Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1002054 ΕΞ 2021 Κοινοποίηση της Απόφασης Αριθ.1/2019 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Ανδόρα και Άγιος Μαρίνος, και ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα [2021/10].Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L3/37/7.1.21 : https://eur-lex.europa.eu)

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2019 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΜΕΞΙΚΟΥ της 16ης Οκτωβρίου 2019 όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ–Μεξικού σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (Ανδόρα και Άγιος Μαρίνος, και ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα) [2021/10]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕ-ΜΕΞΙΚΟΥ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2/2000 του μεικτού συμβουλίου ΕΚ–Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000 [1], το παράρτημά της ΙΙΙ, και ιδίως το άρθρο 38 του παραρτήματος III,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Το παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 (στο εξής: παράρτημα III) ορίζει τους κανόνες καταγωγής για τα προϊόντα που κατάγονται από την επικράτεια των μερών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου [2], η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (στο εξής: συμφωνία).

2) Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, καθώς και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, έχουν συναφθεί τελωνειακές ενώσεις και, ως εκ τούτου, τα αγαθά καταγωγής Μεξικού τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης όταν εξάγονται στις εν λόγω δύο χώρες.

3) Συμφωνήθηκε ότι το Μεξικό θα δέχεται τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία κατάγονται από το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία κατάγονται από τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του παραρτήματος III.

4) Επομένως, θα πρέπει να προστεθεί προσάρτημα VI στο παράρτημα III, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή τους στο Μεξικό, παρόμοιας μεταχείρισης με τα προϊόντα που κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του παραρτήματος III στα εν λόγω προϊόντα.

5) Στις 7 Απριλίου 2017, η μεικτή επιτροπή εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1/2017 [3], η οποία παρατείνει για τέταρτη φορά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που καθορίζονται στις σημειώσεις 2 και 3 του προσαρτήματος II(α) του παραρτήματος III (στο εξής: σημειώσεις 2 και 3). Η παράταση που προβλέπεται στην απόφαση αριθ. 1/2017 ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

6) Είναι σκόπιμο να παραταθεί η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής που καθορίζονται στις σημειώσεις 2 και 3 σε μόνιμη βάση, διότι οι εν λόγω κανόνες συνάδουν με τις αρχές επικαιροποίησης της συμφωνίας. (7) Συνεπώς, το παράρτημα III θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Το προσάρτημα II του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000 τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

2. Στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 προστίθεται προσάρτημα VI σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανακοινώσουν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019.

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Edita HRDA

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διευθύνουσα σύμβουλος για την αμερικανική ήπειρο

Υποσημειώσεις (3)
[1]

ΕΕ L 157 της 30.6.2000, σ. 10.

[2]

ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 45.

[3]

Απόφαση αριθ. 1/2017 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, της 7ης Απριλίου 2017, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν στα χημικά προϊόντα). 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!