Εργατικά - Ασφαλιστικά

Τροπολογία Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας", θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β'4484).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακές ενότητες της χώρας οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, καθώς προβλέπεται τόσο η υποχρεωτική θέση σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, όσο και η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, του συνόλου ή μέρους των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Προβλέπεται παράλληλα η υποχρέωση για εξ αποστάσεως παροχή εργασίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και η δυνατότητά τους να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

Παρατίθενται ακολούθως τα άρθρα 2 και 3 της τροπολογίας.

Άρθρο 2

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484), αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018.

2. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'4484), οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018 , μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες.

3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που ορίζεται και κατ' ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε τριάντα (30) ημέρες.

4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειταί σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

6. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επίτου ονομαστικού μισθού.

7. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη.

8. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 2:

α) υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

β) μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

γ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών,

δ) οφείλουν, για την ορθή τήρηση της περ. γ', να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του σαράντα τοίς εκατό (40%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστείτο μέτρο αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ε) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. δ', επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται η Περιφερειακή Ενότητα εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, η διάρκειά τους, προβλέπεται παράτασή τους, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή οι οποίοι πλήττονται σημαντικά και καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»

1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό» ή «μέτριο» ή «υψηλό», προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4484), μπορούν να τίθενται σε αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικό επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

3. α) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «μέτριο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

γ) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «χαμηλό», μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Για την ορθή τήρηση των περ. α' καί β' της παρ. 3, οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα, εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό» ή «μέτριο», συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!