Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 143500/2022 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(e-ΕΦΚΑ)
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Πληροφορίες: Γ. Νάσιος
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ.Κώδικας: 10677
Τηλέφωνο: 210.52.91.741/748/736
e-mail: analysis@keao.gov.gr

Α.Δ.Α.: 61ΤΑ46ΜΑΠΣ-ΓΦΒ

Ap. Πρωτ. : 143500

Ημ/νία : 28/03/22

ANAPTHTEO ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A'

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019»

α) Η υπ'αριθμ. 1/2020 εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α.

β) Το υπ' αριθ. 152298/Σ.48631/27-04-2021 Γενικό Έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Με την ανωτέρω υπό α σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 και της υπ' αριθμ. B/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 ΥΑ και παρασχέθηκαν οδηγίες για την καταχώριση των δεδομένων των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο από εργοδότες, όπου μεταξύ άλλων εξειδικεύονται οι περιπτώσεις σχετικά με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την προσέλευση του εργοδότη στην Υπηρεσία μετά την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ.

Με το ανωτέρω υπό β σχετικό γενικό έγγραφο, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με Α.Π.Δ. που αφορούν την περίοδο της πανδημίας και περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε κατ' εξαίρεση η χορήγηση δυνατότητας καταχώρησης στο σύστημα των Α.Π.Δ. υποβαλλόμενων με μαγνητικό/ψηφιακό μέσο από εργοδότες, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ, εφόσον περιλαμβάνουν αποκλειστικά εργαζόμενους, που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους (απεικόνιση της ασφάλισης με χρήση στις ΑΠΔ του Τύπου Αποδοχών 18- Τακτικές Αποδοχές Covid-19).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας με το παρόν έγγραφο διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

  • Για τις περιπτώσεις εργοδοτών της ως άνω κατηγορίας που είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όχι το σύνολο, αλλά μέρος μόνο του προσωπικού τους - το οποίο ασφαλίζεται μέσω ΑΠΔ με τη χρήση του Τύπου Αποδοχών 18, χωρίς υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, λόγω κάλυψής τους απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό - η υποχρέωση καταβολής των απαιτητών εισφορών ή μέρους αυτών, που προβλέπεται στην εγκύκλιο 1/2020 προκειμένου να καταχωριστούν οι ΑΠΔ στο ΟΠΣ, αφορά αυτές που αντιστοιχούν στην ασφάλιση του λοιπού προσωπικού τους, που δεν ασφαλίζεται με χρήση του Τύπου Αποδοχών 18.
  • Σχετικά με τον υπολογισμό των προς καταβολή απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται ανάλογα με την προσέλευση του εργοδότη (πρώτη, δεύτερη, κλπ.) προκειμένου να καταχωριστούν οι ΑΠΔ στο ΟΠΣ, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταβολών ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. Δηλαδή στις περιπτώσεις που οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται στο σύνολό τους ή εν μέρει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (π.χ. Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εργοδότη, Προγράμματα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & 100.000 Νέων Θέσεων Εργασίας, Τακτικές Αποδοχές Covid-19), για την καταχώριση των ΑΠΔ θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται, συμπεριλαμβανομένων και των καταβολών που προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 1/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ και του υπ'αριθ. 152298/Σ.48631/27-04-2021 Γενικού Εγγράφου.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!