Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1054/15-4-2009 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους

ΠΟΛ. 1054/15-4-2009: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994.

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) και του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α 127).

δ. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β 40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών

ε. Οτι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Ε.558/09, το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Υπόδειγμα Ε. 558/09 (Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους) και σχετικές οδηγίες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Γιάννης Σταματόπουλος
Γιάννης Σταματόπουλος
11/05/2011 20:43:27

Κ. Μαρκάτου, το σχετικό υπόδειγμα προστέθηκε. Θα το βρείτε στο σύνδεσμο στο τέλος της εγκυκλίου.

βικυ μαρκατου
βικυ μαρκατου
11/05/2011 18:59:33

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ Ε.558/09 ??????????