Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 4111.08.01/469/2021 Τροποποίηση της απόφασης για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου

Δείτε την απόφαση K.Y.A. 4796/2018 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Κ.Υ.Α. 4111.08.01/469/2021

ΦΕΚ B’ 958/11.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β’ 6124), όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 11 αυτού.

β) Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), καθώς και του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ζ) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(Α’ 145).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

θ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιγ) Της περ. δ του άρθρου 61 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ιδ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε) Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ, (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

ιστ) Της υπ’ αρ. 4796/31.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124), όπως ισχύει.

ιζ) Της υπ’ αρ. 1922/10-06-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της 4796/2018 (Β’ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 2241).

ιη) Της υπ’ αρ. 4111.08.01/1592/05-06-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)” (Β’ 6124)» (Β’ 2197).

ιθ) Της υπ’ αρ. 4111.08.01/1758/30-10-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)” (Β’ 6124)» (Β’ 4784).

κ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/3755/29-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2021» (Β’ 5766).

κα) Της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

κβ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

κγ) Της υπ’ αρ. 2432.6-8/85252/2020/21-12-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση Ηλεκτρονικού Αρχείου Εκδοθέντων Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων Συστημάτων Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.-Μεταφορικού Ισοδύναμου» (ΑΔΑ: ΨΕ2Φ4653ΠΩ-921).

κδ) Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) Εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021-2023, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Το έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» της ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000€) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2812.7/10103/2021/09-02-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ033 του Π.Δ.Ε. 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 4111.08-01/3755/29-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2021» (Β’ 5766).

4. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 2812.7/10103/2021 εισήγησης Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 5

Η παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β’ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματεπώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμένας ή αερολιμένας αναχώρησης, λιμένας ή αερολιμένας προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, ναυτιλιακή εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, κωδικός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, κόστος αεροπορικού εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου, Κωδικό Απόδειξης Μεταφοράς Επιβάτη, καθαρός ναύλος εισιτηρίου, μικτός ναύλος, κρατήσεις επί του καθαρού ναύλου, ποσοστό έκπτωσης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 7

Το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)» (Β’ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ.

1.

α) Για τις θαλάσσιες μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ., προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (Κ.Μ.Ι.), όπως αυτό ορίζεται στην περ. β του άρθρου 1 του ν. 4551/2018.

β) Ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

βα) Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-06-2021, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου 2021 τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).

ββ) Για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως 31-12-2021, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου 2021 τιμή του εισιτηρίου οικονομικής θέσης του αντίστοιχου τύπου πλοίου (συμβατικού ή ταχύπλοου).

γ) Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, εφόσον ο επιβάτης ταξιδέψει με κλίνη, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λογίζεται:

γα) Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 30-06-2021, η ισχύουσα την 1η Ιανουαρίου 2021 τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.

γβ) Για το χρονικό διάστημα από 01-07-2021 έως 31-12-2021, η ισχύουσα την 1η Ιουλίου 2021 τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.

δ) Για τις αεροπορικές μεταφορές, το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται για την αντίστοιχη διαδρομή θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο από το Κ.Μ.Ι., δεν καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. Σε περίπτωση που το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είναι μικρότερο του αντίστοιχου ακτοπλοϊκού, καταβάλλεται ως Α.ΝΗ.ΚΟ., το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου μείον το Κ.Μ.Ι.

ε) Για την εφαρμογή του παρόντος οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προκύπτουν από τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τμήμα Β’ Η.ΣΚ.Θ.Ε.Ε.Α., στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσα από το διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr.

2. Κάθε ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. από τα δρομολόγια προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες και αερολιμένες της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το νησί της μόνιμης κατοικίας της. Σε περίπτωση που στο νησί κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει αερολιμένας, το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται για μετακινήσεις από και προς τον κοντινότερο νησιωτικό αερολιμένα, ανεξάρτητα από το εάν αυτός βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Στην περίπτωση των μικρών νησιών έως 3500 κατοίκων, καθώς και της νήσου Καρπάθου, οι ωφελούμενες μονάδες λαμβάνουν Α.ΝΗ.ΚΟ. και από δρομολόγια προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες και αερολιμένες άλλης Περιφερειακής Ενότητας, με τους οποίους υπάρχει απευθείας διασύνδεση.

3. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογίζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του.

4. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. Ο αριθμός τον εισιτηρίων υπολογίζεται με βάση τον Συντελεστή Ζήτησης ταξιδιών (Σ.Ζ.) από τους κατοίκους του νησιού, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο Σ.Ζ. εκφράζει την εκτιμώμενη ανάγκη μετακίνησης των κατοίκων ενός νησιού στην ηπειρωτική Ελλάδα και διαμορφώνεται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και την ανάπτυξη βασικών υποδομών στο νησί.

5. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορά σε όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας και τα εισιτήρια μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού.

Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου.

6. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας είναι αθλητής εγγεγραμμένος σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για τον σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Στην περίπτωση που μέλος ή μέλη μιας ωφελούμενης μονάδας είναι, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε ένα νησί και ταυτόχρονα είναι, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε άλλο διαφορετικό νησί, τότε ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί στην ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά τέσσερις (4) διαδρομές με επιστροφή για κάθε μέλος της που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία».

Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 8

Η παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου "Μεταφορικό Ισοδύναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»(Β’ 6124), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τέσσερις (4) φορές ετησίως, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από τη Σ.Α.Ε. 033 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!