Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υπ. Ανάπτυξης Εγκ. 129284/2020 Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181
Πληρορφορίες: Χρήστος Τάκος
Τηλέφωνο: 210 38 93 566
Email: companylaw@gge.gr

Α.Δ.Α.: ΨΩ9Ε46ΜΤΛΡ-68Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 04-12-2020

Αριθ. Πρωτ. : 129284 - 04-12-2020


ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4712/20 (Α’ 146) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 51 του ν. 4072/12 (Α’ 86) - αναφορικά με την διαδικασία σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) - θεσπίστηκαν διατάξεις [1] , [2] με τις οποίες η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση:

  • είτε του πρότυπου καταστατικού που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/16 (Α’ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 11026/19-02-2020 (Β’ 491),
  • είτε του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9 α του ν. 4441/16 (Α’ 227) και στην εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση με αριθμό 109491/16-10-2020 (Β΄4619).

Συνεπώς με την ανωτέρω τροποποίηση (άρθρο 23 ν. 4712/20) παύει και η σχετική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούσαν έως σήμερα ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. Ως εκ τούτου οι τρόποι σύστασης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών περιορίζονται σε συστάσεις που πραγματοποιούνται μέσω:

α. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 11026/2020 (Β’ 491), το αποκλειστικό περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση,

β. της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 109491/2020 (Β΄4619) το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνει τις διατάξεις του πρότυπου καταστατικού,

γ. του Συμβολαιογράφου που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μίας Στάσης και με συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν ή αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων στην τήρηση των οδηγιών της παρούσας.

Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

Υποσημειώσεις (2)
[1]

Παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4712/20 :

1. α. Το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 51

«Διαδικασία σύστασης

α) Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.

β) Η ισχύς της διάταξης της περ. α) άρχεται μετά από το πέρας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»

[2]

Παρ. 2 άρθρου 23 ν. 4712/20:

2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) «Υπηρεσία Μίας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών:

αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), η σύσταση εταιρείας η οποία υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!