Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 152298/Σ.48631/2021 Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ.Κώδικας: 10677
Πληροφορίες: Γ. Νάσιος
Σ. Μπελλές
Τηλέφωνα: 210.52.91.736
210.52.91.741 - 748
FAX: 210.52.91.735
e-mail: analysis@keao.gov.gr

ΑΔΑ: Ψ13Β46ΜΑΠΣ-8ΦΦ

ANAPTHTEO ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα 27/04/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αρ. Πρωτ.: 152298/Σ.48631

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A'

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Α.Π.Δ. που περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 1/2020 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167) και της υπ1 αριθμ. Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 4290) και παρασχέθηκαν οδηγίες, όσον αφορά την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ., χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα, στη παράγραφο IV της εν λόγω εγκυκλίου:

  • προβλέπεται η καταχώριση στο σύστημα των ασφαλιστικών δεδομένων των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο, μετά από προηγούμενη καταβολή των εισφορών, και
  • καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες, κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η καταχώριση εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται και κυρίως η καταβολή μέρους, κατά περίπτωση, της οφειλής σε συνδυασμό με τις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη περίοδο της πανδημίας, με σκοπό να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, παρασχέθηκε, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα στους εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους (όπως ενδεικτικά οικ. 17788/346/2020 ΚΥΑ - ΦΕΚ Β' 1779, όπως ισχύει).

Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ. αποκλειστικά για εργαζόμενους, για τους οποίους έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους, δεν επέρχεται περαιτέρω αύξηση της οφειλής τους προς τον e-ΕΦΚΑ, καθόσον οι αντίστοιχες εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου), δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αλλά καλύπτονται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλισθούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, κρίνεται σκόπιμη η κατ' εξαίρεση χορήγηση δυνατότητας καταχώρισης στο σύστημα των Α.Π.Δ. υποβαλλόμενων με μαγνητικό/ψηφιακό μέσο από εργοδότες, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ., εφόσον περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους με αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εντοπίζονται στην Α.Π.Δ. μέσω του Τύπου Αποδοχών (ΤΑ-18), που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους (σχετ. 68084/2020, 82992/2020 & 99892/2020 Γενικά Έγγραφα e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Η καταχώριση στο σύστημα των συγκεκριμένων Α.Π.Δ. θα γίνεται αφού επιβεβαιωθεί ότι περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει με τις Α.Π.Δ. να συνυποβάλλονται από τους εργοδότες, πέραν των ήδη προβλεπόμενων στην 1/2020 εγκύκλιο στοιχείων και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (αντίγραφα Δηλώσεων Επιχειρήσεων - Εργοδοτών, με τις οποίες δηλώθηκαν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» οι αναστολές των συμβάσεων των εργαζομένων τους).

Τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα εξετάζονται προκειμένου να γίνει η καταχώριση των δεδομένων των Α.Π.Δ. και δεν αποστέλλονται στο Κ.Ε.Α.Ο.

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν δικαίωμα, στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου, να προβούν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για περαιτέρω έλεγχο της εγκυρότητας του περιεχομένου των Α.Π.Δ.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 1/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!