Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 39/2020 (Ορθή Επανακοινοποίηση) Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση ασφάλισης στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 639-642
210 52 85 615-536
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Σ. Κρικέλα Ε. Μπαρμπαλιά
Αριθ. τηλ.: 210 5285581-692
210 5285583-630
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
E -mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
(Κεφάλαιο Δ΄παρ. 1)

Αθήνα 18/09/2020

Α.Π. 218767

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:39

ΠΡΟΣ:Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:
• του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,
• των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης &
• των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

ΣΧΕΤ : Τα με αριθμ. πρωτ.173837/31.07.2020 & 196050/28.08.2020 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσής μας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 & 33 του Ν.4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104 Α΄) όπως ισχύουν, του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄), των οικ.28700/1559/2020 (Φ.Ε.Κ.3765 Β΄), 32085/1771/2020 (Φ.Ε.Κ.3371 Β΄), και 34060/1857/2020 (Φ.Ε.Κ.3673 Β΄) Κ.Υ.Α. με τις οποίες θεσπίστηκαν μέτρα στήριξης της απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων και θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4690/2020, όπως ισχύουν, θεσπίστηκε από 15/06/2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ». Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή στήριξης στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2274/τ. Β'/14-06-2020) Κ.Υ.Α..

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβούν σε μονομερή μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η προσωρινή μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων μπορεί να διαρκέσει για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος.

Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται:

α) η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας,

β) η μεταβολή των τακτικών αποδοχών που ίσχυαν κατά τον χρόνο μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και

γ) η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, των οποίων μειώθηκε προσωρινά ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.

Στο Μηχανισμό εντάσσονται όσοι εργαζόμενοι είχαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης μέχρι και την 10/08/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 157/τ.Α΄ της αντίστοιχης Π.Ν.Π.)

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρήσεων ισχύουν τα κάτωθι:

1.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ Ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. (άρθρο 31 παρ. 3γ και 4 του Ν.4690/2020).

Με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 31 του Ν.4690/2020, όπως ισχύουν και της υπ΄αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 K.Υ.Α., για τις επιχειρήσεις - εργοδότες, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:

Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:

Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται :

 • το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και
 • το 100% των εργατικών εισφορών.

Από 01/07/2020 έως 15/10/2020 :

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

1.2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 31 παρ. 5 Ν.4690/2020, όπως ισχύει)

Για επιχειρήσεις – εργοδότες των παρακάτω κατηγοριών, που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ήτοι:

α) Επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), κατά την 30/05/2020, έναν από τους κάτωθι:

 • 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,
 • 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,
 • 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,

β) Επιχειρήσεις – εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (Κ.Α.Δ. 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο Κ.Α.Δ. τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και

γ) Επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους,

ισχύουν, για όλη τη χρονική περίοδο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 • από 15/06/2020 έως 30/06/2020 και
 • από 01/07/2020 έως 31/12/2020 τα ακόλουθα, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών :

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους εργοδότες.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο δεν παρέχουν εργασία, καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

2.1 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ 15/06/2020)

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

Συγκεκριμένα:

 • ο Τ.Α. 68 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και
 • ο Τ.Α.69 αφορά το τμήμγκεκριμένα:α των αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 68 περιλαμβάνει :

 • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
 • αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
 • ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Π.Δ., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 68, ενώ, ο Τ.Α. 69 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..

Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 69 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται :

 • οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 68,
 • οι αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
 • η τιμή 60 (%) ή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, αναλόγως της μισθολογικής περιόδου, δηλώνεται στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)».

Σημειώνουμε ότι: στην περίπτωση της 100% επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) το πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 : «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Επισημαίνεται ότι: - Οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 68, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 69, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή Τ.Α. 69, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 68). - Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης. - Εάν, η μισθολογική περίοδος 01/06/2020 έως 14/06/2020, για εργαζόμενο ενταγμένο από 15/06/2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», έχει ήδη υποβληθεί, τότε, τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο από 15/06/2020 έως 30/06/2020 με Τύπους Αποδοχών 68 και 69, πρέπει να υποβληθούν με Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ..

2.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2020 (Ε.Α./2020)

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Ε.Α./2020 των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 70 και 71, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

 • ο Τ.Α. 70 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Ε.Α./2020, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο και
 • ο Τ.Α. 71 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Ε.Α./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο – καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Π.Δ..

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 70 περιλαμβάνει:

 • Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,
 • αποδοχές του Ε.Α./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

Η εγγραφή με τον Τ.Α. 71 περιλαμβάνει:

 • τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 70,
 • τις αποδοχές Ε.Α./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνεται ότι:

 • Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία, στις αποδοχές της εγγραφής με Τ.Α. 70 προστίθενται οι αποδοχές του συσχετιζόμενου Τ.Α. 71 και διαμορφώνονται τελικά οι ονομαστικές αποδοχές του Ε.Α./2020 του εργαζόμενου.
 • Οι εγγραφές με τους Τ.Α. 70 και 71 δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει για τον Τ.Α. 05).
 • Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α. 70, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 71, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ..
 • Για την συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με τη χρήση των Τ.Α. 68 και 69, ανάλογα με τον μήνα καταβολής στον εργαζόμενο του Ε.Α./2020.

