Υπουργείο Οικονομικών

Τροπολογία Επέκταση της απαλλαγής μισθωμάτων για το Μάιο. Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα II». Επιδότηση πάγιων δαπανών

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις".

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά:

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και τον μήνα Μάιο

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς τους μήνες απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε,), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα II»

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται διευκόλυνση στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64 του ν. 4790/2021, για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται οι αναγκαίες βελτιώσεις στην υφιστάμενη ρύθμιση, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εφαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Ρυθμίσεις σχετικά με τον φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών

Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίστανται η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’31), αναφορικά με την επιβολή φόρου 2 επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών. Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές ισχύουν για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την έναρξη ισχύος της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018 (Α' 179), με εξαίρεση την περ. ε' που αφορά στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην αλλοδαπή, ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων

Με τον ν. 2166/1993 (Α' 137) ρυθμίστηκαν ζητήματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων, ως μία επιχειρηματική επιλογή, επωφελής για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και υπηρετώντας τον σκοπό του νόμου που συνίσταται στην εν τοις πράγμασι διευκόλυνση των μετασχηματισμών, προβλέπεται, ότι κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων.

Καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων συγχωνευόμενών πιστωτικών ιδρυμάτων

Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στο να διευκολύνει τη διαδικασία μετασχηματισμών πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 (Α' 154), λαμβανομένων υπόψη και των ρυθμίσεων του ν. 4601/2019 (Α' 44), οι οποίες, βάσει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, εφαρμόζονται και στους μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων που συντελούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και προβλέπουν τη μεταβίβαση περιουσίας με καθολική διαδοχή σε όλες τις περιπτώσεις συγχώνευσης

ή διάσπασης (όπως απορρόφηση εξ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας, αντίστροφη συγχώνευση, μερική διάσπαση, απόσχιση κλάδου).

Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ρυθμίζεται η ένταξη της προμήθειας ασθενοφόρων κατά τη διαδικασία του άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 (Α' 44) στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης απαλλαγής Φ.Π.Α. της περ. ιστ’ της nap. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς τη δωρεά εξοπλισμού για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων

Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η ακολουθητέα κατά νόμω διαδικασία για την άνευ ανταλλάγματος μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν έχουν θεωρηθεί συμφέρουοες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές. Επίσης, προβλέπεται ότι η μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο της σχετικής πράξης αποδοχής των στοιχείων αυτών από δημόσιους φορείς, υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα έχει ως αυτοδίκαιη έννομη συνέπεια την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών. Οι ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τις δημόσιες επιχειρήσεις, που ήδη τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Φόρος σε πωλήσεις μετοχών - Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 και του άρθρου 21 του 3697/2008

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α'72) καταργείται στο σύνολό της διότι ενσωματώθηκε ως περ. ε' στην νέα παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας. Επίσης, το άρθρο 21 του ν. 3697/2008 (Α'194) καταργείται στο σύνολό του διότι η μεν παρ. 1 έχει ενσωματωθεί στις διατάξεις της νέας παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας ενώ η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3697/2008 δεν ενεργοποιήθηκε και δεν ίσχυσε ποτέ.

Δείτε το σύνολο της τροπολογίας εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!