού παραστατικού, τη διαπίστωση της αδιάκοπης συνέχειας του σύρματος, στα δύο άκρα του οποίου συγκρατείται η σφραγίδα και τη διαπίστωση του απαραβίαστου (αλύμαντου) της σφραγίδας και της μη ύπαρξης επί της σφραγίδας ιχνών προσπάθειας παραβίασης αυτής ή/και προσπάθεια ανοίγματος αυτής και επανασφράγισης.

Άρθρο 3

Χρεοπίστωση, διάθεση, άρση και διαχείριση σφραγίδων

1. Όλα τα Τελωνεία και οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων(ΕΛΥΤ),για την εκπλήρωση της αποστολής τους εφοδιάζονται με την αναγκαία ποσότητα σφραγίδων από αυτές που έχει στη διάθεσή της η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και είναι υπεύθυνες για την καταχώριση αυτών σε ειδικά διαμορφωμένο μηχανογραφημένο βιβλίο σφραγίδων, ως Πίνακας Γ Παράτημα ΙΙ, που τηρείται προς τούτο σε κάθε Υπηρεσία, καθώς και στο Υποσύστημα Πόρων του Συστήματος ICISnet, καταγράφοντας λεπτομερώς τις χρεοπιστώσεις των σφραγίδων με τα στοιχεία αρίθμησής τους. Επιπλέον, κάθε Τελωνειακή Αρχή είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σφραγίδων που έχει παραλάβει.

2. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για την πανελλαδική διαχείριση, που συνίσταται στην παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή και παράδοση, των τελωνειακών μέσων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των σφραγίδων, με την τήρηση μητρώου για το σύνολο των Τελωνειακών Αρχών της Χώρας, σύμφωνα με το εδάφιο. ιδιδ της παρ. 41 του άρθρου 55 του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων .

3. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής έχει την πανελλαδική διαχείριση των σφραγίδων, ως ακολούθως:

α) Καταχωρεί όλους τους τύπους σφραγίδων στο υποσύστημα Πόρων του Συστήματος ICISnet, καταγράφοντας λεπτομερώς τις χρεοπιστώσεις αυτών με τα στοιχεία αρίθμησής τους.

β) Διενεργεί τη χορήγηση, τη διανομή, την άρση και την παράδοση/παραλαβή των σφραγίδων σε όλα τα Τελωνεία της Χώρας, στις ΕΛΥΤ και σε οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για την παρακολούθηση όλων των χρεοπιστώσεων των σφραγίδων, τηρεί χωριστά μηχανογραφημένα βιβλία διαχείρισης ανά Υπηρεσία, ως πίνακας Γ Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

4. Η χορήγηση ή η άρση των σφραγίδων, πραγματοποιείται, είτε κατόπιν αίτησης των Τελωνείων και των ΕΛΥΤ στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών τους είτε με αιτιολογημένο αίτημα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, για την κάλυψη εκτάκτων ή επιβαλλόμενων αναγκών. Η διάθεση των σφραγίδων θα γίνεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής με μία, ενιαία και συνεχή χρονικά σειρά στα αιτήματα προμήθειας.

Σε περιπτώσεις επιβαλλόμενων αναγκών όπου μια Υπηρεσία σφράγισης δεν έχει απόθεμα σφραγίδων, δύναται να της χορηγηθούν σφραγίδες από το επαρκές απόθεμα άλλης ήδη εφοδιασμένης Αρχής ή Υπηρεσίας στην Περιφέρεια της, κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΔΣΤΕΠ, με την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών παράδοσης παραλαβής.

5. Αν στη διαδικασία της τελωνειακής σφράγισης εμπλακεί οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ εκτός των Τελωνείων και των ΕΛΥΤ, δύναται με αίτημά της στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και κατόπιν έγκρισης της ΔΣΤΕΠ, να προμηθευτεί σφραγίδες όλων των τύπων, με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών παράδοσης-παραλαβής.

