Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1283/2020 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2021

Αριθμ. Α.1283

ΦΕΚ B 5817 - 30.12.2020

Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1020/1980 (Α΄ 32).

2. Την υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» (Β΄ 836) και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος …..προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..».

3. Την υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί ανάθεσης - εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)» (Β΄ 1691).

4. Την από 19-12-2006 πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από τη 19η Διεύθυνση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την υπό στοιχεία A.1045/29-01-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2020» (ΑΔΑ: 6XN646ΜΠ3Ζ-Ψ9Δ, Β’ 933).

6. Το υπό στοιχεία Α9/0317/15-4-2020 έγγραφο της ΟΦΑΕ, με το οποίο υποβάλλει:

α) τον ισολογισμό του έτους 2019,

β) τα τιμολόγια αγοράς δελτίων ΤIR του έτους 2019 από τον διεθνή οργανισμό IRU,

γ) την έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της και

δ) αντίγραφο του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 836), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ19Β 5018839 ΕΞ2013/10.5.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, Β΄ 1303), ειδικού έντοκου λογαριασμού (ΑLPHA BANK), όπου εμφανίζεται η κίνηση και το υπόλοιπο του λογαριασμού στις 31-12-2019 που ανέρχεται στα 1.659.435,76€ και υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο ύψος του αποθεματικού, όπως εμφανίζεται και στον Ισολογισμό του 2019. Το αντίγραφο κίνησης του ανωτέρω ειδικού έντοκου λογαριασμού τρέχοντος έτους, το οποίο προσκομίστηκε συμπληρωματικά.

7. Το υπό στοιχεία A9/0907/30-11-2020 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υποβάλλει:

α) τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων διαχείρισης δελτίων TIR και τίτλων μεμονωμένης εγγύησης έτους 2021,

β) αντίγραφο τιμολογίου αγοράς δελτίων TIR από τον διεθνή οργανισμό IRU και

γ) το οργανόγραμμα της ΟΦΑΕ.

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάΤεύχος B’ 5817/30.12.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67743 ξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού

Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

12. Την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2021, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR -14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο. - 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!