Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/2020 Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394
Email: hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029, -030
Email: info@ypes.gr

Α.Δ.Α.: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα,23 /3/2020

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196

ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,

β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος,

γ) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε:

α) η αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 986)

β) η από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ και ΠΝΠ σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τις κατεπείγουσες έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ώρα 06:00 έως και 6.4.2020 και ώρα 06:00 και την προβλεπόμενη στην παρ. 2α του άρθρου πρώτου στην αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 986) εξαίρεση σχετικά με τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τις κατεπείγουσες κάτωθι ενέργειες:

Βάσει του πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης κάθε φορέα, όπως αυτό έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει, και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί στο κεφάλαιο Α΄ της ως άνω β΄ σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, για εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή το αρμόδιο κατά τόπο όργανο, θα πρέπει να χορηγήσουν στους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαίωση για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 (Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες) του άρθρου πρώτου της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία για τον υπάλληλο:

 • Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, σχέση εργασίας)
 • Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Τόπος εργασίας:
  • φορέας του Δημοσίου, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος και
  • φορέας του Δημοσίου, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά, πχ λόγω απόσπασης), καθώς και
  • ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα/καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος.
 • Ωράριο εργασίας:
  • α) ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….
  • β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……
 • Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης:

Η ως άνω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα. Στην ως άνω βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του.

Ο μετακινούμενος υπάλληλος οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών προσωπικού επισυνάπτεται πρότυπο της βεβαίωσης κίνησης ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11-03-2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει «Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό».

Επιπλέον, με την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ «Η έναρξη ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., όπως διαμορφώνεται με την παρούσα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.».

Βάσει των ως κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεων, προβλέπεται ότι, πέραν του περιορισμού ή της διεύρυνσης κατά 50% των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι δυνατή και η πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Εν προκειμένω και αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, η προηγούμενη συνεννόηση απαιτείται προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η κατά λόγο αρμοδιότητας στάθμιση του επείγοντος του θέματος.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι σχετικές ως άνω αποφάσεις δεν χρήζουν δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών την ημερομηνία έκδοσης της από 11/3/2020 ΠΝΠ. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πράξεις αναρτώνται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (παρ. 4.4. αρ. 2 ν. 3861/2010) και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό. Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι και για λόγους ενημέρωσης του εξυπηρετούμενου κοινού, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μετά το πέρας ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης και προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του κορωνοϊού, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού και οι πάγιες σχετικές διατάξεις του ν. 1157/1981 (σχετική και η αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011, ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ, εγκύκλιος).

Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο του Φορέα).

Γ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20-032020 ΠΝΠ «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της διασποράς του κορωνοϊού, υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ο υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.

Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Δ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που αφορούν στην άδεια ειδικού σκοπού καθώς και στην παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο ημερησίως μέχρι και 25% και συγκεκριμένα προστίθεται παρ.8, η οποία προβλέπει τα εξής: «8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Βάσει των ως άνω διατάξεων και δεδομένου ότι η πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί, αποδεικνύει ότι πέραν των τέκνων που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, άμεση φροντίδα απαιτείται και για τα βρέφη και νήπια, των οποίων η φροντίδα έχει ανατεθεί σε μέλη της οικογένειας και κυρίως σε γονείς ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τα τέκνα αυτά λόγω κινδύνου διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η φροντίδα των ανήλικων τέκνων αποτελεί υποχρέωση, με τις προαναφερόμενες διατάξεις επεκτείνονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις και σε γονείς, των οποίων τα τέκνα δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά η φροντίδα των νηπίων έχει ανατεθεί κυρίως στους οικείους τους.

Διευκρινίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας μέχρι και 25% ημερησίως και κατ’ εξαίρεση η άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της οικείας διάταξης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ εγκύκλιος).

Για τη χορήγηση των ως άνω διευκολύνσεων και εφόσον δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει η υπαγωγή τους στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων.

Ε. ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου της από 20-032020 για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και σε προϊσταμένους κάθε επιπέδου ευθύνης, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ87Χ) εγκύκλιος).