Εκάστη προμηθευόμενη Υπηρεσία ή Αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τηρεί μηχανογραφημένο βιβλίο, για τη πλήρη και λεπτομερή διαχείριση των σφραγίδων καταγράφοντας λεπτομερώς τις χρεοπιστώσεις των σφραγίδων με τα στοιχεία αρίθμησής τους και το λόγο που χρησιμοποιήθηκαν.

6. Η παράδοση -παραλαβή των σφραγίδων γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο εκάστης αιτηθείσας προμηθευόμενης Υπηρεσίας ή Αρχής, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία αρίθμησης των σφραγίδων καθώς και η χορηγούμενη κάθε φορά ποσότητα.

Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής υποβάλλει στη ΔΣΤΕΠ αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσηςπαραλαβής, καθώς και αντίγραφα για την κάθε εγκεκριμένη διάθεση, παραλαβή ή άρση σφραγίδων.

7. Όλες οι σφραγίσεις γίνονται μόνο από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση της διαδικασίας σφράγισης.

Η σφράγιση από εκτελωνιστές, οδηγούς μεταφορικών μέσων και ιδιώτες δεν επιτρέπεται, έστω και εάν λαμβάνει χώρα παρουσία του εντεταλμένου τελωνειακού υπαλλήλου και αποτελεί παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος του εκάστοτε εντεταλμένου για τη σφράγιση υπαλλήλου.

Άρθρο 4

Απολογιστικά και Προϋπολογιστικά Στοιχεία

1. Οι Τελωνειακές Αρχές, οι ΕΛΥΤ καθώς και κάθε εμπλεκόμενη στη τελωνειακή σφράγιση Αρχή ή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας, που έπεται έκαστου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους (1/1-30/6 και 1/7-31/12),διαβιβάζουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής με κοινοποίηση στη ΔΣΤΕΠ, απολογιστικά στοιχεία για την αναλωθείσα ποσότητα σφραγίδων εκάστου εξαμήνου, προϋπολογιστικά στοιχεία και υπόλοιπα προς μεταφορά σε κατάλληλα διαμορφωμένο πίνακα, ως Παράστημα ΙΙ Πίνακας Α, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία προμήθειας και για τους τρεις τύπους σφραγίδων.

2. Η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής υποβάλλει στην συνέχεια τα εν λόγω στοιχεία συγκεντρωτικά στην ΔΣΤΕΠ έως το πέρας της δεύτερης εβδομάδας, που έπεται εκάστου εξαμήνου, σε κατάλληλα διαμορφωμένο πίνακα, ως Παράρτημα ΙΙ πίνακας Β.

Άρθρο 5

Διαχείριση Ακατάλληλων προς Χρήση Σφραγίδων

1. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται θραύση των σφραγίδων ή οποιαδήποτε ακαταλληλότητά τους ένεκα βλάβης ή ελαττώματος που καθιστούν την χρήση τους αδύναμη ή επισφαλή (ελλιπής αποτύπωση ανάγλυφων, μη αναγραφή στοιχείων αρίθμησης, σπασμένη σφραγίδα κ.α.), οι Τελωνειακές Αρχές, οι ΕΛΥΤ καθώς και κάθε εμπλεκόμενη στη τελωνειακή σφράγιση Αρχή ή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καταγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία των παραπάνω ακαταλλήλων προς χρήση σφραγίδων, είτε πρόκειται για σφραγίδες των δύο τύπων λουκέτου με μεταλλικό και πλαστικό κυρίως σώμα , είτε πρόκειται για σφραγίδες τύπου δύο μεταλλικών πλακών.

2. Ακολούθως καταχωρούνται στο μηχανογραφημένο βιβλίο σφραγίδων και στο Υποσύστημα Πόρων του Συστήματος ICISnet και καταγράφονται λεπτομερώς οι χρεοπιστώσεις των σφραγίδων με τα στοιχεία αρίθμησής τους και το λόγο για τον οποίο κρίθηκαν ακατάλληλες.

