Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 68084/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:
Αναστασία Κοσμέα
Ευγενία Βλαχογιάννη

Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615 210 52 85 642- 639-536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα:
ΑΔΑ: Ρ98Φ465ΧΠΙ-7ΓΚ

31/3/2020

Α.Π. : 68084

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (Φ.Ε.Κ. 1044/τ.Β΄/26-03-2020) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της ΠΝΠ και τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 12998/232 (Φ.Ε.Κ. 1078/τ.Β΄/28-03-2020) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ΄αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (Φ.Ε.Κ. 1044/τ.Β΄/26-03-2020) κοινής Υπουργικής Απόφασης, υπάγονται οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που:

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της Π.Ν.Π. ορίζονται τα ακόλουθα:

Α) Ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών: Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Β) Ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνών 02/2020 και 03/2020:

Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ανωτέρω Α.Π.Δ ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68, τ.Α΄, 20.03.2020), καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων της περίπτωσης (α) προθεσμιών.

4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2 του Κεφαλαίου Α.2. της υπ΄αριθμ. 12998/232/2020 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης.

1.Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του. Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης - εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση 2, παρ. 2 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζεται «ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες της περίπτωσης 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.»

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Π.Ε.Ε. ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 02/2020 ΚΑΙ 03/2020.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές χρονικών περιόδων 02/2020 και 03/2020, καθίστανται ληξιπρόθεσμες από 01/10/2020 και από 01/11/2020 αντίστοιχα. Για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Α.Π.Δ. των ως άνω χρονικών περιόδων θα διενεργηθεί αυτόματος Κεντρικός Έλεγχος (Ε.Δ.Κ.), μετά τις 10/06/2020.

Διατηρείται η δυνατότητα Έλεγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.) από τις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που εκδοθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε/Α.), θα πρέπει να ακυρωθεί μέσω της έκδοσης Απόφασης Ακύρωσης Μείωσης (ΑΚΜ), εφόσον περιέχει μόνο τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

Εάν η Π.Ε.Ε./ Α, περιέχει χρονικές περιόδους έως τον 01/2020 καθώς και από τον 04/2020 και εντεύθεν, θα πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του 02/2020 και 03/2020, ώστε να παραμείνει ισχυρή για το υπόλοιπο ποσό. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τις μετέπειτα εκδοθείσες Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ΑΚ. Επιπρόσθετα, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές καταστούν ληξιπρόθεσμες κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν, κατ΄εξαίρεση χειρόγραφες Πράξεις Επιβολής Εισφορών Π.Ε.Ε., στις οποίες για τον μεν 02/2020 θα τίθεται ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών, 01/10/2020, για το δε 03/2020 θα τίθεται ως ημερομηνία έναρξης Προσθέτων Τελών, η 01/11/2020,

Η χρέωση των εν λόγω πράξεων θα γίνεται μέσω της οθόνης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ σύμφωνα με τη γνωστή διαδικασία.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις:

- που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή,

καθώς και στην περίπτωση που

- μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η παράταση καταβολής να παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές να επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων των Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

[Δείτε το σχετικό αρχείο]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!