Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1207/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

Δείτε την απόφαση Α.1203/2019 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. Α.1207

ΦΕΚ Β 4175/28.09.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/16.5.2019 (Β΄ 1933) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.

Διαβάστε την απόφαση Α. 1203/2019, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

β) Της παρ. 10 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

δ) Των άρθρων 120, 121, 121Α, 122, 123, 124 και 126 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε) Των παρ. 6 και 9 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1573/1985 (Α' 201), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (Α' 1994).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-3-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Β'968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20/01/2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 27).

5. Την υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2-12-2013 (Β' 3051) ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή».

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στο ICISnet».

7. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου» (Β’ 4488).

8. Την υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ: «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β΄ 1933).

9. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας μείωσης του απαιτούμενου χρόνου για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1203/19 (Β΄ 1933), ως ακολούθως:

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής, από τον υπόχρεο καταβολής του τέλους ταξινόμησης της βεβαίωσης εξοπλισμού της περ. (ε) της ανωτέρω παρ. (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, αναζητούν οι ίδιες είτε την εν λόγω βεβαίωση είτε εναλλακτικά την κάρτα εξοπλισμού με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, από οδηγούς/βάσεις δεδομένων εξοπλισμού οχημάτων, στους οποίους αποκτούν πρόσβαση, προκειμένου για την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων, της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας ή Δήλωσης Εξοπλισμού, κατά περίπτωση.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Όταν η φορολογητέα αξία δεν μπορεί να καθορισθεί κατ' εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, επιτρέπεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως πιο πρόσφορου, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, για τον καθορισμό της αξίας, στοιχείου, το οποίο καθορίζεται στην προηγούμενη παρ. 1.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!