Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 351584/2020 Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 639
E-mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 6ΩΧ246ΜΑΠΣ-Ω2Ρ

Αθήνα 29/12 /2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 351584/29-12-2020
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ».

Σχετ..·Τα με α.π. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/2018, Δ.ΕΙΣΦ.Μ. /96/604151/2019, Δ.ΕΙΣΦ.Μ./293/763699/2019 & Δ.ΕΙΣΦ.Μ./785/1538495/2019 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με τα ανωτέρω σχετικά Γενικά Εγγραφά μας παρασχέθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης του προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Α.Π.Δ. καθώς και διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. παρελθόντων ετών, λόγω του όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η απεικόνιση των αντίστοιχων ασφαλιστικών δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός σχετικό αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. και αφετέρου την ανάγκη οριστικής τακτοποίησης της εν λόγω εκκρεμότητας κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί μέχρι και 28/04/2021 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ για το προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ μισθολογικών περιόδων από 8/2008 έως 12/2016.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!