Φορολογία εισοδήματος

ΚΥΑ 147269/2020 Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων για την εφαρμογή των διατάξεων περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος

Αριθμ. 147269 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B 5789 - 30.12.2020

Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και ειδικότερα την παρ. 9 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Α.1036/24-2-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄ 624).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (B΄ 3051).

7. Την υπό στοιχέια Υ45/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3328).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201). Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των θεμάτων που αφορούν την απαίτηση υλοποίησης επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησής της και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

Άρθρο 2

Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων

1. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, φορολογούμενου που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα είναι να αποδεικνύει ότι, o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά ακίνητης περιουσίας (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα) στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 ή/και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα.

α.1 Στην επένδυση αγοράς ακινήτου, ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε περίπτωση που για το ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον καθορισμό του αποδεκτού ύψους της επένδυσης υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (A΄ 104) για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος.

Η έκθεση πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του εξαμήνου από την ημερομηνία της πράξης αγοράς του ακινήτου ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η αγορά δεν έχει πραγματοποιηθεί και η υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το προς τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.

α.2 Στην επένδυση ανέγερσης ακινήτου, για τον καθορισμό του ποσού της επένδυσης, ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών καθώς και εγγραφών στο βιβλία εάν ο φορέας υλοποίησης είναι επιχείρηση, και στην οποία εκφέρεται άποψη για το εύλογο αυτών.

β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα) ή/και εξοπλισμό, με την επιφύλαξη της παρ. 2, καθώς και η δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.

β.1 Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων παγίων ως αποδεκτό ύψος επένδυσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όσον αφορά τα ακίνητα καθορίζεται, το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε περίπτωση που στην επένδυση περιλαμβάνεται υφιστάμενος εξοπλισμός ή/και ακίνητο για το οποίο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει για το ακίνητο ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον καθορισμό του αποδεκτού ύψους της υποβάλλεται από τον αιτούντα κατά περίπτωση έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Η έκθεση πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του εξαμήνου από την ημερομηνία της πράξης αγοράς των εγκαταστάσεων ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η αγορά δεν έχει πραγματοποιηθεί, και η υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το προς τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.

β.2 Στην επένδυση δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό, για τον καθορισμό του ποσού της επένδυσης ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας, το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών και εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, και στην οποία εκφέρεται άποψη για το εύλογο αυτών.

γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η επένδυση δύναται να αφορά είτε απόκτηση νέων τίτλων με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου) είτε την αγορά υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους, ανάλογα με την περίπτωση, με την επιφύλαξη της παρ. 2. Η εταιρεία στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που θα τεκμηριώνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων και του απασχολούμενου προσωπικού.

γ.1 Στην επένδυση απόκτησης νέων τίτλων, το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό εισφερόμενο ποσό για τη συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας (ονομαστική αξία τίτλων και τυχόν διαφορά υπέρ το άρτιο).

γ.2 Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων τίτλων, το αποδεκτό ύψος επένδυσης καθορίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της καθαρής θέσης της εταιρείας που αναλογεί στους μεταβιβαζόμενους τίτλους, όπως πιστοποιείται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, και του τιμήματος που αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης. Σε περίπτωση που η καθαρή θέση της εταιρείας δεν προσδιορίζεται από τα τηρούμενα βιβλία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει βάσει της καθαρής θέσης και μέχρι του τιμήματος αγοράς βάσει της οικείας συμβολαιογραφικής πράξης, υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση εισφορών σε είδος. Η έκθεση πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του εξαμήνου από την ημερομηνία της πράξης αγοράς των τίτλων ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η αγορά δεν έχει πραγματοποιηθεί και η υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το προς τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.

δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Επιλέξιμη επένδυση για του σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία (3) έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών.

Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος.

ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εάν ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενη αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I του ιδίου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Το ποσό της επένδυσης για τον σκοπό υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ισούται με το ποσό που εισφέρει ο φορολογούμενος για την απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως πιστοποιείται κατά περίπτωση από τις βεβαιώσεις του Διαχειριστή του Οργανισμού, του διαμεσολαβητή για την αγορά των τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά και των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία τηρούνται οι προβλεπόμενοι στο παρόν άρθρο λογαριασμοί.