3. Τα Τελωνεία, οι ΕΛΥΤ καθώς και κάθε εμπλεκόμενη στη τελωνειακή σφράγιση Αρχή ή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προβαίνουν στην καταστροφή αυτών, την οποία επιβλέπει τριμελής επιτροπή, που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του Προϊσταμένου της και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο κοινοποιείται στην ΔΣΤΕΠ και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 6

Απώλεια Σφραγίδων

1. Η απώλεια τελωνειακής σφραγίδας συνέπεια δόλου ή βαρείας αμέλειας, καθώς και η παράνομη χρήση αυτής, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από το ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων» ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής σφραγίδας όλων των τύπων, διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 125 και 126 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), προκειμένου να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται. Το πόρισμα της ΕΔΕ υποβάλλεται άμεσα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στη ΔΣΤΕΠ, για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

3. Τα Τελωνεία, οι ΕΛΥΤ και κάθε εμπλεκόμενη στην τελωνειακή σφράγιση Αρχή ή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής σφραγίδας, αναφέρει αυθημερόν το γεγονός στην ΔΣΤΕΠ και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής και προβαίνει σε αναζήτηση αυτής με κάθε εύλογο.

Άρθρο 7

Λοιπές διαδικασίες

1. Εφόσον διενεργηθεί έλεγχος και αναγκαία αποσφράγιση αντικειμένου από Αρχή ή Υπηρεσία εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως και πριν το πέρας του έλεγχου, η πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή που διαθέτει σφραγίδες και να μεταβεί άμεσα κλιμάκιο, προκειμένου να επανασφραγίσει το αντικείμενο με νέες σφραγίδες μίας χρήσης και μοναδικής αρίθμησης ιδίου τύπου .

2. Με τις διαδικασίες , τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, χορηγούνται στη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ, σφραγίδες όλων των τύπων, σε ποσότητες τέτοιες που να καλύπτουν τις ανάγκες σφράγισης τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του για δύο (2) έτη.

3. Η διάθεση των αναγκαίων ποσοτήτων σφραγίδων τύπου λουκέτου σε όλες τις εμπλεκόμενες στην τελωνειακή σφράγιση Αρχές ή Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και τα διατιθέμενα αποθέματα σφραγίδων κυλινδρικής κεφαλής και σφραγίδων τύπου μεταλλικών πλακών για σφραγίσεις ελεύθερων εμπορευμάτων, που θα παύσουν να χρησιμοποιούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται βάσει ειδικότερων οδηγιών που παρέχονται προς τούτο από τη ΔΣΤΕΠ.

4. Η παρούσα απόφαση δεν τροποποιεί την υπό στοιχεία ΑΥΟ Ε3124/977/Γ0034/30-12-2002 περί «Σφράγισης μεταφορικών μέσων και δεμάτων στις περιπτώσεις εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών», η οποία εφαρμόζεται και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

5. Ο τρόπος σφράγισης με νέες σφραγίδες τύπου λουκέτου στις περιπτώσεις εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών, θα καθοριστεί με νέα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 8

Κατάργηση διατάξεων-μεταβατικές διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η υπό στοιχεία Ε 1000/300/Γ0034/07-05-2001 (Β΄ 1122) απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου σφράγισης με τις νέες τύπου σφραγίδες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας, αρχίζει στις 15-10-2021.

4. Η χρήση των παλαιού τύπου σφραγίδων ολοκληρώνεται στις 31-12-2021.

5. Για το διάστημα από 15-10-2021 έως και 31-12-2021 υπάρχει παράλληλη χρήση του παλαιού τύπου σφραγίδων που καταργούνται, με τις νέου τύπου σφραγίδες που καθιερώνονται με τις διατάξεις της παρούσας

6. Από την 1-1-2022 γίνεται χρήση μόνο των νέου τύπου σφραγίδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!