Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 12/2021 Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες:Β. Τσίτουρας
Α. Κοσμέα
Ε. Βλαχογιάννη
Αριθ. τηλ.:2105285639,
-642, -615, -536
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες:Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλ.:210 52 85 581,
-583, -630, -692, -585
Ταχ. Δ/νση:Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
E–mail :d.eisf.misth@efka.gov.gr

Αθήνα 17/02/2021

Α.Π. 58636

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:12

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ : Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΣΧΕΤ : α) Οι 39/2020 & 49/2020 Εγκύκλιες του e-Ε.Φ.Κ.Α.
β) Το με αριθ. πρωτ. 53270/11.02.2021 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4764/2020 (Φ.Ε.Κ.256 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 31 του 4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104 Α΄) καθώς και την οικ.3297/110/2021 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ.23103/478/13.6.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274) όπως ισχύει» και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η χρονική διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτάθηκε έως τις 28.02.2021 για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθεσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.

Κατά συνέπεια, τα προβλεπόμενα στις εγκύκλιες 39/2020 και 49/2020 του e - Ε.Φ.Κ.Α., όσον αφορά τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» τυγχάνουν εφαρμογής και για τις μισθολογικές περιόδους Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

  • Για το Δ.Χ./2020 οδηγίες παρασχέθηκαν με το υπ. αρ. 58522/17.02.2021 Γενικό έγγραφο του e - Ε.Φ.Κ.Α. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τους τίτλους σελ 3 & 5
  • Το Δ.Χ./2020, που αφορά περίοδο ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρείται στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (με αναλογίες Δ.Χ./2020 για πραγματικά παρασχεθείσα απασχόληση και για περίοδο/περιόδους αναστολής της σύμβασης εργασίας) η οποία πρέπει να υποβληθεί, μέσω διαδικτύου, μέχρι τη Δευτέρα 01.03.2021 Η καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 26.02.2021
  • Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του Δ.Π./2021 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.
  • Από τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και μετέπειτα, η απεικόνιση των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στους τύπους αποδοχών (Τ.Α.) : 69, 71, 74, 60 & 54 (Εγκ.39/2020) και 901 έως 914 (Εγκ.49/2020) θα πραγματοποιείται με καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στα πεδία 43 : «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45 : Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αναλόγως, ενώ, στο πεδίο 44 : «Επιδότηση Εργοδότη (%)» θα τίθεται η τιμή 100.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!