Θέματα

Φορολογικοί συντελεστές ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών για χρήσεις από 2004

Φορολογικοί συντελεστές ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2004 έως 1.1.2014 και μετά.

Σύμφωνα με το άρθρο 109§1 του ΚΦΕ, όπως ισχύει με το άρθρο 19§1 του ν. 3697/2008, μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά διαχειριστική περίοδο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το 2014, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων του άρθρου 101§1 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), δηλαδή των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, των ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ειδικότερα: α) Για τα κέρδη των πιο πάνω νομικών προσώπων, που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 και ανεξάρτητα από το (νόμιμο) χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος είναι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

β) Για τα κέρδη των νομικών αυτών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2010 και ανεξάρτητα από το (νόμιμο) χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας είναι είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%).

γ) Για τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2011 έως την 31.12.2011 και ανεξάρτητα από το (νόμιμο) χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας είναι είκοσι τρία τοις εκατό (23%).

δ) Για τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 έως την 31.12.2012 και ανεξάρτητα από το (νόμιμο) χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας είναι είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

ε) Για τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2013 έως την 31.12.2013 και ανεξάρτητα από το (νόμιμο) χρόνο λήξης, ο συντελεστής φορολογίας είναι είκοσι ένα τοις εκατό (21%).

στ) Για τα κέρδη των υπόψη νομικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά, ο συντελεστής φορολογίας είναι είκοσι τοις εκατό (20%). (Άρθρο 109§1 ΚΦΕ & εγκ. 1000193/11783/ B0012/ΠΟΛ. 1180/31.12.2008).

Με τις διατάξεις του άρθρου 6§4 του ν. 3296/2004 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 109§1 του ΚΦΕ και μειώθηκε ο συντελεστής φορολογίας των ημεδαπών ΑΕ, των ημεδαπών ΕΠΕ, των συνεταιρισμών και των ενώσεών τους, των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών (νομικά πρόσωπα άρθρου 101§1 ΚΦΕ) από 35% σε 25%.

Για τα προηγούμενα έτη ο συντελεστής φορολογίας των προαναφερόμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 109§1 του ΚΦΕ, όπως ίσχυε με το άρθρο 6§4 του ν. 3296/2004 είχε ως εξής:

- Για διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ήταν 35%.

Επομένως, με συντελεστή 35% φορολογήθηκαν τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004 ή 1.7.2004 - 30.6.2005. Επίσης με συντελεστή 35% φορολογήθηκαν τα συνολικά καθαρά κέρδη υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου που η έναρξη αυτής άρχισε πριν την 1.1.2005, ήτοι, με 35% θα φορολογήθηκαν τα συνολικά καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων που είχαν διαχειριστικές χρήσεις υπερδωδεκάμηνες, π.χ. 1.2.2003 - 31.12.2004, 1.3.2004 - 31.12.2005.

- Για τα κέρδη των νομικών αυτών προσώπων, που προέκυψαν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1.1.2005 έως 31.12.2005, ο συντελεστής φορολογίας ήταν 32%.

- Για τα κέρδη, που προέκυψαν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν από την 1.1.2006 έως την 31.12.2006, ο συντελεστής φορολογίας ήταν 29%.

- Για τα κέρδη των νομικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2007 μέχρι 31.12.2009, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 25%. (Άρθρο 109§1 ΚΦΕ και σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1016/7.2.2005).

Συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109§1 του ΚΦΕ, όπως κατά περίπτωση ισχύουν με τον αναφερόμενο νόμο στον πίνακα, τους συντελεστές φόρου των παραπάνω νομικών προσώπων στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους, το οποίο προκύπτει από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από:

24.12.02 -31.12.04 1.1.05 -31.12.05 1.1.06 -31.12.06 1.1.07 -31.12.09 1.1.10 -31.12.10 1.1.11 -31.12.11 1.1.12 -31.12.12 1.1.13 -31.12.13 1.1.14& μετά
ν.3091/02 ν.3296/04 ν.3296/04 ν.3296/04 ν.3697/08 ν.3697/08 ν.3697/08 ν.3697/08 ν.3697/08
αρθ.8§5 άρθ.6§4 άρθ.6§4 άρθ.6§4 άρθ.19§1 άρθ.19§1 άρθ.19§1 άρθ.19§1 άρθ.19§1
35% 32% 29% 25% 24% 23% 22% 21% 20%Από το 4τομο έργο «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων», Ανάλυση - Ερμηνεία, 5000 θέματα, Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός του Απριλίου του 2009.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