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής του σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) στο πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί τον θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, προβλέπεται η σταδιακή επιστροφή κεφαλαίων, ο φορολογούμενος υποχρεούται να δημιουργήσει σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν. Ο επενδυτής οφείλει το αργότερο εντός ενός (1) έτους να επενδύσει τα κεφάλαια που επιστρέφονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο

4. Ο επενδυτής δύναται να προβαίνει σε άλλες πράξεις εκταμίευσης από τον λογαριασμό, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του παραμένοντος υπολοίπου σε αυτόν, της ονομαστικής αξίας της παραμένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων και του παραμένοντος υπολοίπου στον δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) για την περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, ισούται τουλάχιστον με το ποσό της αρχικής επένδυσης βάσει της οποίας έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές Επιλέξιμη επένδυση για του σκοπούς υπαγωγής του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I του ιδίου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». και κωδικού πελάτη για την πραγματοποίηση επένδυσης με σκοπό την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών αξίων, παρά μόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες επιλέξιμες για την κατηγορία αυτή, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Το ποσό της επένδυσης ισούται με το αρχικά επενδυθέν κεφάλαιο όπως προκύπτει από βεβαιώσεις του διαμεσολαβητή και του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός του προηγούμενου εδαφίου.

2. Για τις επενδύσεις των περ. α1 της κατηγορίας α, β1 της κατηγορίας β και γ2 της κατηγορίας γ, της παρ. 1, ο πωλητής δεν μπορεί να είναι συγγενικό πρόσωπο του επενδυτή κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό επένδυσης που αναλογεί σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι συγγενικά κατά την ανωτέρω έννοια, με βάση τη συμμετοχή τους στο νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω διαδοχικών συμμετοχών άλλων νομικών προσώπων, δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής.

4. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως επενδυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3

Διαδικασία απόδειξης της επένδυσης

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση υλοποίησης επένδυσης του άρθρου 2, κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Αμέσων Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

2. Για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση αυτής και του σταδίου υλοποίησης της σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, τα προϋπολογιζόμενα ποσά για την ολοκλήρωσή της και τις πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης καθώς και τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 1 του άρθρου 5.

3. Η επένδυση θεωρείται ως ολοκληρωθείσα εφόσον έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου και έχει καταβληθεί ή εξοφληθεί, κατά περίπτωση, το σύνολο των δαπανών της. Η απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να γίνει είτε κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, εφόσον κατά τον χρόνο αυτό έχει υλοποιηθεί στο σύνολό της, είτε μετέπειτα κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορολογούμενου. Για την απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, το αίτημα εφόσον υποβάλλεται μετά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, συνοδεύεται επίσης από Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση της επένδυσης ως φυσικού αντικειμένου και ανάλυση των αντίστοιχων ποσών καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 2 του άρθρου 5.

4. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, στο Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης προστίθεται Ενότητα με τα στοιχεία του ως άνω συγγενικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, της σχέσης του με τον φορολογούμενο και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 4 του άρθρου 5.

5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, στην οποία υποβάλλονται τα αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, και τα αιτήματα ολοκλήρωσης της επένδυσης, αφού επιβεβαιώσει και συμπληρώσει τα στοιχεία του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης με τυχόν σχετικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη φορολογική αρχή, διαβιβάζει αυτά με Πληροφοριακό Σημείωμα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για διατύπωση γνώμης όσον αφορά την απόδειξη της επένδυσης σε σχέση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Χρόνος διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα και παρακολούθηση αυτής

1. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση του άρθρου 2 στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, με πρώτο το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 ή από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα όπου ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, ο επενδυτής οφείλει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα και για την ίδια χρονική περίοδο να διατηρείται η σχέση του φορολογούμενου με τον επενδυτή.

2. Ο φορολογούμενος καθώς και ο επενδυτής, εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, οφείλουν να δηλώνουν στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 οποιαδήποτε μεταβολή στην επένδυση ή στη μεταξύ τους σχέση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που αυτή επιτελείται. Η αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων

Ημεδαπής για τις γνωστοποιούμενες μεταβολές καθώς και για τυχόν διαπιστούμενες παραλείψεις εμπρόθεσμης γνωστοποίησης αυτών και διατυπώνει γνώμη όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1.

