Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α 2475/2018 Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Αριθμ. 2475

ΦΕΚ B 2986 - 24.07.2018

Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την K.Y.A. 4796/2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), 

β) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 

γ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), 

δ) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 85), 

ε) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» (Α' 116), 

στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α' 89), 

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), 

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114), 

θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116), 

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210), 

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 

ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), 

ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

ιδ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/ 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573), 

ιε) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168), ιστ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ197/ 16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 3722), 

ιζ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/104326/2016/07-12-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3987), 

ιη) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951/21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 4610), ιθ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β' 2678). 2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129). 

3. Τα αριθμ. 2812.7/51245/2018/05-07-2018 εισηγητικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν εκείνης που προβλέπεται στην απόφαση του άρθρου 1 εδαφ. 1 του ν. 4551/2018. Η δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕ03300006 βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Μεταφορικό Ισοδύναμο 

1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. 

2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις. 

Άρθρο 2 

Εμπλεκόμενοι φορείς 

Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται: 

α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μ.Ι. στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου, 

β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων Μ.Ι., 

γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι., 

δ) με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό, 

ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών. 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Εφόσον οι παραπάνω έχουν ως μόνιμη κατοικία νησιά, είναι δυνατό να πιστοποιούνται ως ωφελούμενες μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

2. Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέτρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι των νησιών: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κουφονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος. 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι. επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας. 

4. Με τροποποίηση της παρούσας, προσδιορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέτρου του Μ.Ι., μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής. 

Άρθρο 4 

Ειδικές Κατηγορίες Κατοίκων 

1. Η πληροφορία για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως δηλώνεται από τον φορολογούμενο. Ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/ μέλους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο  Τεύχος Β’ 2986/24.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας. 

2. Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά: 

α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199) καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α' 71), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α' 204), 

β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/ 1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228), 

γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123), 

δ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165), 

ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172), 

στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/ 2017 (Α' 38) και 

ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α' 81). 

3. Η πληροφορία για την ένταξη ενός προσώπου στις κατηγορίες της παρ. 2 προκύπτει από στοιχεία που χορηγούνται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας. 

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότητες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). 

Άρθρο 5 

Διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας 

1. Η διαδικασία της πιστοποίησης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της. 

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίηση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακόλουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων: 

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολογικής δήλωσης, 

β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ., 

γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός ΚώδικαςΝομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός), 

δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω. 

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα παραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. 

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον: 

α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, 

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. 

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4: 

α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ. 

β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ειδική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουργείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που καταχωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά. 

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στο ν. 4551/2018 και στην παρούσα. 

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται: 

α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, για τη λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ., 

β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας, 

γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

7. Ο M.A.N. κάθε μέλους της ωφελούμενης μονάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων. 

8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών / η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποίησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης, προσκομίζει εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο Ε1 της δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοιχεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα παραλαμβάνει τον M.A.N. από τα Κ.Ε.Π. 

Άρθρο 6 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

1. Με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου του Μ.Ι., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, και δεδομένα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις των μελών της ωφελούμενης μονάδας από και προς το νησί κατοικίας. 

2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματεπώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, σχετική ναυτιλιακή εταιρεία, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου, Κωδικό Απόδειξης Μεταφοράς Επιβάτη, καθαρό ναύλος εισιτηρίου, ποσοστό έκπτωσης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία. 

3. Τα δεδομένα των παρ. 1 και 2 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό του μέτρου του Μ.Ι. και την επεξεργασία των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., και διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους, τηρούνται οι όροι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος αποδέχεται τη σύμβαση ιδιωτικότητας, που είναι αναρτημένη στην πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει το είδος των συλλεγέντων δεδομένων, τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας τους, τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τους και το χρόνο διατήρησής τους. 

Άρθρο 7 

Πληροφόρηση -Ένσταση 

1. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών. 

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την πιστοποίηση της ωφελούμενης μονάδας καθώς και για τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116). 

Άρθρο 8 

Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ. 

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίωνδιαδρομών, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από το νησί, στο οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία της, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1. 

2. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της παραπάνω μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογίζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του. 

3. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών για τα οποία η ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μ.Ι., παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και την εκτιμώμενη ανάγκη μετακινήσεων των κατοίκων των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., ο αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται κάθε ωφελούμενη μονάδα σε κάθε νησί ορίζεται κατά τους παρακάτω πίνακες. 

Νησί

Αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών/ Ωφελούμενη Μονάδα

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΓΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΓΙΟΣ

ΜΗΝΑΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΛΙΜΙΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΝΑΦΗ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΝΤΙΨΑΡΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΡΚΙΟΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΡΜΑΘΙΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΓΥΑΛΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΔΟΝΟΥΣΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΕΡΡΙΚΟΥΣΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΘΥΜΑΙΝΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΙΝΑΡΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΛΕΒΙΘΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΛΕΙΨΟΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΜΑΘΡΑΚΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΜΑΡΑΘΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΝΙΜΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΝΙΣΥΡΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΟΘΩΝΟΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΑΡΙΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΥΡΝΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΤΕΛΕΝΔΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΤΗΛΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΧΑΛΚΗ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΨΑΡΑ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΨΕΡΙΜΟΣ

14 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΑΣΟΣ

12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΥΜΗ

12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΦΟΥΡΝΟΙ

12 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΙΚΑΡΙΑ

10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΛΕΡΟΣ

10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΠΑΤΜΟΣ

10 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΛΗΜΝΟΣ

8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

8 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΛΕΣΒΟΣ

6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΚΩΣ

6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΣΑΜΟΣ

6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

ΧΙΟΣ

6 x Αριθμός Μελών Ωφελούμενης Μονάδας

4. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορούν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας και μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού. Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου. 

5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της ωφελούμενης μονάδας είναι ερασιτέχνης/ες αθλητής/ές εγγεγραμμένος/οι σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Άρθρο 9 

Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ. 

1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτηςδικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταγράφεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτήριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του M.A.N. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/. 

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το πρώτο 10ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Π.Δ.Ε. 

Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας. 

3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η αιτούσα. 

Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας. 

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρήση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet. 

4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ., εφόσον: 

α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον M.A.N. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιουλίου 2018 και 

β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προσκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση τους ως δικαιούχων M.A.N. 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α' και β' και εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη διαδικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

Άρθρο 10 

Διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. 

1. Η αλλαγή της κατοικίας της ωφελούμενης μονάδας σε άλλο νησί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, και κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ., δεν επηρεάζει τον τρόπο και την έκταση καταβολής του. 

2. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μονάδα μετοικήσει εκτός νησιού για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α' 116), τα μέλη της δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση του Μ.Α.Ν, ενώ ο δικαιούχος του Α.ΝΗ. ΚΟ. υποχρεούται να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.   

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!