ΚΦΔ

Α. 1117/2021 Διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου υπολοίπου ανά βασική οφειλή

Αριθμ. Α. 1117

ΦΕΚ B’ 2271/31.05.2021

Διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου υπολοίπου ανά βασική οφειλή, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και ιδίως της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 48 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (άρθρα 63, 98 και επόμενα).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

6. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την αναγκαιότητα βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών της διαγραφής βεβαιωμένων ανείσπρακτων πολύ μικρού ύψους οφειλών στις Δ.Ο.Υ. σε περιοδική βάση, καθώς το κόστος της είσπραξης τους υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό και προκαλεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την περιοδική διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση των βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) ευρώ.

Άρθρο 1

Χρόνος διενέργειας διαγραφής

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει απαρέγκλιτα στην, ανά δεκαπενθήμερο, διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) ευρώ.

Άρθρο 2

Διαδικασία διενέργειας διαγραφής

Η διαγραφή διενεργείται με κεντρική διαδικασία από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Με την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής δημιουργείται ηλεκτρονικά εκκαθαρισμένο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, εκάστου υπολοίπου οφειλής έως και του ποσού του ενός (1) ευρώ.

Η διαγραφή καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών ανά Α.Φ.Μ., Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής.

Τα ποσά της διαγραφής ενημερώνουν ανά Α.Φ.Μ. και Αριθμό Βιβλίου Καταχώρισης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών που τηρούνται ηλεκτρονικά ανά Δ.Ο.Υ.

Τα ποσά της διαγραφής αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.), στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Υ., λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ./Αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν, από τις Εφαρμογές TAXIS, στην εκτύπωση του Φύλλου Έκπτωσης στη συγκεντρωτική του μορφή (Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.), η οποία περιέχει το συνολικό ποσό που διεγράφη κατά την μηνιαία εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής, καθώς και στην εκτύπωση της περιληπτικής κατάστασης με την αποτύπωση των συνολικών ποσών διαγραφής ανά Α.Λ.Ε., τα οποία αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λοιπά μηνιαία στοιχεία διαγραφών του Υπολόγου Εσόδων.

Η αναλυτική, σε μορφή κατάστασης, παρεχόμενη πληροφόρηση των ποσών διαγραφής ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, ως συνοδευτική του Φύλλου Έκπτωσης, τηρείται στις Εφαρμογές TAXIS και δύναται να παραχθεί σε εκάστη ζήτηση καθώς και να τεθεί στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Τυγχάνουν εξαίρεσης από την εφαρμογή της παρούσας οι οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης η οποία, κατά την χρονική στιγμή που διενεργείται η διαγραφή του άρθρου 2 της παρούσας, είναι σε ισχύ.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες και μόνον παρακωλύεται η συναλλακτική δραστηριότητα του φορολογούμενου με προθεσμία, η διαδικασία της διαγραφής δύναται να εκτελείται και μεμονωμένα από τις Δ.Ο.Υ από υφιστάμενη Εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXIS, μετά από υποβολή αιτήματος του φορολογουμένου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έκδοση σχετικής Απόφασης του Προϊσταμένου αυτής, με μνεία της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η 8-6-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!