3. Για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση αυτής, ο φορολογούμενος οφείλει μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 Ετήσια Αναφορά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 5.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της Ετήσιας Αναφοράς ή διαπίστωσης μη διατήρησης της επένδυσης, η αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 ενημερώνει σχετικά τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

4. Η Ετήσια Αναφορά υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 3 και κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης με επισυναπτόμενα όσα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5 αφορούν στο στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται η επένδυση.

5. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, στην Ετήσια Αναφορά επισυνάπτονται επί πλέον τα δικαιολογητικά της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 5.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά

1. Για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υποβολή αίτησης υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόσον αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης έχουν ως εξής:

α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

i.1 Στην περίπτωση που στην αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 αναφέρεται συγκεκριμένο προς αγορά ακίνητο, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον ιδιοκτήτη αυτού και τα παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. α1 της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.

i.2 Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά ανέγερση ακινήτου, περιγραφή αυτού στο βαθμό που είναι δυνατό βάσει του σταδίου υλοποίησης, παραστατικά τυχόν πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών και προϋπολογισμός μηχανικού για τις υπολειπόμενες εργασίες.

ii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης

i. Για την αγορά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον ιδιοκτήτη αυτών και τα παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησής τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 2.

ii. Για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό του προτεινόμενου κόστους, όπως παραστατικά πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών, συμβάσεις, παραγγελίες, προσφορές και συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων επενδύσεων. iii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων.

γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

i. Για απόκτηση τίτλων με τη συμμετοχή σε αύξηση του κεφαλαίου εταιρείας, τη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου αυτής.

ii. Για αγορά υφιστάμενων τίτλων, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον κάτοχο των τίτλων και παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του κατόχου των τίτλων για την πρόθεση πώλησης αυτών, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σχετικά με τη μη ύπαρξη, βάσει καταστατικού, περιορισμών στη μεταβίβαση των τίτλων, καθώς και τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ1 της παρ. 1 του άρθρου

2. iii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

i. Πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος για τυχόν πραγματοποιθείσες αγορές ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη και προσφορά πιστωτικού ιδρύματος για το υπολειπόμενο ποσό επένδυσης.

ii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπά και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)

i. Βεβαίωση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα για την εγγραφή του επενδυτή ή/και εισφορά από αυτόν ποσού προκειμένου να συμμετέχει σε Ο.Ε.Ε.

ii. Σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία από τον επενδυτή προσωπικής μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου

2. iii. Σε περίπτωση που λόγω των όρων λειτουργίας του Ο.Ε.Ε., απαιτείται ειδικός λογαριασμός του επενδυτή σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία και κίνηση αυτού.

iv. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου.

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.

iii. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για το τυχόν ποσό επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

iv. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της υπολειπόμενης επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

2. Για την απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται παρακάτω για κάθε κατηγορία επένδυσης.

α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

α.1 Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου:

i. Συμβολαιογραφική Πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρησης εγγραπτέας πράξης. Εφόσον έχει παρέλθει δίμηνο από τη μεταγραφή/καταχώρηση πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο.

ii. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής αίρεσης. iii. Σε περίπτωση που για ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο δύο τελευταία εδάφια της υποπερ. α1 της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.

iv. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.

α.2 Στην περίπτωση της ανέγερσης ακινήτου:

Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. α2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2.

β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης β1. Στην περίπτωση αγοράς υφιστάμενων εγκαταστάσεων:

i. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης αυτών και, εφόσον περιλαμβάνονται ακίνητα, Πιστοποιητικό του

Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρησης εγγραπτέας πράξης.

ii. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής αίρεσης. iii. Σε περίπτωση που στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην επένδυση υπάρχει υφιστάμενος εξοπλισμός ή/και ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο δύο τελευταία εδάφια της υποπερ. β1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.

iv. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο, στην οποία δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου

2. β2. Στην περίπτωση δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων:

Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. β2 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.

γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

γ.1 Στην περίπτωση απόκτησης νέων τίτλων σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας:

Πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επένδυσης σχετικά με την διενεργηθείσα αύξηση, το ποσό και τον χρόνο εισφοράς αυτού από τον επενδυτή, τον αριθμό των τίτλων που απέκτησε και διακρατεί, την ονομαστική αξία αυτών και το τυχόν αντίστοιχο ποσό σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

γ.2 Στην περίπτωση αγοράς υφιστάμενων τίτλων:

i. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των τίτλων.

ii. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την καθαρή θέση της εταιρείας ή έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γ2 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου

2. iii. Πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, όχι προγενέστερη του διμήνου για τη συμμετοχή του επενδυτή στην εταιρεία.

δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αγορά ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, τον αριθμό, την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)

ε.1 Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. μη εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. για τη συμμετοχή του επενδυτή σε αυτόν, τον αριθμό των μετοχών ή μεριδίων, την αξία και ημερομηνία κτήσης αυτών και τη διακράτηση από την απόκτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

ε.2 Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), τον Ο.Ε.Ε. στον οποίο επένδυσε και τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτού στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτηση των συγκεκριμένων τίτλων (μετοχών) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης.

στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή στην οποία βεβαιώνεται η δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη για την κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους τίτλους.

Στη βεβαίωση θα παρατίθενται επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης και την κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.

3. Για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος, οφείλει μέχρι την 31η Μαΐου και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3, Ετήσια Αναφορά με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, στοιχεία:

α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο.

β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης Οικονομικές καταστάσεις, πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της διατήρησης των εγκαταστάσεων και άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

γ. Αγορά τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη συνεχή διακράτηση από τον επενδυτή των τίτλων που αφορούν την επένδυση.

ii. Οικονομικές καταστάσεις, πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και της απασχόλησης προσωπικού.

δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη συνεχή διακράτηση τίτλων που αφορούν την επένδυση.

ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. ή του διαμεσολαβητή, σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε. είναι εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τη συνεχή διακράτηση των τίτλων που αφορούν την επένδυση.

στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές

i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους τίτλους, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.

ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αποκλειστικής χρήσης, για κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή (περίοδος αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.

4. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και η Ετήσια Αναφορά συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης

α.1. Πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου:

i. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο προκύπτει η συγγένεια.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον επενδυτή (ήτοι από το συγγενικό πρόσωπο), στην οποία δηλώνει το αντικείμενο και το ποσό της επένδυσης που υλοποιεί ή έχει ολοκληρώσει καθώς και ότι έχει λάβει γνώση της αίτησης του φορολογούμενου για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, τις υποχρεώσεις του για τον τρόπο υλοποίησης, για τη διατήρηση της επένδυσης και παροχής πληροφόρησης καθώς και στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν αυτήν, καθώς και ότι δεσμεύεται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 για κάθε μεταβολή στην επένδυση ή/και τη σχέση συγγένειάς του με τον φορολογούμενο (εφόσον αυτή επιδέχεται αλλαγής) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

α.2. Πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων:

i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει.

ii. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, νομίμως κατά περίπτωση καταχωρημένη, στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο και ποσό της επένδυσης, η σύνδεσή της με την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και η δέσμευση για την τήρηση των εξ αυτού υποχρεώσεων όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης, τη διατήρησή της, την παροχή πληροφόρησης, στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3α κάθε μεταβολής στην επένδυση και μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του φορολογούμενου μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. iii. Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για τα δύο (2) τελευταία φορολογικά έτη.

β. Ετήσια Αναφορά

β.1. Πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από τον φορολογούμενο και τον επενδυτή (ήτοι από το συγγενικό πρόσωπο) στην οποία δηλώνουν ότι η σχέση τους παραμένει σε ισχύ, εφόσον αυτή επιδέχεται αλλαγής.

β.2 Πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων:

i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει ο φορολογούμενος και το ποσοστό συμμετοχής του βάσει αυτών στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

ii. Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για το τελευταίο φορολογικό έτος.

5. Οι εκθέσεις αποτίμησης που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση του κόστους της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, πρέπει να έχουν καταρτισθεί κατά περίπτωση από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (ΚΕΦ. Γ΄) (Α΄ 7) ή από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο του ν. 4152/2013 (ΠΑΡ. Γ) (Α΄ 107).

6. Τo Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και η Ετήσια Αναφορά με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4, συνοδεύονται από σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή εγγεγραμμένου στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (ΚΕΦ. Γ΄), στην οποία διαπιστώνεται η πληρότητά τους και πιστοποιείται με αιτιολόγηση βάσει αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5A του ν. 4172/2013, όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!