Υπουργείο Εργασίας

Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202/2020 Σύσταση επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202

ΦΕΚ B’ 4321/02.10.2020

Σύσταση επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 28 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας’’ (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ’’Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020’’ (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177).

β. Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

γ. Του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B' 3958).

δ. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

ε. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

στ. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

η. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ι. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

ια. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

ιβ. Της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).

2. Την ανάγκη προστασίας από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

3. Την υπό στοιχεία οικ. 36564/1980/15-9-2020 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων

1. Συνιστάται «Επιτροπή Προστασίας Ευπαθών Ομάδων» με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στις δομές αυτές,

β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενούμενων στις ανωτέρω δομές,

γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, καθώς και

δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων προκειμένου για την προστασία των ευπαθών ομάδων, στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.

2. Μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων είναι:

α) ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος,

β) ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

γ) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

ε) ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

στ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ζ) ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

η) ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

3. Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μέχρι την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και κοινοποιείται εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας με ηλεκτρονικά μέσα στα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Τα μέλη και ο Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και ασκούν τις αρμοδιότητές τους αμισθί.

Άρθρο 2

Σύσταση Επιτροπής Εποπτείας

1. Συνιστάται «Επιτροπή Εποπτείας» με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω μέτρων,

β) η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, προκειμένου για την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας,

γ) η ενημέρωση σχετικά της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων του άρθρου 1.

2. Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας είναι:

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

β) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Πρόεδρος του Οργανισμού αυτού,

γ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,

δ) ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Διοικητής της Αρχής αυτής,

ε) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

στ) ένας εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο οικείος Περιφερειάρχης.

3. Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιτροπής Εποπτείας σύμφωνα με την παρ. 2, στις οποίες απαραιτήτως αναγράφεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οριζόμενου μέλους, εκδίδονται μέχρι την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας, στον αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος, εντός της ίδιας ημέρας ή το αργότερο εντός της επομένης, εκδίδει απόφαση, με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Εποπτείας. Η απόφαση συγκρότησης κοινοποιείται εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας με ηλεκτρονικά μέσα στα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής εκ των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Τα μέλη και ο Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και ασκούν τις αρμοδιότητές τους αμισθί.

4. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του κάθε Περιφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 2, και εντός της ίδιας ημέρας, η απόφαση αυτή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στον ορισθέντα εκπρόσωπο και με επιμέλεια του τελευταίου σε όλες τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που λειτουργούν εντός της οικείας Περιφέρειας. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της κάθε Περιφέρειας, ως μέλος της Επιτροπής Εποπτείας, είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 56435/14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3958), ο οποίος, πέραν της προβλεπόμενης στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 20 υποχρέωσής του να ενημερώνει αμελλητί τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, την ίδια υποχρέωση αμελλητί ενημέρωσης υπέχει και έναντι του Προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας. Η υποχρέωση αυτή ενημέρωσης αφορά στις περιπτώσεις που δίδεται θετική απάντηση στις υπ’ αρ. 3 και 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 11 της ανωτέρω υπ’ αρ. 56435/14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης. Προς τούτο, ο ορισθείς εκπρόσωπος της κάθε Περιφέρειας με την κοινοποίηση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, της απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη προς τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, επισημαίνει ρητά την υποχρέωσή τους να τον ενημερώνουν αμελλητί για τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου, τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν διαπιστώνεται ότι έχει δοθεί θετική απάντηση στις υπ’ αρ. 3 και 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 11 της υπ’ αρ. 56435/ 14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας που εκπροσωπούν φορείς, αρμόδιους για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των μέτρων που ισχύουν για την ασφαλή λειτουργία των Μ.Φ.Η. και των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, συλλέγουν πληροφορίες από τους ανωτέρω ελεγκτικούς φορείς που εκπροσωπούν, αναφορικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στις ανωτέρω δομές. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή συγκροτεί σχετικό αρχείο, το οποίο διαβιβάζει, ανά τακτά διαστήματα, στην Επιτροπή του άρθρου 1, συνοδευόμενο από υπόμνημα με διαπιστώσεις της, αξιολόγηση της εξέλιξης διασποράς του ιού στις ανωτέρω δομές και προτάσεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!