2.3 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 (Δ.Χ./2020)

Οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Δώρου Χριστουγέννων 2020 των εργαζομένων, που έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (άρθρο 32 Ν.4690/2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4690/2020, θεσπίζονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της αναστολής, υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ, για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απεικόνιση της ασφάλισης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του Τύπου Αποδοχών (Τ.Α.) 74. Στα πεδία των ημερών εργασίας και των αποδοχών καταχωρούνται 25 ημέρες εργασίας και το ποσό των 534,00 ευρώ αντίστοιχα, για απασχόληση πλήρους ημερολογιακού μήνα, ή όσες αναλογούν, αν πρόκειται για απασχόληση μικρότερη του ημερολογιακού μήνα. Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) γίνεται βάσει των ισχυόντων Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, συμπληρώνεται η τιμή100 στο πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», χωρίς εν προκειμένω να συμπληρωθεί το πεδίο 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση καταχωρείται στο πεδίο 45 : «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Τέλος, όπως επισημαίνεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι ανωτέρω εργοδότες - επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, μόνο εφόσον ανακληθεί οριστικά η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες, που δεν επαναλειτούργησαν για όλη την περίοδο ή μέρος της, από 01/06/2020 έως 30/09/2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε αυτές, θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 01/06/2020 έως 30/09/2020, θα παραχθούν αντίστοιχες Α.Π.Δ. από τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.

Διευκρινίσεις για το θέμα αυτό θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (άρθρο 33 Ν.4690/2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4690/2020, όπως ισχύουν, λαμβάνονται μέτρα για την έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ως εξής:

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4690/2020, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για το αντίστοιχο διάστημα.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/09/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται (100% επιδότηση) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020. Η απεικόνιση της απασχόλησης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του τύπου αποδοχών (Τ.Α.) 76.

Στα λοιπά πεδία της εν λόγω εγγραφής καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, Κ.Π.Κ., ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές).

Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη – εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) μειωμένης απασχόλησης.

Η συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων της Α.Π.Δ. λαμβάνει υπόψη ότι πρόκειται αποκλειστικά για επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς 100%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 123 Ν.4714/2020)

 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020, των υπ’ αριθ. οικ.32085/1771/2020 (Φ.Ε.Κ.3371/τ.Β΄/12-08-2020) και οικ.34060/1857/2020 (Φ.Ε.Κ.3673/τ.Β΄/03-09-2020) Κ.Υ.Α. θεσπίστηκαν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που αφορούν πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως 30/09/2020, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών : 

 • Επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει Κ.Α.Δ., (που αναφέρεται στον Πίνακα 1 της υπ. αριθ. οικ. 32085/1771/12- 08-2020 Φ.Ε.Κ.3371/τ.Α΄) υποκείμενες σε Φ.Π.Α., που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, και 
 • Επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών βάσει Κ.Α.Δ.

2. Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», τότε, διευρύνεται το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ήτοι :

 • Από 01/07/2020 έως 15/10/2020 για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, και
 • Από 01/07/2020 έως 31/12/2020 για τις επιχειρήσεις – εργοδότες κλάδων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πραγματοποιείται ως εξής :

 • το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ,
 • το σύνολο των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ –ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν παρέχουν εργασία, καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του παρόντος Κεφαλαίου (Δ΄) πρέπει να υποβάλλουν της Α.Π.Δ. περιόδου 01/07/2020 – 30/09/2020 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών (π.χ. 01,13 ) αποδοχές κ.λ.π.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών περιόδων.

2. Εάν όμως, ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τους όρους των κοινοποιούμενων με το παρόν Κεφάλαιο Δ΄ διατάξεων, τότε, πρέπει για όλη την περίοδο ένταξης στο Μηχανισμό να γίνει χρήση των Τ.Α. 40 και 60, οι οποίοι λειτουργούν κατ΄αναλογία των Τ.Α. 68 και 69, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 40 (που αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης) πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή 100, που αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.

Επιπλέον, για την απεικόνιση του Ε.Α./2020 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι Τ.Α.53 και 54, οι οποίοι λειτουργούν κατ΄αναλογία των Τ.Α. 70 και 71, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 53 (που αφορά την απεικόνιση του Ε.Α. που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα απασχόληση) πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή 100, η οποία αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (Κεφ. Α΄Δ΄) η επαλήθευση των στοιχείων που θα υποβληθούν με τις αντίστοιχες Α.Π.Δ., καθώς και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή εισφορών, λόγω κάλυψής τους (πλήρως, ή εν μέρει, κατά περίπτωση) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα γίνει με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e – ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών συναρμόδιων φορέων. 12
 • Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 28/09/2020 (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου e-ΕΦΚΑ 338/Συν. 29η/17-09-2020).
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης των Α.Π.Δ. περιλαμβάνονται στο συνημμένο στη παρούσα Παράρτημα. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου και των συν/νων της με ευθύνη των Προϊσταμένων εκάστης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Παράρτημα με παραδείγματα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!