Ν. 4335/2015

Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α 87/23-7-2015) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4335

ΦΕΚ Α 87/23-5-2015

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

Άρθρο 2

Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/EE, EE L 173) και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I' ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB' ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ' ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ' ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ' ΤΑΜΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IH' ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ' ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ' ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