Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1038/19-3-2009 Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων

ΠΟΛ. 1038/19-3-2009: Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 (πρώην παρ. 3 άρθρου 70 του Ν.Δ. 3323/1955), όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.7 του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.7 του άρθρου 18 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπόχρεη για την παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 10% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά.

3. Με την αριθ.1010984/10169/Β0012/ΠΟΛ. 1073/3.05.2007 διαταγή μας είχε γίνει δεκτό, ότι οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. υποχρεούνται να χορηγούν τις βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να χορηγούν τις βεβαιώσεις αυτές όταν οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α.

Η θέση αυτή υιοθετήθηκε λόγω αφ΄ ενός μεν της μη διενέργειας παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που διένειμαν οι ανώνυμες εταιρείες και αφ` ετέρου, λόγω της υποχρέωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων μερισμάτων όταν προκύπτουν από ανώνυμους τίτλους μετοχών (περ. α της παρ. 2 του άρθρου 39 της αρ. πρωτ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3697/2008 οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, να χορηγούν πλέον τη βεβαίωση μερισμάτων στους δικαιούχους, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: τα στοιχεία του δικαιούχου, ο χρόνος έγκρισης της διανομής από τη γενική συνέλευση, η χρήση από την οποία προέρχονται τα διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα κέρδη, το ποσό της διανομής, καθώς και ο αριθμός των μετοχών του κάθε δικαιούχου, η αξία τους, το ποσό του μερίσματος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!