Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε.

ΟΕΕ

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Προς:

 • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Κοιν.:

 • Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  κ. Νικόλαο Παπαθανάση
 • Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
  κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη
 • Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Αγοράς
  κ. Ιωάννη Αρεταίο

Θέμα

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για τις Γενικές Συνελεύσεις των Α.Ε.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) η γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση).

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ:

α)τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β) την έκθεση διαχείρισης και

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Η Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ προτείνει ειδικά για το έτος 2020, να μεταφερθεί η προθεσμία της πραγματοποίησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31/10/2020 και η ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ μέχρι 20/11/2020, για τους κάτωθι λόγους:

1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2020, θεωρείται πολύ μικρό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους λογιστές - φοροτεχνικούς και την χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς λογιστές.

2. Με την παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4702/2020, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!