Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΓΕΜΗ Εγκ. 20590/2015 Διαταξη του Άρθρου 104 του Ν. 4314/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
Ταχ, Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες: Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο: 213 - 15 14 303
210 - 38 43 391
Fax : 210 - 38 38 981
210 - 38 42 509

Αθήνα, 24 - 2 - 2015

Αρ. Πρωτ.: 20590

ΠΡΟΣ; -Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.)
Τομέας Ασφάλισης Νομικών
Σωκράτους 53 10431, Αθήνα
-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(φροντίδι της ΚΕΕ)

ΚΟΙΝ.: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γεν. Δ/νση Κοινωνικής
Ασφάλισης Δ/νση Κύριος
Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων
Τμήμα Β' Σταδίου 29 10110 Αθήνα
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/νση Παροχής Φορ. Υπηρεσιών Δ/νση Εφαρμογής
της Φορ. Πολιτικής & Νομοθεσίας
Καρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα
-ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ &
-ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ακαδημίας 6 106 71 Αθήνα
-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ. Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Θέμα: Διαταξη του Άρθρου 104 του Ν. 4314/2014

Με τη διάταξη του άρθρου 104 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 A') [1] κσταργήθηκε κάθε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση, και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε ανάλογα οποιαδήποτε εγκύκλιο έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες σας προκειμένου να μην επιβάλλεται σε καμία περίπτωση τέλος υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (είτε για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών είτε για τον Τομέα Υγείας & Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών) σε κάθε σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε..

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης και οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, στις οποίες επίσης απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως εφεξής δεν εισπράττουν τα ως άνω τέλη όπου προβλεπόταν τέτοια αρμοδιότητα από πολαιότερες διατάξεις και όπως δεν απαιτούν θεώρηση των καταστατικών για την καταβολή τελών προς το ΕΤΑΑ - ΤΑΝ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Υποσημειώσεις (1)
[1]

Συγκεκριμένα το άρθρο 104 του ν. 4314/2014 (ΦΚΚ 265 Α') «Α, Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 1. 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: 

«Στο άρθρο 116 τον ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Καταργείται οποιαδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχάση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, καθώς και με τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.»»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!