Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 23854/2020 Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 639-642
210 52 85 615-536
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 02/10/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23854

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

ΣΧΕΤ: Οι υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.03.2020 (Φ.Ε.Κ. 1044 Β’), Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25.05.2020 (Φ.Ε.Κ. 2076 Β’) και Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/07.05.2020 (Φ.Ε.Κ. 1775 Β΄) Κ.Υ.Α., όπως ισχύουν.

Με τα υπ΄αριθμ. 68084/31-03-2020 και 99857/27-05-2020 Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες παρασχέθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και επανακαθορίστηκαν οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω παράτασης.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492/25.09.2020 (Φ.Ε.Κ. 4253/τ.Β’/30.09.2020), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε η νέα παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Α’75).

Επισημαίνεται ότι:

  • Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προαναφερόμενων περιόδων απασχόλησης αφορά επιχειρήσεις ή εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 έως τις 30/04/2021 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!