ΣΤ. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες μέχρι στιγμής διευκολύνσεις και άδειες που κατ’ εξαίρεση προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού (άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς για φροντίδα των τέκνων, ειδική άδεια απουσίας για ομάδες υψηλού κινδύνου, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού κ.λπ.), αλλά και του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων (εκ περιτροπής εργασία, εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προσωπικό ασφαλείας), καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τον επανέλεγχο των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν χορηγηθεί και συναφώς διευκρινίζονται εκ νέου τα εξής: η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει, δύναται να χορηγείται συνεχόμενη ή και διακεκομμένη και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο υπάλληλος να επιστρέφει την πέμπτη ημέρα στην εργασία του προκειμένου να στοιχειοθετήσει εκ νέου δικαίωμα για την άδεια ειδικού σκοπού. Αντίθετα, η χορήγηση ή μη καθώς και η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της, όπως την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων, τη δυνατότητα εκ νέου ανάθεσης της φροντίδας των βρεφών και νηπίων στους οικείους, εφόσον αυτά δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και από τις διευκολύνσεις ή τον τρόπο εργασίας του/της συζύγου στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, ανά τετραήμερο γίνεται ο τρόπος υπολογισμού της άδειας ειδικού σκοπού και όχι η χορήγησή της βάσει των οριζομένων στην από 11-03-2020 ΠΝΠ και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην (α) σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Ως εκ των ανωτέρω, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού καλούνται να προβούν σε επανέλεγχο των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν χορηγήσει βάσει του κατ’ εξαίρεση νομικού πλαισίου, όπως προβλέπεται μέχρι στιγμής.

Ζ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ «Πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020».

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρ. 10 ν. 2690/1999, όπως ισχύει) οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν (παρ. 1 αρ. 10), καθώς επίσης και ότι η υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας (παρ. 6 αρ. 10), βάσει της διαμορφωθείσας έκτακτης κατάστασης λειτουργίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κρίθηκε απαραίτητη η πρόβλεψη ότι πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να συντέμνεται ή να παρατείνεται, εφόσον παραμένει άμεσος ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020.

Ως εκ των ανωτέρω, δέον είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε ό,τι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς τους στη σχετική ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών για τις ως άνω διατάξεις, προκειμένου να εξομαλύνεται τόσο η εξυπηρέτηση του κοινού όσο και να προάγεται ο σκοπός της προστασίας της δημοσίας υγείας. Σε ό,τι αφορά την αναστολή και τον επαναπροσδιορισμό των προθεσμιών για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, θα ακολουθήσει σχετική περαιτέρω ενημέρωση.

Η. ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού της από 20/3/2020 ΠΝΠ και προς εναρμόνιση της λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών με τις δράσεις πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού προβλέπεται ότι αποκλειστικά στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι πάσης φύσεως υγειονομικές επιτροπές προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Κατ΄ εξαίρεση ο ενδιαφερόμενος πολίτης καλείται να παραστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση νόμιμης κρίσης. Η ανάγκη πρόσκλησης προς αυτοπρόσωπη παράσταση αιτιολογείται ειδικά. Οι προαναφερόμενες διατάξεις αφορούν και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ως εκ των ανωτέρω παρακαλούνται τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς για την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και της παρούσας εγκυκλίου στις υγειονομικές επιτροπές αρμοδιότητάς τους και τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας προκειμένου να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση των ανωτέρω. Επίσης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού παρακαλούνται για τη μνεία των διατάξεων αυτών στα σχετικά παραπεμπτικά τους έγγραφα προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, αλλά και για την αποστολή πλήρους φακέλου προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση αυτών ρυθμίσεων.

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Κατόπιν διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας για υπαγωγή ομάδων πολιτών στις προβλεπόμενες σχετικές ειδικές διευκολύνσεις απουσίας ή τρόπου εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης χειρισμού και αντιμετώπισης της παρούσας έκτακτης κατάστασης γίνεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια και συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς προστασίας της δημόσιας υγείας προς διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας σταθμιζόμενο με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

2. Τα αρμόδια όργανα παρακαλούνται να προβούν άμεσα στη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων κίνησης των υπαλλήλων.

3. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις προσωπικού στις οποίες υπάγονται.

4. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως εξής:

Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.grκαι ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στα σχετικά τηλέφωνα που αναγράφονται στις πληροφορίες της εγκυκλίου.

5. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Υπόδειγμα βεβαίωσης κίνησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!